Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ spravila ďalší krok smerom k novým právnym predpisom o emisiách CO2

Rada schválila svoju pozíciu (všeobecné smerovanie) k nariadeniu, ktorým sa stanovujú prísnejšie emisné normy CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

„Dnešná dohoda je ďalším krokom smerom k novým právnym predpisom o emisiách CO2. Európsky automobilový priemysel sa ňou vydáva na cestu k čistejším vozidlám, vyšším investíciám do inovácií a oznamovaniu spoľahlivejších údajov o emisiách. Od roku 2030 budú nové autá vypúšťať priemerne o 35 % menej CO2 v porovnaní s aktuálnymi emisnými limitmi. Znenie je solídnym základom pre začatie rozhovorov s Európskym parlamentom,“ uviedla Elisabeth Köstingerová, rakúska spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch.

Rakúske predsedníctvo dnešnou dohodou získalo mandát na začatie rokovaní s Európskym parlamentom. Prvé stretnutie sa uskutoční 10. októbra.

Ciele zníženia emisií

Rada schválila nové ciele zníženia emisií CO2 pre osobné vozidlá a dodávky.

2025 2030

Osobné vozidlá 15 %35 %

Ľahké úžitkové vozidlá 15 %30 %

Emisie CO2 nových osobných vozidiel evidovaných v EÚ budú musieť v roku 2025 dosahovať priemerné hodnoty o 15 % nižšie a v roku 2030 o 35 % nižšie v porovnaní s emisnými limitmi platnými v roku 2021. Pri ľahkých úžitkových vozidlách Rada zachovala ciele, ktoré navrhla Európska komisia: 15 % v roku 2025 a 30 % v roku 2030. Uvedené hodnoty predstavujú ciele pre vozový park celej EÚ. Snaha o zníženie emisií CO2 sa medzi výrobcov rozdelí na základe priemernej veľkosti ich vozového parku.

Vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami

Rada sa dohodla, že v návrhu Komisie urobí zmenu v oblasti mechanizmu stimulov pre osobné vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami, ako sú napríklad plne elektrické vozidlá alebo hybridné vozidlá typu plug-in. Referenčná hodnota pre osobné vozidlá na rok 2030 sa zvýšila na 35 %.

Rada sa rozhodla zaviesť lepšie hodnotenie nízkoemisných vozidiel v rámci mechanizmu stimulov pre ZLEV.

Rada tiež odsúhlasila pre výrobcov osobitný stimul na predaj vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trhoch, kam takéto vozidlá zatiaľ do veľkej miery neprenikli. Konkrétne sa v návrhu uvádza priaznivejšie hodnotenie prvýkrát evidovaných osobných vozidiel v členských štátoch, kde je podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami nižší než 60 % priemeru EÚ.

Pri dodávkach sa Rada rozhodla návrh Komisie nemeniť.

Spoľahlivejšie údaje o emisiách

Podľa nových pravidiel budú musieť výrobcovia áut oznamovať rozsiahlejšie a reprezentatívnejšie údaje o emisiách osobných vozidiel a dodávok. Rada sa rozhodla ustanovenia posilniť a uložiť výrobcom povinnosť oznamovať namiesto deklarovaných hodnôt namerané hodnoty. Pre výpočet cieľových hodnôt sa teda použijú údaje namerané podľa celosvetového skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP).

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

WLTP je vylepšený skúšobný postup, ktorým sa získavajú hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva, ktoré lepšie odrážajú reálne podmienky než hodnoty získané skoršie používaným skúšobným postupom NEDC (nový európsky jazdný cyklus). WLTP bude povinný pre všetky nové modely áut od septembra 2017 a pre všetky nové vozidlá od septembra 2018.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia predložila návrh nariadenia v novembri 2017 v rámci balíka návrhov o mobilite.

O návrhu sa podrobne rokovalo v pracovnej skupine Rady pre životné prostredie a 9. októbra bol predložený ministrom na zasadnutí Rady pre životné prostredie.

Na základe dnešnej dohody bude môcť Rada začať rokovania s Európskym parlamentom, ktorý prijal svoju pozíciu k uvedenému spisu 3. októbra 2018. Rokovania medzi spoluzákonodarcami sa začnú okamžite – prvé zasadnutie trialógu je naplánované na 10. októbra.

Celkovým cieľom návrhu je prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a do roku 2030 znížiť emisie celej EÚ o 30 % v porovnaní s rokom 2005 v sektoroch mimo ETS (systém obchodovania s emisiami) – tento cieľ stanovila Európska komisia a v nariadení o spoločnom úsilí sa transformoval do vnútroštátnych cieľov.

Navrhované opatrenia a ciele vychádzajú z rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a zo stratégie energetickej únie, ktorej cieľom je znížiť emisie z dopravy a spotrebu energie. Znížením dopytu po fosílnych palivách sa zlepší aj bezpečnosť dodávok energie v EÚ a zníži naša závislosť od dovozu energie z tretích krajín.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices