peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ prijala prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Rada prijala novú smernicu proti praniu špinavých peňazí Touto smernicou sa zavádzajú nové ustanovenia trestného práva, ktorými sa narúša a blokuje prístup páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristickú činnosť.

Nové pravidlá zahŕňajú:

  • stanovenie minimálnych pravidiel týkajúcich sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti prania špinavých peňazí. Za činnosti prania špinavých peňazí bude možné uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou sadzby 4 roky a sudcovia môžu uložiť dodatočné sankcie a opatrenia (napr. dočasné alebo trvalé vylúčenie z prístupu k verejnému financovaniu, pokuty atď.). V prípadoch súvisiace s činnosťou zločineckej organizácie alebo na trestné činy spáchané pri výkone určitých profesijných činností sa uplatnia priťažujúce okolnosti;
  • možnosť, aby za určité činnosti prania špinavých peňazí niesli zodpovednosť právnické osoby, ktoré môžu čeliť celému radu sankcií (napr. vylúčenie z nároku na verejnú pomoc, uloženie súdneho dohľadu, súdny príkaz na zrušenie právnickej osoby atď.);
  • odstránenie prekážok cezhraničnej justičnej a policajnej spolupráce tým, že sa stanovia spoločné ustanovenia s cieľom zlepšiť vyšetrovanie trestných činov. V cezhraničných prípadoch sa novými pravidlami jasne stanoví, ktorý členský štát má právomoc, a akým spôsobom majú dotknuté členské štáty navzájom spolupracovať, ako aj spôsob zapojenia Eurojustu.
Viac..  Komisia poskytla Ukrajine 1,5 miliardy eur na preklenovacie financovanie

Ďalšie kroky

Po uverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva 24 mesiacov.

Kontext

Táto smernica dopĺňa, pokiaľ ide o trestnoprávne aspekty, smernicu o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorá bola formálne prijatá v máji 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices