Singapur
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ a Singapur upevňujú politické, obchodné a investičné vzťahy

Európska únia a Singapur podpísali tri dohody, vďaka ktorým sa ich politické, obchodné a investičné vzťahy dostanú na vyššiu úroveň. Každá z nich je dôležitým krokom k zvýšeniu prítomnosti EÚ v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom a významnom regióne.

Podpísané boli tieto dohody: obchodná dohoda medzi EÚ a Singapurom, dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom a rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol:Podpis dohôd medzi EÚ a Singapurom je ďalším dôležitým signálom rovnako zmýšľajúcich partnerov, že sú pripravení ochraňovať a podporovať medzinárodný systém založený na pravidlách, spolupráci a multilateralizme. Obchodná zmluva prinesie európskym výrobcom, pracujúcim, poľnohospodárom a spotrebiteľom nové príležitosti podobne ako dohody, ktoré Komisia uzavrela s rovnako zmýšľajúcimi partnermi v iných častiach sveta. Zároveň potvrdí naše spoločné úsilie riešiť globálne výzvy formou politického dialógu.“

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogherini dodáva: Európska únia sa stáva partnerom Singapuru nielen vďaka rastúcim spoločným hospodárskych záujmom, ale aj preto, že ide o kľúčového hráča v danom regióne, ale aj vo svete. Touto dohodou o partnerstve a spolupráci môžeme zintenzívniť súčasné spoločné úsilie od boja proti zmene klímy až po boj proti organizovanému zločinu. Dnešný krok má veľký význam pre vzájomné vzťahy a bude prínosom tak pre našich občanov, ako aj tieto zahraničné regióny.“ 

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla: Spomínané dohody so Singapurom – naším najväčším obchodným partnerom v danom regióne – sú ďalším zásadným úspechom EÚ. Ako prvé svojho druhu z dohôd medzi EÚ a členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie ponúknu našim vývozcom množstvo nových príležitostí. Tieto dohody, ako aj všetky ostatné, ktoré sme v nedávnom období uzavreli, idú zároveň nad rámec ekonomických cieľov a sú dôkazom jednoznačnej vôle podporovať práva ľudí a pracujúcich a chrániť životné prostredie. Ak chceme udržať globálne obchodné pravidlá, potrebujeme v týchto ťažkých časoch silných partnerov, akým je Singapur.“

V rámci združenia národov ASEAN je Singapur pre EÚ zďaleka najväčším partnerom s celkovým objemom bilaterálneho obchodu s tovarom vo výške 53,3 mld. eur (2017) a so službami vo výške 44,4 mld. eur (2016). V Singapure sídli viac ako 10 tisíc spoločností z EÚ, ktoré ho využívajú ako centrum pre celý tichomorský región. Singapur je už dnes miestom, kam smeruje najviac európskych investícií v Ázii a ich objem sa na oboch stranách v posledných rokoch výrazne zvyšuje: objem bilaterálnych investícií dosiahol v roku 2016 sumu 256 mld. eur.

Obchodnou zmluvou so Singapurom sa zrušia takmer všetky pretrvávajúce colné sadzby na niektoré výrobky z EÚ, zjednodušia colné postupy a stanovia prísne normy a pravidlá. Vďaka nej sa zjednoduší obchod s tovarom, ako sú elektronické výrobky, potraviny a lieky a zároveň podporí ochrana životného prostredia. Vzniknú trhy so službami, akými sú telekomunikácie, environmentálne služby a strojárstvo. Súčasťou dohody je aj súborná kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji, v ktorej sú nastavené prísne normy v oblasti práce, bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a spotrebiteľa, a ktorou sa podporuje prijímanie spoločných opatrení týkajúcich sa udržateľného rozvoja a zmeny klímy.

Viac..  Komisia oznamuje humanitárnu pomoc vo výške 1,8 miliardy eur na rok 2024

Dohoda o ochrane investícií zohľadňuje všetky aspekty nového prístupu EÚ k ochrane investícií a jej mechanizmom dohľadu nad jej dodržiavaním. Zabezpečí sa ňou vysoká úroveň ochrany investícií a zároveň zachovajú práva EÚ a Singapuru regulovať a presadzovať ciele verejnej politiky, akými sú ochrana verejného zdravia, bezpečnosť a životné prostredie.

Obchodné a investičné zmluvy sú prvým krokom k uzatvoreniu medziregionálnej dohody medzi EÚ a združením národov ASEAN.

Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorú podpísali vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogherini a singapurský minister zahraničných vecí Vivian Balakrishnan, umožní EÚ a Singapuru zlepšiť politickú, ekonomickú a medziodvetvovú spoluprácu v rôznych oblastiach vrátane životného prostredia, zmeny klímy, energetiky, vzdelávania a kultúry, zamestnávania a sociálnych vecí, vedy a techniky, dopravy a boja proti terorizmu a organizovanému zločinu. Posilní sa ňou spolupráca na riešení celosvetových problémov, pri ktorej Singapur a EÚ zohrávajú stále významnejšiu úlohu, a pomôže im hľadať riešenia koordinovanejším spôsobom. Touto dohodou sa zriaďuje spoločný výbor, ktorý má zabezpečiť riadne fungovanie a vykonávanie dohody.

Dohoda o partnerstve a spolupráci so Singapurom je štvrtou zmluvou tohto typu podpísanou s krajinou zo združenia ASEAN po zmluvách s Indonéziou, Filipínami a Vietnamom. Nahrádza sa ňou súčasný právny rámec vyplývajúci z dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a členskými štátmi združenia ASEAN uzavretej v roku 1980.

Ďalšie kroky

Obchodné a investičné zmluvy musí teraz odsúhlasiť Európsky parlament. Obchodná zmluva by mohla vstúpiť do platnosti pred uplynutím mandátu tejto Komisie v roku 2019, kým dohoda o ochrane investícií prejde ratifikáciou v členských štátoch. Dohoda o partnerstve a spolupráci bude musieť byť pred nadobudnutím účinnosti ratifikovaná členskými štátmi EÚ a predložená na schválenie Európskemu parlamentu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices