klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ musí navrhnúť lepšie mechanizmy podpory pre inovačné nízkouhlíkové technológie, tvrdia audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov nie sú opatrenia EÚ na podporu zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie úspešné. V rokoch 2008 až 2017 boli stanovené ambiciózne cieľové hodnoty, audítori však hovoria, že podpora EÚ pre demonštračné projekty z hľadiska realizovaných projektov a dosiahnutých výsledkov priniesla málo. Dodávajú, že EÚ musí prispôsobiť svoj nový inovačný fond tak, aby plnil svoje ciele.

V roku 2009 začala EÚ vykonávať dva veľké programy financovania na podporu projektov zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie: Európsky energetický program pre oživenie a program rezervy pre nových účastníkov – NER300. S plánovaným objemom výdavkov vo výške 3,7 mld. EUR si oba programy stanovili ambiciózne ciele týkajúce sa zachytávania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie. V súlade s Parížskou dohodou sa EÚ zaviazala znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 40 %, čím dopĺňa svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 nízkouhlíkové hospodárstvo.

Audítori preskúmali koncepciu, riadenie a koordináciu oboch programov a posúdili, či urobili očakávaný pokrok a prispeli k posunu zachytávania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie na ceste smerom ku komerčnému zavedeniu. Skontrolovali projekty v Nemecku, Španielsku, Holandsku, Poľsku a Spojenom kráľovstve.

Zistili, že Európsky energetický program pre oživenie pozitívne prispel k rozvoju odvetvia veterných elektrární na mori, nesplnil však svoje ciele týkajúce sa zachytávania oxidu uhličitého. Na druhej strane v rámci programu rezervy pre nových účastníkov sa nezrealizoval žiadny úspešný projekt týkajúci sa ukladania oxidu uhličitého a pokrok pri podpore preukazovania širšej škály inovačných technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov bol len malý.

„EÚ chce byť globálnym lídrom v boji proti zmene klímy,“ uviedol Samo Jereb, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Aby sa na tejto ceste udržala, musí sa poučiť z minulých SK 2 neúspechov, navrhnúť lepšie mechanizmy podpory pre inovačné nízkouhlíkové technológie a zaručiť, že vyvodí plnú zodpovednosť za verejné zdroje vynaložené na zvládnutie tejto výzvy.“

Audítori uvádzajú, že oba programy zasiahli nepriaznivé investičné podmienky. Pokrok mnohých inovačných projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zachytávania oxidu uhličitého brzdila neistota vyplývajúca z regulačných rámcov a politík. V správe sa tiež upozorňuje na kľúčovú úlohu, ktorú v zlyhaní zavedenia zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, zohrávali nestabilné a nižšie trhové ceny oxidu uhličitého po roku 2011, ako sa očakávalo.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Audítori zistili, že koncepcia programu rezervy pre nových účastníkov obmedzila schopnosť Komisie a členských štátov účinne reagovať na meniace sa okolnosti. Výber projektov a rozhodovacie procesy boli zložité a ďalšie prvky návrhu obmedzili pružnosť programu. Audítori tvrdia, že koordinácia sa musí výrazne zlepšiť, aby sa zvýšila ucelenosť a zaistila väčšia jasnosť. Znepokojenie vyjadrujú aj v súvislosti s chýbajúcimi postupmi na vyvodzovanie zodpovednosti a mechanizmami kontroly v rámci programu rezervy pre nových účastníkov. Finančné prostriedky na tento program nepochádzali z rozpočtu EÚ a nie sú zaznamenané v jej súvahe.

EÚ sa v súčasnosti pripravuje na spustenie inovačného fondu v roku 2021, ktorý má pomôcť urýchliť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Vzhľadom na to audítori Európskej komisii odporúčajú:

  • zvýšiť potenciál účinnej podpory EÚ pre takéto projekty,
  • zlepšiť výber projektov a rozhodovacie postupy pre pripravovaný inovačný fond a zabezpečiť jeho pružnosť v rámci reakcie na vonkajší vývoj,
  • posilniť svoju vnútornú koordináciu s cieľom zabezpečiť súvislejšie zameranie podpory EÚ,
  • zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za inovačný fond a program rezervy pre nových účastníkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices