pracovnici
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zavádza expozičné limity pre 8 ďalších karcinogénov alebo mutagénov

Výbor stálych predstaviteľov Rady schválil predbežnú dohodu o smernici o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci, ktorá sa 11. októbra dosiahla s Európskym parlamentom.

Rakovina súvisiaca s prácou je jedným z najväčších zdravotných problémov na pracovisku a zároveň hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Novou smernicou sa zlepší ochrana najmenej 4 miliónov pracovníkov.

„V nasledujúcich 50 rokoch sa touto dohodou môže pomôcť zachrániť až 100 000 životov. Tým, že pre pracovníkov výrazne znižujeme riziko súvisiace s expozíciou chemickým látkam spôsobujúcim rakovinu, sme podnikli ďalší praktický krok smerom k splneniu cieľa predsedníctva, ktorým je vytvoriť Európu, ktorá chráni,“ uviedla Beate Hartingerová-Kleinová, rakúska spolková ministerka práce, sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa.

Smernicou sa zavádzajú expozičné limity pre 8 ďalších karcinogénov alebo mutagénov, čím sa mení súčasná smernica, ktorá je v účinnosti od roku 2004. Týmito 8 látkami sú: výfukové emisie zo vznetových motorov, minerálne oleje, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním, trichlóretylén, 4,4′-metyléndianilín, epichlórhydrín, 1,2-dibrómetán, etyléndichlorid a zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov, najmä tie, ktoré obsahujú benzo [a] pyrén. Lehota na transpozíciu bude 2 roky. Prvá revízia smernice z roku 2004, v ktorej sa stanovili expozičné limity pre 11 ďalších karcinogénov, sa uskutočnila v roku 2017.

Hlavnými bodmi dohody sú:

  • Výfukové emisie zo vznetových motorov: pre všetky výfukové plyny zo vznetových motorov sa stanovuje limitná hodnota expozície 0,05 mg/m3 meraná ako elementárny uhlík. Táto limitná hodnota sa začne uplatňovať 2 roky po uplynutí lehoty na transpozíciu a 5 rokov po uplynutí lehoty na transpozíciu v prípade sektora pozemnej ťažby a sektora výstavby tunelov.
  • Minerálne oleje, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním: v smernici sa stanovuje poznámka „koža“ v prípade použitých motorových olejov s uvedením možnosti prieniku značného množstva látky cez kožu. Expozíciu použitým motorovým olejom je možné znížiť najlepšími postupmi, ako je používanie rukavíc a ďalších osobných ochranných prostriedkov.
  • Trichlóretylén: táto látka sa bežne používa ako priemyselné rozpúšťadlo a pri výrobe chladív na báze úplne fluórovaných uhľovodíkov. Podľa nových pravidiel sa expozícia pracovníkov tejto látke musí obmedziť na 54,7 mg/m3 pri dlhodobej expozícii a na 164,1 mg/m3 pri krátkodobej expozícii. Okrem toho sa pri nej uvádza poznámka „koža“ s uvedením možnosti prieniku značného množstva látky cez kožu.
  • Epichlórhydrín: expozícia tejto látke, ktorá sa používa napríklad pri výrobe plastov a epoxidových lepidiel a živíc, sa bude musieť obmedziť na 1,9 mg/m3. V smernici sa tiež uvádza poznámka „koža“ s uvedením možnosti prieniku značného množstva látky cez kožu.
  • Etyléndichlorid: v smernici sa stanovuje limitná hodnota expozície 8,2 mg/m3, ako aj poznámka „koža“. Etyléndichlorid sa bežne používa na výrobu vinylchloridu, ktorý sa následne premieňa na polyvinylchlorid (PVC).
  • Zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov, predovšetkým tie, ktoré obsahujú benzo[a]pyrén: expozícia takýmto zmesiam sa môže vyskytnúť pri práci, pri ktorej dochádza k procesom horenia, napríklad v prípade výfukových plynov zo spaľovacích motorov. V smernici sa tiež uvádza poznámka „koža“ s uvedením možnosti prieniku značného množstva látky cez kožu.
Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Ďalšie kroky

Po dnešnom schválení predbežnej dohody Výborom stálych predstaviteľov sa smernica zašle Európskemu parlamentu na prijatie v pléne. Konečné prijatie v Rade sa plánuje na zasadnutí Rady EPSCO, ktoré sa uskutoční 6. decembra.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices