Dombrovskis
Eurokomisár Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Znižovanie rizík v bankovom sektore EÚ neustále napreduje

Komisia hodnotí najnovší vývoj v oblasti znižovania rizík v bankovom sektore a pokrok smerom k integrovanejšiemu a stabilnejšiemu finančnému systému EÚ.

Komisia vo dvoch oznámeniach pred decembrovým zasadnutím Európskej rady a samitom eurozóny, na ktorých by sa mali prijať rozhodnutia o prehĺbení hospodárskej a menovej únie, uvádza, že v posledných rokoch sa finančná stabilita značne posilnila a znižovanie rizík v bankovom sektore EÚ neustále napreduje. Stále však treba pokračovať v práci na finančnej stabilite a integrácii a je správny moment na to, aby sa zákonodarcovia dohodli na všetkých kľúčových nevyriešených spisoch.

Komisia vo svojej tretej správe o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov poukázala na to, že objem týchto úverov sa v európskom bankovom sektore naďalej znižuje. V súčasnosti sa v EÚ nachádza na priemernej úrovni 3,4 %. Napriek tomu, že sa sektor ešte celkom nevysporiadal s následkami finančnej krízy, je takýto vývoj veľmi povzbudivý. Komisia v samostatnom oznámení takisto vyzýva na obnovenie politickej angažovanosti a úsilia o dobudovanie základných pilierov únie kapitálových trhov ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji. Spolu s dokončením bankovej únie je to nevyhnutné pre rozvoj hospodárskej a menovej únie a pre posilnenie medzinárodného postavenia eura.

„Hľadanie spôsobov, ako znižovať vysokú úroveň nesplácaných úverov, je súčasťou úsilia o znižovanie rizík v európskom bankovom sektore. Rovnako očakávame aj rýchle dohody o balíkoch o bankovníctve a o nesplácaných úveroch. Na základe pokroku, ktorý sa dosiahol v oblasti znižovania rizík, vyzývam ministrov financií a lídrov EÚ, aby sa v decembri dohodli na konkrétnych opatreniach na rozloženie rizík. Silnejšia hospodárska a menová únia je v záujme všetkých,“ uviedol Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov. „Únia kapitálových trhov zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní hospodárskej a menovej únie a eura. Integrovanejšie finančné trhy budú schopné lepšie absorbovať otrasy a ochraňovať tak daňových poplatníkov. Prepojenejšie a likvidnejšie kapitálové trhy v Európe takisto povedú k širšiemu využívaniu eura účastníkmi trhu pri ich každodenných operáciách,“ dodal Dombrovskis. 

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Únia kapitálových trhov má rozšíriť prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky a zvýšiť investičné príležitosti v Európe. Chceme, aby podniky a občania mohli v plnej miere využívať potenciál jednotného trhu bankových a finančných služieb. Preto sa spoliehame na podporu Európskeho parlamentu a Rady, aby sa rýchlo dohodli na zostávajúcich opatreniach, ktoré sme navrhli v rámci programu bankovej únie a únie kapitálových trhov.“ 

Banková únia 

Ako Komisia zdôraznila vo svojom oznámení z októbra 2017, banková únia by sa mala dobudovať tak, že sa súčasne dosiahne zníženie aj rozloženie rizík. Komisia po tretíkrát informuje o pokroku dosiahnutom v oblasti úsilia zameraného na znižovanie rizík. Podiel nesplácaných úverov v európskom bankovom sektore v prvej polovici roku 2018 naďalej klesal na priemernú hodnotu 3,4 % a opäť sa blíži na úroveň spred krízy. Tým sa potvrdzuje celkový pozitívny trend v celej Únii v posledných rokoch, ktorý sme dosiahli vďaka rozhodným krokom členských štátov a účastníkov trhu, a to najmä v krajinách s relatívne vysokým objemom nesplácaných úverov. Hoci je tento trend nepochybne povzbudzujúci, v niektorých členských štátoch zostáva vysoký objem nesplácaných úverov stále výzvou. Správa poskytne základ pre diskusie na decembrovom samite eurozóny (v inkluzívnom formáte) o posilnení Európskeho mechanizmu pre stabilitu a o dobudovaní bankovej únie vrátane vytvorenia spoločného zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií a ďalších krokov smerom k európskemu systému ochrany vkladov.

Komisia rovnako víta pokrok v trialógoch týkajúcich sa balíka o znižovaní bankových rizík z novembra 2016 a vyzýva Európsky parlament a Radu, aby v tejto oblasti čo najrýchlejšie dosiahli dohodu. Rovnako to platí pre komplexný balík legislatívnych opatrení na riešenie nesplácaných úverov z marca 2018. V tomto oznámení sa takisto potvrdzuje, že Komisia od júla 2017 splnila všetky prvky akčného plánu Rady o nesplácaných úveroch. Oznámenie dopĺňa pracovný dokument útvarov Komisie pripravený na žiadosť Rady o možnom zriadení európskej platformy pre nesplácané úvery, t. j. elektronického trhu, na ktorom by banky a investori mohli obchodovať s nesplácanými úvermi a portfóliami nesplácaných úverov.

Viac..  Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Únia kapitálových trhov

Dobudovanie únie kapitálových trhov je nevyhnutné na to, aby sa ekonomiky členských štátov a hospodárska a menová únia stali odolnejšími, aby sa ochránila finančná stabilita, posilnila medzinárodná pozícia eura, a najmä aby sa diverzifikovali zdroje financovania pre malé a stredné podniky. Únia kapitálových trhov ponúkne spotrebiteľom väčší výber, čo im umožní nakupovať lacnejšie a lepšie investičné produkty a umožní poskytovateľom finančných služieb, aby rozšírili ponuku svojich služieb aj na iné členské štáty.

V oznámení Komisia pripomína základné piliere únie kapitálových trhov, ktoré za posledné tri roky dosiahla. Patria k nim dôležité návrhy na vytvorenie nových príležitostí na jednotnom trhu pre podniky a investorov prostredníctvom nových produktov a služieb v rámci celej EÚ, prostredníctvom jednoduchších, jasnejších a primeranejších pravidiel, ako aj pomocou efektívnejšieho dohľadu nad finančným sektorom. Doteraz zákonodarcovia EÚ stále rokujú o 10 z 13 návrhov, ktoré tvoria základné piliere únie kapitálových trhov. Stále nepadlo rozhodnutie o troch návrhoch o udržateľnom financovaní a o troch ďalších návrhoch, ktoré sú dôležité pre finančné trhy EÚ. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby vybudovali všetky základné piliere potrebné pre dokončenie únie kapitálových trhov ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Európska rada sa vyzýva, aby na decembrovom zasadnutí podporila toto úsilie, ktoré je nevyhnutné nielen na dobudovanie hospodárskej a menovej únie a bankovej únie, ale aj jednotného trhu, ako sa to zdôrazňuje v oznámení z 22. novembra.

Súvislosti

Banková únia prispieva spolu s úniou kapitálových trhov k integrovanejšiemu a stabilnejšiemu finančnému systému v Európskej únii. Zvyšujú odolnosť hospodárskej a menovej únie voči nepriaznivým otrasom, a to tak, že značne uľahčujú súkromné rozloženie rizík cez hranice a zároveň znižujú potrebu verejného rozloženia rizík.

Komisia v marci 2018 navrhla balík opatrení na riešenie problému nesplácaných úverov, aby sa rýchlejším znižovaním rizík v bankovom sektore EÚ dosiahol pokrok pri dobudovaní bankovej únie. Tieto opatrenia sa zameriavajú na štyri kľúčové oblasti: na zabezpečenie toho, aby banky vyčlenili finančné prostriedky na pokrytie rizík súvisiacich s pôžičkami poskytnutými v budúcnosti, ktoré by sa mohli stať nesplácanými úvermi; na podporu rozvoja sekundárnych trhov, na ktorých môžu banky predávať svoje nesplácané úvery správcom úverov a investorom; na uľahčenie vymáhania dlhov ako doplnku k návrhu týkajúcemu sa platobnej neschopnosti a reštrukturalizácie podnikov predloženom v novembri 2016 a na pomoc členským štátom, ktoré o ňu požiadajú, pri reštrukturalizácii bánk formou nezáväzných usmernení, ako vytvoriť správcovské spoločnosti alebo prijať iné opatrenia na riešenie nesplácaných úverov.

Cieľom únie kapitálových trhov je zabezpečiť lepšie prepojenie úspor s investíciami a posilniť európsky finančný systém tým, že sa zlepší rozloženie rizík, zabezpečia sa alternatívne zdroje financovania a zvýšia sa možnosti pre retailových a inštitucionálnych investorov. Únia kapitálových trhov, ktorá tvorí súčasť tretieho piliera investičného plánu Komisie pre Európu, má zásadný význam pre splnenie priority Junckerovej Komisie posilniť zamestnanosť, vrátane zamestnanosti mladých ľudí, a rast. Komisia predložila všetky legislatívne návrhy, ktoré oznámila v akčnom pláne únie kapitálových trhov zo septembra 2015, rovnako ako svoje návrhy oznámené v preskúmaní v polovici trvania z júna 2017. Komisia vyzýva spoluzákonodarcov, aby konali okamžite, ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, a aby dobudovali všetky základné piliere potrebné pre dobudovanie únie kapitálových trhov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices