zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky sociálny fond čaká modernizácia a zjednodušenie

Európsky sociálny fond čaká modernizácia. Má zefektívniť a zjednodušiť jeho fungovanie, aby tak mohol lepšie reagovať na potreby občanov. 

Vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021-2027 by mali byť navýšené prostriedky pre Európsky sociálny fond plus (ESF+) s dôrazom na podporu detí a zamestnanosti mladých. Tento návrh podporil výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť.

Parlament tak reaguje na obavy Európanov, pre ktorých sú sociálne otázky a zamestnanosť jednou z najdôležitejších tém. Poslanci chcú posilniť sociálny rozmer EÚ a preto sú za modernizáciu a zjednodušenie Európskeho sociálneho fondu – ktorý by sa mal po novom volať Európsky sociálny fond plus.

Jeho cieľom je pomôcť zvýšiť zamestnanosť, kvalitu aj produktivitu práce, ako aj zvýšiť mobilitu pracovníkov v rámci Únie. Fond sa zameriava aj na zlepšenie kvality vzdelania a odbornej prípravy a podporuje sociálne začlenenie.

Európsky sociálny fond
  • Ide o najstarší európsky finančný nástroj na investovanie do ľudí, zlepšenie zamestnanosti a životných štandardov pracovníkov.
  • EÚ prostredníctvom jeho prerozdeľuje členským štátom a regiónom peniaze na operačné programy a projekty na podporu zamestnanosti.
  • Medzi príjemcov podpory patria väčšinou pracovníci, mladí ľudia, uchádzači o zamestnanie, ekonomicky znevýhodnené osoby ale aj firmy a organizácie.

Flexibilita, zjednodušenie a efektivita

Modernizovaný Európsky sociálny fond plus zastreší viaceré existujúce fondy a programy. ESF+ bude investovať najmä do vzdelania a odbornej prípravy, zvyšovania efektivity pracovného trhu, rovného prístupu k zamestnaniu, sociálneho začlenenia, zdravia a boja proti chudobe. Celý systém by mal byť vďaka zmenám jednoduchší a flexibilnejší.

Viac..  Robert Hajšel: Ak chceme znižovať emisie skleníkových plynov, musíme dekarbonizovať priemysel

Do ESF+ budú integrované nasledovné fondy a programy:

  • Európsky sociálny fond (ESF) a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých
  • Fond európskej pomoci najchudobnejším osobám (FEAD)
  • Program EÚ pre zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI)
  • Program v oblasti zdravia

Integrácia jednotlivých fondov a programov umožní lepšie nasmerovať podporu tam, kde je potrebná. Napríklad ľudia trpiaci chudobou budú zahrnutí do ESF+, aby mohli získať výhodnejšiu kombináciu sociálnej a materiálnej podpory.

Prioritou sú mladí ľudia a deti

Poslanci sa zasadzujú za to, aby fond aj naďalej podporoval najmä mladých ľudí bez práce. Takisto chcú podporiť využívanie tzv. Európskej garancie pre deti, ktorá má deťom zaistiť rovnaké príležitosti a bezplatné vzdelanie.

Ďalším cieľom je zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Zdravotná časť fondu sa bude venovať digitalizácii zdravotníctva, investíciám na podporu včasnej diagnostiky a zdravotných prehliadok a podporí cezhraničnú spoluprácu, napríklad pri liečení zriedkavých a komplikovaných ochorení.

Ďalší postup

Parlament na základe svojho stanoviska vstúpi do trojstranných rokovaní s Radou (členské štáty) a Komisiou. Na to, aby nariadenie mohlo vstúpiť do platnosti, je potrebná ich zhoda.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices