rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dovoz produktov rybolovu: Rada sa dohodla na autonómnych colných kvótach EÚ

V rokoch 2019 a 2020 sa v odvetví spracovania rýb budú do EÚ naďalej z tretích krajín dovážať nespracované produkty na následné spracovanie za znížené sadzby alebo bez cla.

Rada prijala nariadenie, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty EÚ pre určité produkty rybárstva na roky 2019 a 2020 a stanovujú pravidlá správy týchto kvót.

„Cieľom autonómnych colných kvót je poskytnúť nespracované a čiastočne spracované produkty pre spracovateľský priemysel EÚ, aby sa zabezpečila jeho konkurencieschopnosť a nepoškodili sa dodávatelia z EÚ,“ uviedla Elisabeth Köstingerová, rakúska spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch a predsedníčka Rady.

V posledných dvoch desaťročiach EÚ pri uspokojovaní dopytu po produktoch rybolovu a akvakultúry čoraz väčšmi závisí od dovozu z tretích krajín. Je to buď preto, že tieto produkty sa v EÚ neprodukujú, alebo preto, že sa neprodukujú v množstvách, ktoré by dokázali nasýtiť trh, ktorý je v hodnotovom vyjadrení najväčší na svete.

Nariadenie o autonómnych colných kvótach sa vzťahuje na obmedzené množstvo určitých produktov rybárstva, pri ktorých sa clo pozastaví alebo obmedzí. Clo a objem sú špecifické pre každý produkt. Colné kvóty sa poskytujú iba na tie produkty, ktoré sa dovážajú na následné spracovanie do EÚ.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Colné kvóty bude spravovať Komisia a členské štáty v súlade so súčasným systémom správy colných kvót, ktorý funguje podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“.

Ďalšie kroky

Nariadenie nadobudne účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňovať sa bude od 1. januára 2019 do 31. decembra 20

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices