lekar
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia chce pre odborníkov zabezpečiť úplné výhody jednotného trhu

Komisia podnikla ďalšie kroky v postupe v prípade nesplnenia povinnosti proti 26 členským štátom, aby zabezpečila, že budú v plnej miere vykonávať pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií.

Jedine dobre fungujúci jednotný trh môže totiž plne slúžiť občanom a podnikom v celej Európe. V súlade s oznámením o jednotnom trhu z 22. novembra 2018 Komisia prijíma ďalšie opatrenia na presadenie práva, ktoré majú zabezpečiť, aby všetky členské štáty v plnej miere dodržiavali pravidlá EÚ pre uznávanie odborných kvalifikácií.

Odborníci sa môžu na jednotnom trhu EÚ pohybovať bez ohľadu na hranice a vykonávať svoje povolanie alebo poskytovať služby v iných členských štátoch. Únia zaviedla pravidlá v snahe docieliť, aby sa odborná kvalifikácia odborníkov, ako sú lekári alebo architekti, uznávala aj v inom členskom štáte. Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií (smernica 2013/55/EÚ) bola zmodernizovaná v roku 2013 a mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov do 18. januára 2016.

Komisia adresovala odôvodnené stanoviská 24 členským štátom (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a doplňujúcu formálnu výzvu dvom členským štátom (Estónsku a Lotyšsku). Zameriava sa v nich na nesúlad vnútroštátnej legislatívy a právnej praxe týchto členských štátov s pravidlami EÚ pre uznávanie odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES zmenená smernicou 2013/55/EÚ).

Tieto odôvodnené stanoviská a doplňujúce formálne výzvy sa sústreďujú na aspekty, ktoré sú pre fungovanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií rozhodujúce. Ide o:

  • európsky profesijný preukaz: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko,
  • výstražný mechanizmus: Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko,
  • možnosť čiastočného prístupu k výkonu odbornej činnosti: Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko,
  • primeranosť jazykových požiadaviek: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko,
  • zriadenie asistenčných centier: Francúzsko, Maďarsko, Portugalsko a Taliansko,
  • transparentnosť a primeranosť regulačných prekážok: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.
Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

O týchto otázkach sa zmieňovalo aj oznámenie z januára 2017 o odporúčaniach týkajúcich sa reformy regulácie v oblasti odborných služieb.

Všetky dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby sa k argumentom Komisie vyjadrili. Ak nepríde uspokojivá odpoveď, Komisia môže rozhodnúť, že Estónsku a Lotyšsku zašle odôvodnené stanovisko a konanie vo veci ostatných 24 členských štátov postúpi Súdnemu dvoru EÚ.

Súvislosti

Vďaka pravidlám pre uznávanie odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES zmenená smernicou 2013/55/EÚ) EÚ zaviedla moderný systém uznávania odborných kvalifikácií a praxe v celej Únii. Presadzuje automatické uznávanie odborných kvalifikácií v krajinách Únie, ktoré odborníkom uľahčuje poskytovanie služieb v celej Európe, pričom spotrebiteľom a občanom zároveň zaručuje väčšiu ochranu.

Smernica sa vo všeobecnosti vzťahuje na regulované povolania, napríklad zdravotné sestry, lekárov, lekárnikov či architektov. Výnimku tvoria povolania, ako napríklad audítori, sprostredkovatelia poistenia, riadiaci letovej prevádzky, právnici a obchodní zástupcovia, ktoré sú upravené špecifickými smernicami EÚ. V smernici sa stanovujú aj pravidlá pre dočasnú mobilitu, usadenie sa v inej krajine EÚ, rôzne systémy uznávania kvalifikácií a kontroly jazykových znalostí a profesijných akademických titulov.

Tieto pravidlá dopĺňa európsky profesijný preukaz – elektronické osvedčenie dostupné od januára 2016 pre päť povolaní (zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, fyzioterapeutov, lekárnikov, realitných maklérov a horských vodcov). Aby sa zaistila náležitá ochrana pacientov a spotrebiteľov v EÚ, Komisia zaviedla aj výstražný mechanizmus. Členský štát, ktorý prijme odborníkov z iných krajín EÚ, zodpovedá za overenie ich kvalifikácie alebo spôsobilosti na výkon praxe, a pri odôvodnenej pochybnosti sa má obrátiť na členský štát, ktorý diplom vydal.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices