brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia dokončila prípravy na možný brexit bez dohody

Keďže je čoraz pravdepodobnejšie, že Spojené kráľovstvo 12. apríla vystúpi z Európskej únie bez dohody, Európska komisia dnes dokončila prípravy na tento scenár.

Zároveň naďalej podporuje správne orgány členských štátov v ich prípravách a naliehavo vyzýva všetkých občanov a podniky v EÚ, aby sa aj naďalej informovali o dôsledkoch možného brexitu bez dohody a aby dokončili prípravy na neriadený odchod. Je to v súlade so závermi Európskej rady (článok 50) minulý týždeň, v ktorých sa žiada, aby sa pokračovalo v prípravách krízových plánov na rôzne scenáre. Hoci scenár bez dohody nie je pre EÚ žiaduci, je naň pripravená.

Na základe žiadosti premiérky Theresy Mayovej sa Európska rada (článok 50) vo štvrtok 21. marca dohodla, že posunie termín vystúpenia Spojeného kráľovstva na 22. mája 2019 za predpokladu, že Dolná snemovňa najneskôr do 29. marca 2019 schváli dohodu o vystúpení. Ak Dolná snemovňa do tohto dátumu dohodu o vystúpení neschváli, Európska rada sa dohodla, že termín vystúpenia predĺži do 12. apríla 2019. V tomto scenári sa od Spojeného kráľovstva očakáva, že pred uvedeným dátumom naznačí, ako bude ďalej postupovať.

Hoci Európska únia naďalej dúfa, že sa to nestane, znamená to, že ak dohoda o vystúpení nebude do piatku 29. marca ratifikovaná, 12. apríla by mohlo dôjsť k brexitu bez dohody. EÚ sa na túto možnosť pripravila a počas príprav zostala jednotná. Teraz je dôležité, aby si boli všetci vedomí, aké môže mať brexit bez dohody praktické dôsledky a ako sa na ne pripraviť.

Scenár bez dohody

V scenári bez dohody sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez akýchkoľvek prechodných opatrení. Od toho momentu sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ. Nebude sa uplatňovať žiadne prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení. To bude mať samozrejme značne rušivý vplyv na občanov a podniky.

Pri tomto vývoji situácie by sa vzťahy Spojeného kráľovstva s Európskou úniou riadili všeobecným medzinárodným právom verejným vrátane pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. EÚ bude musieť začať na hraniciach so Spojeným kráľovstvom okamžite uplatňovať pravidlá a vyberať clá. Týka sa to auditov a kontrol v oblasti ciel, sanitárnych a fytosanitárnych noriem a kontroly dodržiavania noriem EÚ. Napriek rozsiahlym prípravám colných orgánov členských štátov by tieto kontroly mohli na hraniciach spôsobiť značné oneskorenia. Subjekty Spojeného kráľovstva by stratili oprávnenie dostávať granty EÚ a zúčastňovať sa postupov verejného obstarávania EÚ, ako je tomu v súčasnosti.

Občania Spojeného kráľovstva prestanú byť občanmi Európskej únie. Pri prekračovaní hraníc do Európskej únie budú podliehať dodatočným kontrolám. Členské štáty vykonali rozsiahle prípravy v prístavoch a na letiskách s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto kontroly uskutočňovali čo najefektívnejšie, ale napriek tomu môže dochádzať k časovým sklzom.

Krízové plány a prípravy EÚ na scenár bez dohody

Od decembra 2017 sa Európska komisia pripravuje na scenár bez dohody. Uverejnila 90 oznamov o pripravenosti na brexit, tri oznámenia Komisie a predložila 19 legislatívnych návrhov (pozri nižšie).

Zároveň zorganizovala rozsiahle odborné diskusie s členskými štátmi EÚ27, a to o všeobecných otázkach krízových plánov a príprav, ako aj o špecifických odvetvových, právnych a administratívnych otázkach týkajúcich sa pripravenosti na brexit. Komisia takisto navštívila všetky hlavné mestá v 27 členských štátoch EÚ. Cieľom týchto návštev bolo poskytnúť potrebné vysvetlenia krízových plánov a príprav Komisie a diskutovať o krízových plánoch a prípravách jednotlivých štátov. Pri týchto návštevách sa ukázal vysoký stupeň pripravenosti členských štátov na všetky scenáre.

Členské štáty sa takisto intenzívne pripravovali na národnej úrovni.

Legislatívne krízové a prípravné opatrenia

Komisia dodnes predložila 19 legislatívnych návrhov. Európsky parlament a Rada prijali alebo schválili 17 návrhov. V súčasnosti prebieha formálne prijatie všetkých týchto spisov Európskym parlamentom a Radou. Spoluzákonodarcovia čoskoro finalizujú dva ďalšie návrhy.

V oznámeniach Komisie o pripravenosti na brexit sa uvádza, že krízové opatrenia EÚ nezmiernia – a ani nemôžu zmierniť – celkový vplyv vystúpenia bez dohody, žiadnym spôsobom nenahradia nedostatočnú pripravenosť ani nereprodukujú plnohodnotné výhody členstva v EÚ či výhodné podmienky prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení. Tieto návrhy majú dočasný charakter, ich rozsah je obmedzený a EÚ ich prijme jednostranne. Nejde o žiadne „minidohody“ a so Spojeným kráľovstvom sa o nich nerokovalo.

EÚ si počas celých príprav zachovala jednotnú pozíciu, ktorú bude zastávať aj počas možného obdobia bez dohody.

Krízové opatrenia pre prípad brexitu bez dohody zahŕňajú:

– Program PEACE: pokračovanie programu PEACE na ostrove Írsko do konca roku 2020. Pokiaľ ide o obdobie po roku 2020, Komisia ako súčasť svojich návrhov budúceho viacročného finančného rámca už navrhla udržať a posilniť cezhraničnú podporu mieru a zmierenia v pohraničných grófstvach v Írsku a Severnom Írsku.

– Rozpočet EÚ (vo fáze konečného prijatia): EÚ bude v prípade scenára bez dohody schopná splniť v roku 2019 svoje záväzky a naďalej vyplácať platby prijímateľom v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o zmluvy a rozhodnutia podpísané a vydané pred 30. marcom 2019, a to pod podmienkou, že si Spojené kráľovstvo splní svoje záväzky v rámci rozpočtu na rok 2019 a že akceptuje potrebné audity a kontroly.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

– Práva na rybolov a kompenzácia: týmito opatreniami sa určuje kompenzácia pre rybárov a prevádzkovateľov z členských štátov EÚ z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, pokiaľ ide o dočasné zastavenie rybolovných činností. Takisto zabezpečujú, aby EÚ mohla do konca roka 2019 povoliť plavidlám Spojeného kráľovstva prístup do vôd EÚ pod podmienkou, že plavidlám EÚ sa povolí recipročný prístup do vôd Spojeného kráľovstva.

– Finančné služby: dočasné, obmedzené opatrenia na zabezpečenie toho, aby nedošlo k okamžitému prerušeniu centrálneho zúčtovania derivátov, služieb centrálnych depozitárov pre prevádzkovateľov z EÚ, ktorí v súčasnosti využívajú prevádzkovateľov zo Spojeného kráľovstva, a na uľahčenie novácie určitých zmlúv o mimoburzových derivátoch počas pevne stanoveného obdobia 12 mesiacov, keď sa zmluva prevádza zo Spojeného kráľovstva na protistranu EÚ27.

– Prepojenosť a bezpečnosť v leteckej doprave: tieto dve opatrenia zabezpečia základnú leteckú prepojenosť, aby sa v prípade scenára bez dohody zabránilo úplnému prerušeniu letovej prevádzky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom .

– Prepojenosť v cestnej doprave: umožňuje na obmedzený čas zachovať bezpečné základné prepojenie cestnej dopravy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom za predpokladu, že Spojené kráľovstvo poskytne recipročné zaobchádzanie spoločnostiam a hospodárskym subjektom z EÚ.

– Prepojenosť v železničnej doprave: na prísne obmedzené obdobie troch mesiacov sa zabezpečuje platnosť bezpečnostných povolení pre určité časti železničnej infraštruktúry s cieľom nájsť dlhodobé riešenia v súlade s právnymi predpismi EÚ. Ide najmä o tunel pod Lamanšským prielivom a podmienkou je, že Spojené kráľovstvo zachová bezpečnostné normy zodpovedajúce požiadavkám EÚ.

– Inšpekcie lodí: ich cieľom je zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu v lodnej doprave.

– Opätovná úprava koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie: týmto sa k základnej sieti pridávajú nové námorné trasy medzi Írskom, Francúzskom, Belgickom a Holandskom a zavádza sa nová priorita financovania v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE): prispôsobenie dopravnej infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontroly vonkajších hraníc.

– Politika v oblasti zmeny klímy: týmto opatrením sa zabezpečuje, že scenár bez dohody neovplyvní bezproblémové fungovanie a environmentálnu integritu systému obchodovania s emisiami.

– Program Erasmus+: študenti a stážisti, ktorí sú v čase vystúpenia Spojeného kráľovstva na pobyte Erasmus+ v zahraničí, môžu svoje štúdium dokončiť a budú naďalej dostávať príslušné finančné prostriedky alebo granty.

– Nároky na sociálne zabezpečenie: zaručujú sa nároky (ako sú obdobia poistenia, zamestnania vrátane samostatne zárobkovo činných osôb alebo pobytu v Spojenom kráľovstve pred vystúpením) osôb, ktoré využili svoje právo na voľný pohyb pred vystúpením Spojeného kráľovstva.

– Reciprocita v oblasti víz (vo fáze konečného prijatia): bezvízové cestovanie do EÚ pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ak Spojené kráľovstvo takisto poskytne recipročné a nediskriminačné bezvízové cestovanie pre všetkých občanov EÚ.

Štátna pomoc

Pokiaľ ide o potreby v oblasti finančných zdrojov a/alebo technickej pomoci, platné pravidlá štátnej pomoci EÚ umožňujú riešiť problémy, ktorým by mohli čeliť podniky v prípade brexitu bez dohody. Tieto pravidlá napríklad umožňujú poskytnutie pomoci na poradenstvo pre malé a stredné podniky (MSP) alebo pomoci na podporu vzdelávania, ktorá by mohla MSP pomôcť pri príprave (aj na možné budúce colné formality). Usmernenia o záchrane a reštrukturalizácii obsahujú ustanovenia o schémach dočasnej podpory MSP na reštrukturalizáciu, ktoré by mohli byť užitočné pri riešení problémov týchto podnikov s likviditou vzniknutých v dôsledku brexitu. Prístup k financovaniu môže mať rôzne formy, napr. prostredníctvom štátom financovaných systémov poskytovania úverov rešpektujúcich referenčnú sadzbu alebo štátnych záruk podľa oznámenia o zárukách.

Financovanie a podpora z rozpočtu EÚ

Technickú a finančnú pomoc od Európskej únie možno poskytnúť aj v oblastiach, ako je napríklad odborná príprava colníkov v rámci programu Colníctvo 2020. Z iných programov možno podporiť podobné projekty odbornej prípravy v oblasti sanitárnych a rastlinolekárskych kontrol. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, právo EÚ má množstvo nástrojov, ktoré umožnia zvládnuť bezprostredné následky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, najmä v rámci scenára bez dohody.

Oznamy o pripravenosti

Európska komisia uverejnila 90 oznamov o pripravenosti v jednotlivých odvetviach. Obsahujú podrobné usmernenia pre rôzne odvetvia, ktorých sa brexit dotýka.

Ďalšie informácie: čo treba robiť v prípade scenára bez dohody?

Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Komisia dnes uverejnila viacero jednoduchých informačných prehľadov vo všetkých jazykoch EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie – do 31. …

Consent choices