chudoba
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Napriek celkovému blahobytu v Európe je každý štvrtý človek v EÚ ohrozený chudobou, varujú audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) prispieva k postupom členských štátov pri zmierňovaní chudoby. Stále sa však z neho financuje hlavne potravinová pomoc a fond nie je vždy zameraný na najextrémnejšie formy chudoby. Audítori EÚ zdôrazňujú, že ešte treba preukázať, že plní funkciu mosta k sociálnemu začleneniu.

S financovaním z prostriedkov EÚ vo výške 3,8 mld. EUR na obdobie 2014 – 2020 má byť fond FEAD viac než mechanizmom na poskytovanie potravinovej pomoci. Má ponúkať aj materiálnu pomoc v kombinácii so špeciálne prispôsobenými opatreniami sociálneho zabezpečenia. Audítori posudzovali, či bola koncepcia fondu FEAD účinná na to, aby pomohla najodkázanejším osobám v EÚ vymaniť sa z chudoby a podporila ich sociálne začleňovanie. Preskúmali programy v Belgicku, Českej republike, Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

Hoci má fond FEAD jasný cieľ týkajúci sa sociálneho začlenenia, audítori upozorňujú, že stále ostáva predovšetkým mechanizmom potravinovej pomoci, pričom 80 % jeho rozpočtu je vyčlenených práve na túto podporu. Zainteresované strany, ktoré sa venujú najodkázanejším osobám, si však fond FEAD napriek tomu cenia a aj audítori ho považujú za významný nástroj na poskytovanie potravinovej a materiálnej pomoci.

Audítori opisujú možnosti, ktoré FEAD poskytuje členským štátom na priamu podporu sociálneho začlenenia. Avšak len štyri členské štáty si vybrali programy zamerané na opatrenia sociálneho začlenenia, ktoré predstavujú iba 2,5 % financií z fondu. Úspešnosť týchto opatrení sa navyše 2 SK nesleduje, pretože nie sú k dispozícii kvantitatívne údaje. Audítori tak dospeli k záveru, že podiel fondu na znižovaní chudoby zatiaľ nebol preukázaný.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

„Napriek celkovému blahobytu v Európe je každý štvrtý človek v EÚ ohrozený chudobou a sociálnym vyčlenením,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Fond FEAD je vítaným nástrojom politiky na riešenie tejto neprijateľnej situácie. No na to, aby bol skutočne účinný a zabezpečoval pridanú hodnotu, musí byť jasne zameraný na osoby v najväčšej núdzi a na najextrémnejšie formy chudoby.“

Zameranie pomoci je zásadne dôležité, a to o to viac, že rozpočtové zdroje sú obmedzené. Zvyšuje vplyv pomoci a uľahčuje monitorovanie. Nie vždy sa však stanovujú čiastkové ciele a polovica členských štátov, ktoré sme posudzovali, nezamerala pomoc na žiadnu konkrétnu zraniteľnú skupinu alebo druh chudoby. Audítori upozorňujú, že toto všetko môže vyústiť do rozptýlenia financovania.

Na obdobie 2021 – 2027 Európska komisia navrhla začleniť fond FEAD do nového Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Vzhľadom na to audítori Komisii a členským štátom odporúčajú:

• lepšie zamerať základnú potravinovú a materiálnu pomoc na osoby v najväčšej núdzi,

• vyčleniť pre príjemcov základnej materiálnej pomoci financie určené na opatrenia sociálneho začlenenia,

• zlepšiť hodnotenie sociálneho začlenenia konečných príjemcov.

O dac

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices