priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia pomôže členským štátom lepšie uplatňovať environmentálne právne predpisy EÚ

Iniciatíva, ktorá má zlepšiť uplatňovanie politík a pravidiel EÚ týkajúcich sa obehového hospodárstva, ochrany prírody a biodiverzity, kvality ovzdušia, kvality vody a vodného hospodárstva.

Komisia publikovala druhé preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ, ktoré je súčasťou iniciatívy začatej v roku 2016, ktorej cieľom je zlepšovanie európskej environmentálnej politiky a spoločne dohodnutých pravidiel vo všetkých členských štátoch EÚ. Vykonávanie environmentálnych politík a práva EÚ je potrebné nielen pre zdravé životné prostredie, takisto otvára nové príležitosti pre udržateľný hospodársky rast, inováciu a tvorbu pracovných miest. Úplné vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ by mohlo ekonomike EÚ každoročne ušetriť na zdravotných nákladoch a priamych nákladoch na životné prostredie približne 55 miliárd eur.

Komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella povedal: „Junckerova Komisia je odhodlaná vybudovať Európu, ktorá chráni. Našou prioritou zabezpečiť, aby ovzdušie, voda a nakladanie s odpadmi spĺňali najprísnejšie kritériá, a ochrániť náš prírodný kapitál. Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov má členským štátom pomôcť zaistiť dosiahnutie týchto cieľov tým, že im poskytne informácie a nástroje, ktoré potrebujú.“

V preskúmaní je načrtnutá situácia v oblasti environmentálnych politík a vykonávania pravidiel v každom členskom štáte EÚ a takisto sa uvádzajú príčiny nedostatkov v ich vykonávaní. Pomáha nájsť riešenia pred tým, ako sa problémy stanú naliehavými. Cieľom je pomôcť vnútroštátnym orgánom stanoviť priority vyžadujúce si ich pozornosť. Všetky členské štáty využili program Peer­to­Peer (P2P), ktorý bol založený v roku 2017 v rámci preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov a ktorý uľahčuje vzájomné učenie sa medzi orgánmi pôsobiacimi v oblasti životného prostredia.

Tento balík zahŕňa: 28 správ o jednotlivých krajinách, ktoré ukazujú na aktuálny stav vykonávania environmentálneho práva EÚ, ako aj možnosti zlepšenia v každom členskom štáte a oznámenie, kde sa vyvodzujú závery, vymedzujú sa spoločné trendy na úrovni EÚ a predkladajú sa odporúčania na zlepšenie v podobe kľúčových prioritných opatrení pre všetky členské štáty. 

Súčasný stav v hlavných oblastiach politiky

Z preskúmania vyplýva, že osemnásť členských štátov pokračuje v boji s vysokou úrovňou emisií oxidov dusíka (NOx) a pätnásť krajín musí ešte viac znížiť emisie tuhých častíc (PM2.5 a PM10). Vzhľadom na vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie Komisia v súlade so svojím oznámením z mája 2018 „Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých“ nadviazala s viacerými krajinami dialógy o čistom ovzduší, ktoré dopĺňajú cielenejšie opatrenia na presadzovanie právnych predpisov.

Zatiaľ čo celkový politický rámec pre obehové hospodárstvo bol posilnený, predchádzanie vzniku odpadov naďalej predstavuje dôležitú výzvu vo všetkých členských štátoch. Pokiaľ ide o nakladanie s odpadom, deväť krajín je na najlepšej ceste dosiahnuť ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu, päť krajín ich už dosiahlo, ale štrnástim krajinám hrozí, že daný cieľ na rok 2020 nesplnia. Základom nášho obehového hospodárstva sú spoľahlivé a efektívne systémy nakladania s odpadom.

Pokiaľ ide o vodu, pre úplné splnenie cieľov smerníc o vode je potrebné urobiť ešte mnoho, predovšetkým zabezpečiť dobrý stav našich vodných útvarov do roku 2027. Komunálne odpadové vody sa v dvoch tretinách členských štátoch ešte stále riadne nečistia. Na splnenie týchto cieľov je nevyhnutné zvýšiť investície a finančné prostriedky EÚ budú naďalej podporovať úsilie spojené s vykonávaním právnych predpisov.

Viac..  Euro 7: Europoslanci podporujú nové pravidlá na zníženie emisií znečisťujúcich látok

Pokiaľ ide o ochranu prírody a biodiverzity, sústava Natura 2000 sa naďalej rozrastá na súši aj na mori. EÚ už prekročila cieľ stanovený v Dohovore o biologickej diverzite, ktorým je do roku 2020 vymedziť 10 % svojich pobrežných a morských oblastí ako chránené morské oblasti. Väčšina členských štátov však musí urýchliť svoje úsilie o dokončenie a riadenie sústavy Natura 2000.

Pokiaľ ide o zmenu klímy, členské štáty urobili veľký pokrok vo vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti klímy a pravdepodobne sa podarí dosiahnuť stanovené ciele na rok 2020. V každom členskom štáte a na úrovni EÚ sa však musí úsilie zintenzívniť, aby bolo v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami v rámci Parížskej dohody a aby sa zabránilo najhorším dôsledkom zmeny klímy.

Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov zaviedlo nový nástroj – program Peer-to-Peer, ktorý má zabezpečiť, že orgány v oblasti životného prostredia z jednotlivých členských štátov sa budú navzájom učiť zo svojich skúseností. Od jeho spustenia sa všetky členské štáty zapojili aspoň do jedného podujatia týkajúceho sa obehového hospodárstva, kvality ovzdušia, regulácie ťažby dreva, ochrany prírody a biodiverzity a kvality vody.

V preskúmaní sa posudzujú aj isté podporné faktory, ktoré by mohli výrazne zlepšiť vykonávanie právnych predpisov, ako je napríklad správa v oblasti životného prostredia. Komisia vyzýva členské štáty, aby zlepšili integráciu environmentálnych cieľov s cieľmi iných politík, aby sa zvýšila efektívnosť a účinnosť verejnej správy a aby boli environmentálne relevantné informácie transparentnejšie. Takisto existuje priestor na ďalšie zapojenie regionálnych a miestnych orgánov a ďalších zainteresovaných strán do riešenia hlavných problémov pri vykonávaní právnych predpisov.

Súvislosti

Prvý balík opatrení na preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov bol prijatý vo februári 2017. Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov funguje v súlade s politikou Komisie v oblasti lepšej právnej regulácie, pričom sa zameriava na zlepšenie vykonávania existujúcich právnych predpisov a politík. Po jeho prijatí viaceré členské štáty usporiadali v súvislosti s preskúmaním vykonávania environmentálnych právnych predpisov vnútroštátne dialógy zamerané na prioritné témy identifikované v ich správach. V mnohých prípadoch boli zapojené regionálne a miestne orgány a kľúčové zainteresované strany. Ak sa spoločne dohodnuté pravidlá nevykonávajú riadne, Komisia môže podniknúť právne kroky. V snahe vyhnúť sa tejto situácii Komisia spolupracuje s členskými štátmi formou preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov, aby im umožnila lepšie uplatňovať environmentálne politiky a pravidlá.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices