autorske prava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ modernizuje právne predpisy v oblasti autorského práva

EÚ mení svoj právny rámec pre autorské právo, aby vyhovoval súčasnému digitálnemu prostrediu. Rada prijala smernicu, ktorou sa modernizujú existujúce právne predpisy EÚ v oblasti autorského práva s cieľom pripraviť pôdu pre skutočný jednotný digitálny trh. Novými pravidlami sa zabezpečuje primeraná ochrana autorov a umelcov, pričom sa zároveň otvárajú nové možnosti prístupu k obsahu chránenému autorským právom a spoločnému využívaniu tohto obsahu online v celej Európskej únii.

„Som veľmi rád, že sme dosiahli vyvážený text, ktorý prináša viaceré príležitosti pre európske kreatívne odvetvia, ktoré budú prosperovať a lepšie odrážať našu kultúrnu rozmanitosť a ostatné spoločné európske hodnoty, ale aj pre používateľov, ktorých sloboda prejavu na internete sa upevní. Je to míľnik v rozvoji robustného a dobre fungujúceho digitálneho jednotného trhu,“ uviedol Valer Daniel Breaz, rumunský minister pre kultúru a národnú identitu.

V smernici sa riešia rôzne otázky, ktoré možno zoskupiť do troch kategórií:

A) Prispôsobenie výnimiek/obmedzení v oblasti autorského práva digitálnemu a cezhraničnému prostrediu
Smernicou sa zavádzajú povinné výnimky z autorského práva na účely vyťažovania textov a dát, online vyučovacích činností a zachovania a šírenia kultúrneho dedičstva online.

B) Zlepšenie licenčných postupov s cieľom zabezpečiť širší prístup ku kreatívnemu obsahu
V smernici sa stanovujú harmonizované pravidlá uľahčujúce:

  • využívanie diel, s ktorými sa prestalo obchodovať (obchodne nedostupných diel),
  • udeľovanie kolektívnych licencií s predĺženou platnosťou a
  • vysporiadanie práv pre filmy na platformách videa na požiadanie.

C) Vybudovanie dobre fungujúceho trhu autorských práv
Smernicou sa zavádza nové právo pre vydavateľov tlače na online používanie ich tlačových publikácií. Autori diel zahrnutých do tlačovej publikácie budú mať nárok na podiel z príjmov vydavateľa tlače vyplývajúci z tohto nového práva.

Viac..  Eurokomisia zriadila Úrad pre umelú inteligenciu, posilní postavenie EÚ

Pokiaľ ide o platformy na zdieľanie online obsahu, ktoré sú založené na modeli „obsahu nahrávania používateľmi“, smernica objasňuje právny rámec, v ktorom pôsobia. Takéto platformy budú v zásade musieť získať licenciu na diela chránené autorským právom, ktoré nahrali používatelia, pokiaľ nie sú splnené viaceré podmienky stanovené v smernici. Nositelia práv budú preto môcť lepšie rokovať o podmienkach využívania svojich online diel a získať odmenu za online využívanie svojho obsahu týmito platformami. Smernica zároveň umožňuje používateľom slobodne vytvárať a nahrávať obsah na účely cenovej ponuky, kritiky, recenzie, karikatúry, paródie a koláže. Na tento účel mení tieto výnimky, ktoré sú v súčasnosti pre členské štáty nepovinné, na povinné výnimky pre tento konkrétny typ použitia.

V smernici sa tiež stanovuje právo autorov a výkonných umelcov na náležitú a primeranú odmenu na základe licencie alebo prevodu ich práv a zavádza sa povinnosť transparentnosti, pokiaľ ide o využívanie licencovaných diel, ako aj mechanizmus úpravy odmeňovania a osobitný mechanizmus alternatívneho riešenia sporov. Tieto pravidlá sa nevzťahujú na programátorov softvérov.

Ďalšie kroky

Po podpise a uverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty 24 mesiacov na to, aby nové pravidlá transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices