emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ stanovila prísnejšie emisné normy CO2 pre osobné automobily a dodávky

EÚ zabezpečuje čistejšiu cestnú dopravu tým, že stanovuje prísne nové normy emisií oxidu uhličitého pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Vďaka tomu sa EÚ priblíži k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy a zabezpečí sa, aby výrobcovia automobilov prispievali k úsiliu o znižovanie emisií skleníkových plynov.

Cieľom nariadenia, ktoré Rada prijala, je zabezpečiť, že v porovnaní s úrovňami z roku 2021 budú od roku 2030 nové osobné automobily vypúšťať v priemere o 37,5 % menej a nové dodávky v priemere o 31 % menej emisií CO2. Medzi rokmi 2025 až 2029 sa bude vyžadovať, aby osobné automobily aj dodávky vypúšťali o 15 % menej emisií CO2. Uvedené hodnoty predstavujú ciele pre vozový park celej EÚ. Snaha o zníženie emisií CO2 sa medzi výrobcov rozdelí na základe priemernej hmotnosti ich vozového parku.

Kontext

Komisia predložila návrh nového nariadenia v novembri 2017 v rámci tretieho balíka návrhov v oblasti ekologickej mobility. Európsky parlament prijal svoju pozíciu 3. októbra 2018. Rada schválila svoju pozíciu (všeobecné smerovanie) 9. októbra 2018.

Rokovania s Európskym parlamentom začali 10. októbra 2018 a skončili dosiahnutím predbežnej dohody 17. decembra, ktorú 16. januára 2019 potvrdili veľvyslanci členských štátov pri EÚ.

Viac..  P. Schmidt: Dajme ambíciám krídla, pripravme cestu - Vízia EHSV na konferenciu COP 28

Formálne prijatie nových pravidiel Radou je posledným krokom tohto postupu.

Celkovým cieľom návrhu je prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a do roku 2030 znížiť emisie celej EÚ o 30 % v porovnaní s rokom 2005 v sektoroch mimo ETS (systém obchodovania s emisiami) – tento cieľ stanovila Európska komisia a v nariadení o spoločnom úsilí sa transformoval do vnútroštátnych cieľov.

Navrhované opatrenia a ciele vychádzajú z rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a zo stratégie energetickej únie, ktorej cieľom je znížiť emisie z dopravy a spotrebu energie. Znížením dopytu po fosílnych palivách sa zlepší aj bezpečnosť dodávok energie v EÚ a zníži naša závislosť od dovozu energie z tretích krajín.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices