peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia predstavila návrh rozpočtu EÚ na rok 2020

Tento rozpočet je siedmym a zároveň posledným v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020 a dodržiava v ňom stanovené obmedzenia. Je navrhnutý tak, aby sa optimalizovalo financovanie existujúcich programov aj nových iniciatív a zvýšila európska pridaná hodnota v súlade s prioritami Junckerovej Komisie.

Günther H. Oettinger, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje v tejto súvislosti uviedol: Návrh rozpočtu EÚ na rok 2020 je posledným rozpočtom, ktorý predkladá Junckerova Komisia. Usilujeme sa jeho prostredníctvom naďalej podporovať priority Únie, teda zamestnanosť, hospodársky rast, mladých ľudí, boj proti zmene klímy, bezpečnosť a solidaritu, a pripraviť sa na začiatok nasledujúceho rozpočtového cyklu. Bol by som rád, keby Rada a nový Parlament včas dospeli k dohode, ktorá by zaručila stabilitu pre budúcnosť Európskej únie.

Na základe návrhu Komisie budú peniaze v rámci rozpočtu na rok 2020 smerovať do týchto prioritných oblastí: konkurencieschopné hospodárstvo a mladí ľudia a posilnenie bezpečnosti a solidarity v EÚ i za jej hranicami a zintenzívnenie boja proti zmene klímy.

21 % z celkového navrhovaného rozpočtu na rok 2020 sa vynaloží na boj proti zmene klímy. Je to v súlade s ambicióznym cieľom vynakladať 20 % súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ na činnosti, ktoré sa zaoberajú zmenou klímy.

Investície do konkurencieschopného hospodárstva a mladých ľudí

Viac ako 83 miliárd eur v záväzkoch pôjde na stimulovanie hospodárskeho rastu, rozvoj európskych regiónov a podporu mladých ľudí. Z týchto prostriedkov sa vynaloží:

  • 13,2 miliardy eur na výskum a inováciu v celej Európe v rámci programu Horizont 2020, čo je najväčšia a posledná tranža programu EÚ pre výskum a inováciu (+6,4 % v porovnaní s rokom 2019), vrátane konečnej pilotnej fázy Európskej rady pre inováciu na podporu špičkových inovátorov, malých podnikov a vedcov, ktorí sa dokážu rýchlo presadiť v Európe i vo svete,
  • 2,8 miliardy eur na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+,
  • 117 miliónov eur na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ako pomoc mladým ľuďom žijúcim v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti mladých (celkové finančné prostriedky určené pre túto iniciatívu v rokoch 2014 až 2020 tak vzrastú na 4,5 miliardy eur),
  • 1,2 miliardy eur (+75 % v porovnaní s rokom 2019) na globálny európsky systém satelitnej navigácie Galileo, aby mohol aj naďalej zlepšovať svoje postavenie na trhu a do konca roku 2020 zvýšiť počet súčasných 700 miliónov používateľov až na 1,2 miliardy používateľov na celom svete,
  • 255 miliónov eur na Program rozvoja európskeho obranného priemyslu v snahe podnietiť európske spoločnosti k spolupráci na vývoji výrobkov a technológií obranného priemyslu. Tento program umožňuje testovanie spolupráce v oblasti obrany na celoeurópskej úrovni v tomto rozpočtovom období, až kým nebude od roku 2021 plne k dispozícii Európsky obranný fond.

Väčšia bezpečnosť a solidarita v EÚ i za jej hranicami

Mnohé výzvy, s ktorými je Európa konfrontovaná, nepoznajú hranice. EÚ opakovane využila všetku flexibilitu v rozpočte, aby zmiernila následky katastrof, riešila problematiku migrácie a posilnila ochranu vonkajších hraníc EÚ. Rozpočet EÚ na rok 2020 bude vďaka mobilizácii rôznych svojich nástrojov naďalej vynakladať prostriedky na zaistenie solidarity a bezpečnosti v Európe aj mimo nej:

  • 420,6 milióna eur (+34,6 % v porovnaní s rokom 2019) pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v nadväznosti na politickú dohodu, ku ktorej dospeli Európsky parlament a Rada v marci 2019, na základe ktorej sa má do roku 2027 vytvoriť stály zbor 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže,
  • 156,2 milióna eur na nový program rescEU (modernizácia existujúceho mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany), ktorého cieľom je lepšie reagovať na zemetrasenia, požiare a iné katastrofy. Tieto prostriedky pomôžu vybudovať rezervné zásahové kapacity na únijnej úrovni, napríklad lietadlá a vrtuľníky na hasenie lesných požiarov, ako aj jednotky urgentnej zdravotnej starostlivosti,
  • 560 miliónov eur pre ľudí v núdzi v Sýrii, ako aj pre utečencov a ich hostiteľské komunity v danom regióne. Ide o rozpočtovú odozvu na prísľub, ktorý tento rok vzišiel z tretej bruselskej konferencie o budúcnosti Sýrie (rozpočet EÚ na rok 2019 už predpokladá finančné prostriedky pre Sýriu vo výške 2,01 miliardy eur),
  • pokračovať bude aj podpora určená na vývoj systému vstup/výstup, pre Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia, modernizovaný Schengenský informačný systém a Európsky fondu pre udržateľný rozvoj, ktorej celkovým cieľom je zlepšiť vzájomnú súčinnosť únijných informačných systémov v snahe o zaistenie bezpečnosti občanov EÚ.
Viac..  Eurokomisia vyšetruje spoločnosť AliExpress podľa zákona o digitálnych službách

Rozpočet v znamení výsledkov

Komisia si predovšetkým predsavzala zabezpečiť, aby každé euro z rozpočtu EÚ prinášalo pridanú hodnotu pre občanov Únie. To je zároveň hlavným cieľom návrhu Komisie na nastávajúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027.

Spolu s návrhom rozpočtu Komisia uverejnila prehľad dosiahnutých výsledkov každého programu financovaného z rozpočtu EÚ. Vyplýva z neho, že rozpočet EÚ vedie k hmatateľným výsledkom pre ľudí v EÚ aj mimo nej.

Súvislosti 

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2020 obsahuje pre každý program, ktorý sa má financovať, dve sumy – záväzky a platby. „Záväzky“ sú prostriedky, ktoré možno dohodnúť v zmluvách v danom roku, zatiaľ čo „platby“ sú finančné prostriedky, ktoré sa skutočne vyplatia. Navrhovaný rozpočet EÚ na rok 2020 predstavuje 168,3 miliardy eur v záväzkoch (+1,3 % oproti roku 2019) a 153,7 miliardy eur v platbách (+3,5 % oproti roku 2019).

Rozpočet EÚ je predovšetkým investičným rozpočtom. Prostredníctvom tohto rozpočtu, ktorý je približne vo výške 1 % HND EÚ a predstavuje približne 2 % všetkých verejných výdavkov EÚ, sa dopĺňajú národné rozpočty a realizujú priority, na ktorých sa dohodli všetky členské štáty EÚ.

Rozpočet EÚ na rok 2020 je posledným rozpočtom v rámci súčasného viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020. Návrh vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo sa bude plne podieľať na plnení a financovaní rozpočtu EÚ na rok 2020, akoby bolo členským štátom.

Komisia uverejnila svoje návrhy týkajúce sa nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027 na jar 2018. O rozpočte na rok 2020 aj dlhodobom rozpočte sa bude medzi členskými štátmi a novozvoleným Európskym parlamentom rokovať súbežne.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices