Avramopoulos, King
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos a komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King. PHOTO: © European Union.

EÚ chce zlepšiť cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom pri vyšetrovaní trestných činov

Členské štáty EÚ sa dohodli, že Komisii udelia dva mandáty na začatie medzinárodných rokovaní zameraných na zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom pri vyšetrovaní trestných činov. Ide o mandát na rokovania so Spojenými štátmi a mandát na rokovania o Druhom dodatkovom protokole k Budapeštianskemu dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite. Oba mandáty zahŕňajú ustanovenia o pevných zárukách týkajúcich sa základných práv v oblasti ochrany údajov, súkromia a procesných práv jednotlivcov, ktoré musia byť neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek budúcej dohody.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „Zločinci pôsobia cezhranične a dôkazy, ktoré potrebujeme na vyšetrenie ich zločinov, sa často nachádzajú v iných jurisdikciách. Naše orgány presadzovania práva musia mať možnosť urýchlene získať prístup k týmto dôkazom. Od dnešného dňa sa môžeme pustiť do rokovaní o týchto rámcoch so Spojenými štátmi a s Radou Európy.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová uviedla: Vítam výraznú podporu zo strany členských štátov, pokiaľ ide o prístup Komisie k uzavretiu dohody so Spojenými štátmi na úrovni EÚ. Pri väčšine vyšetrovaní trestných činov sú dnes potrebné online dôkazy od poskytovateľov služieb v zahraničí. Je preto nevyhnutné, aby sme riešili problém kolízie právnych poriadkov a stanovili jasné spoločné pravidlá. Akákoľvek dohoda musí, samozrejme, zaručiť aspoň také pevné záruky týkajúce sa základných práv ako v rámci EÚ. “

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King dodal: „Zločinci a teroristi už príliš dlho zneužívajú moderné technológie na páchanie trestných činov. Stanovením medzinárodných noriem na získanie prístupu k elektronickým dôkazom urobíme ďalší krok k uzavretiu priestoru, v ktorom pôsobia. Tým zaručíme, že orgány presadzovania práva ich budú môcť účinnejšie vyšetrovať a stíhať, a to pri plnom rešpektovaní základných práv.“

Keďže pri väčšine vyšetrovaní trestných činov je potrebný prístup k dôkazom nachádzajúcim sa v online priestore a často mimo EÚ, je dôležité zabezpečiť účinnú spoluprácu a kompatibilné pravidlá na medzinárodnej úrovni. V rozhodnutiach, ktoré prijala Rada, sa stanovujú usmernenia pre Komisiu, pokiaľ ide o rokovania o dohode s USA a rokovania o Druhom dodatkovom protokole k Budapeštianskemu dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite, a to konkrétne:

  • Rokovania so Spojenými štátmi: Dohoda by mala riešiť právne rozpory a mala by stanoviť spoločné pravidlá pre príkazy súdneho orgánu v jednej krajine na získanie elektronických dôkazov držaných poskytovateľom služieb v druhej krajine. Mala by takisto umožniť priamy prenos elektronických dôkazov medzi poskytovateľom služieb v jednej a žiadajúcim orgánom v druhej krajine, a to na recipročnom základe.
  • Rokovania o Druhom dodatkovom protokole k Budapeštianskemu dohovoru: Komisia dostala mandát, aby sa v mene Európskej únie a jej členských štátov zapojila do rokovaní a zabezpečila tak, že dohodnutý dodatkový protokol k Budapeštianskemu dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite bude v súlade s právnymi predpismi EÚ, ako aj s navrhovanými pravidlami EÚ týkajúcimi sa cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom.
Viac..  Štáty EÚ prijali sprísnenú smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

V oboch prípadoch sa v mandátoch vyžadujú pevné a konkrétne záruky v oblasti ochrany údajov, súkromia a procesných práv jednotlivcov založené na základných právach, slobodách a všeobecných zásadách práva EÚ stanovených v zmluvách a Charte základných práv.

Ďalšie kroky

Komisia má v úmysle začať rokovania s USA ešte pred nadchádzajúcim zasadnutím ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí EÚ a USA, ktoré sa uskutoční 19. júna v Bukurešti.

Rokovania o Druhom dodatkovom protokole k Budapeštianskemu dohovoru prebiehajú od roku 2017, pričom Komisia bude odteraz rokovať v mene Európskej únie.

Predtým, ako sa dohoda podpíše a uzavrie, musí Komisia získať samostatné povolenie od členských štátov. Informovaný bude aj Európsky parlament, ktorý bude musieť pred podpísaním a uzavretím dohody vyjadriť súhlas.

Komisia má navyše naďalej v úmysle najprv dopracovať vnútorné pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom a až potom finalizovať medzinárodné dohody.

Súvislosti

Elektronické dôkazy sú potrebné zhruba v 85 % vyšetrovaní trestných činov, pričom v dvoch tretinách týchto vyšetrovaní treba dôkazy získať od poskytovateľov online služieb, ktorí majú sídlo v inej krajine. V súčasnosti majú najväčší poskytovatelia služieb ústredie v USA. Počet žiadostí adresovaných hlavným poskytovateľom online služieb sa naďalej zvyšuje a v rokoch 2013 – 2018 vzrástol o 84 %.

Zmluvné strany Budapeštianskeho dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite sa už v júni 2017 dohodli, že začnú rokovať o druhom dodatkovom protokole k dohovoru, ktorým by sa posilnila medzinárodná spolupráca v oblasti počítačovej kriminality a elektronických dôkazov.

V Európskom programe v oblasti bezpečnosti z apríla 2015 sa Komisia zaviazala preskúmať prekážky brániace vyšetrovaniu trestných činov. V nadväznosti na tragické udalosti, ktoré sa odohrali 22. marca 2016 v Bruseli, si ministri spravodlivosti a vnútorných vecí krajín EÚ určili za prioritu prijať opatrenia na účinnejšie a efektívnejšie zabezpečovanie a získavanie digitálnych dôkazov. Ministri EÚ odvtedy túto otázku niekoľkokrát prediskutovali a v apríli 2018 Komisia navrhla nové pravidlá cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom. Európski lídri v októbri 2018 vyzvali Komisiu, aby bezodkladne predložila mandáty na rokovania o medzinárodných dohodách týkajúcich sa elektronických dôkazov. Táto problematika sa preberala aj v rámci zasadnutí ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí EÚ a USA. Vo februári 2019 predložila Komisia dva mandáty na rokovania: jeden na rokovania so Spojenými štátmi a druhý na rokovania o Druhom dodatkovom protokole k Budapeštianskemu dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite.

O dac

Odporúčame pozrieť

Nemecko a ďalšie krajiny žiadajú EÚ, aby zaradila iránske gardy medzi teroristov

Viacero európskych krajín vrátane Nemecka nalieha na Európsku úniu (EÚ), aby iránske Revolučné gardy klasifikovala …

Consent choices