doprava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chce byť svetovým lídrom v oblasti dekarbonizácie

Rada prijala záväzné ciele týkajúce sa vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami vo verejnom obstarávaní v každom členskom štáte. Vďaka novým pravidlám sa zvýši istota na trhu, stimuluje sa inovácia a podporí sa celosvetová konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Ekologické vozidlá budú zohrávať kľúčovú úlohu pri znižovaní emisií skleníkových plynov a emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, čo pomôže EÚ splniť jej záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody.

„V stávke je veľa: vzduch, ktorý dýchame, zmena klímy a konkurencieschopnosť nášho priemyslu. Podpora ekologických vozidiel vo verejnom obstarávaní je jednou z mnohých politických iniciatív, ktoré by nám mali umožniť stať sa tým, čím chceme byť: svetovým lídrom v oblasti dekarbonizácie,“ uviedol Răzvan Cuc, rumunský minister dopravy, predseda Rady.

V reforme sa stanovujú minimálne ciele vo verejnom obstarávaní na vnútroštátnej úrovni pre ekologické ľahké úžitkové vozidlá (automobily a dodávky) a ťažké úžitkové vozidlá (nákladné vozidlá a autobusy) a jednoduchá metóda ich výpočtu. Opatrenia zahŕňajú dve rôzne referenčné obdobia, jedno končiace v roku 2025 a druhé v roku 2030.

Znenie obsahuje nové vymedzenie pojmu „ekologické vozidlo“. Vymedzenie pojmu ekologické vozidlo vychádza z emisných noriem CO2, s limitom rovnajúcim sa nulovým emisiám CO2 počnúc rokom 2026. Vymedzenie pojmu ekologické ťažké úžitkové vozidlá je založené na používaní alternatívnych palív. Okrem toho sú stanovené čiastkové ciele pre autobusy s nulovými emisiami.

Viac..  Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Rozsah pôsobnosti pravidiel sa rozšíril z hľadiska postupov obstarávania, na ktoré sa vzťahujú. Nové pravidlá sa tiež budú uplatňovať na širšie spektrum služieb vrátane služieb verejnej cestnej dopravy, služieb osobnej dopravy na osobitné účely, služieb na zber odpadu a poštových služieb a služieb doručovania balíkov.

Predchádzajúce pravidlá EÚ týkajúce sa podpory ekologických vozidiel vo verejnom obstarávaní pochádzajú z roku 2009.

Postup a ďalšie kroky

Predbežná dohoda medzi rumunským predsedníctvom a Európskym parlamentom sa dosiahla 11. februára 2019. Európsky parlament hlasoval 18. apríla 2019.

Smernica sa následne uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení. Členské štáty potom budú mať dva roky na to, aby prijali vnútroštátne ustanovenia. Každé tri roky budú musieť Komisii predkladať správu o uplatňovaní pravidiel, pričom prvá správa sa má predložiť do 18. apríla 2026.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices