Jourova, King
Eurokomisári Vĕra Jourová, Julian King. PHOTO: © European Union.

EÚ uverejnila správu o pokroku v boji proti dezinformáciám

Komisia a vysoká predstaviteľka podávajú správu o pokroku dosiahnutom v boji proti dezinformáciám na internete a o kľúčových poznatkoch z európskych volieb, ktorá bude príspevkom do diskusie lídrov EÚ.

Ochrana našich demokratických procesov a inštitúcií pred dezinformáciami je pre spoločnosti na celom svete veľkou výzvou. EÚ sa v tomto smere osvedčila ako líder a v záujme boja proti dezinformáciám zaviedla pevný rámec pre koordinovanú činnosť, ktorý je v plnom súlade s európskymi hodnotami a základnými právami. V spoločnom oznámení sa analyzujú prínosy Akčného plánu proti dezinformáciám a tzv. balíka volebných opatrení v kontexte boja proti dezinformáciám a zachovania integrity volieb do Európskeho parlamentu.

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka &Komisie Federica Mogheriniová, podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová, komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová v spoločnom vyhlásení uviedli:

„Rekordne vysoká účasť na voľbách do Európskeho parlamentu svedčí o väčšom záujme občanov o európsku demokraciu. Naše opatrenia vrátane zriadenia volebných sietí na národnej a európskej úrovni pomohli ochrániť našu demokraciu pred pokusmi o manipuláciu.

Sme presvedčení, že vďaka užšej koordinácii medzi EÚ a členskými štátmi sme svojím úsilím dokázali prispieť k obmedzeniu vplyvu dezinformačných činností, a to aj zo strany cudzokrajných subjektov.Je však potrebné urobiť ešte viac. Dezinformácie sa totiž vyskytli aj počas európskych volieb. Nemali by sme sa s tým zmieriť ako s novým bežným úkazom. Záškodnícki aktéri neustále menia svoje stratégie. Potrebujeme byť vždy o krok pred nimi. Boj proti dezinformáciám je už dlhodobo spoločnou výzvou pre inštitúcie EÚ a členské štáty.

V období pred voľbami sme zaznamenali koordinované neautentické správanie, ktorého cieľom bolo šíriť kontroverzný materiál na online platformách, a to aj prostredníctvom internetových botov a falošných účtov. Online platformy preto zohrávajú osobitnú úlohu v boji proti dezinformáciám. Vďaka našej aktívnej podpore dosiahli sociálne siete Facebook, Google a Twitter určitý pokrok v rámci Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Tento trend potvrdzujú aj posledné mesačné správy, ktoré sme dnes uverejnili. Očakávame teraz, že online platformy si zachovajú túto dynamiku, zintenzívnia svoje úsilie a budú plniť všetky záväzky, ktoré v rámci kódexu prijali.“

Hoci je na vyvodenie záverov o úrovni a vplyve dezinformácií v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu ešte priskoro, je zrejmé, že opatrenia, ktoré EÚ prijala v spolupráci s viacerými novinármi, overovateľmi faktov, platformami, vnútroštátnymi orgánmi, výskumníkmi a zástupcami občianskej spoločnosti pomohli zabrániť útokom a odhaliť pokusy o zasahovanie do našich demokratických procesov. Silnejšie povedomie verejnosti sťažilo subjektom s nekalými úmyslami manipuláciu verejnej diskusie.

Opatrenia EÚ boli zamerané najmä na štyri navzájom sa dopĺňajúce oblasti: 

  1. EÚ posilnila svoju schopnosť identifikovať dezinformácie a bojovať proti nim prostredníctvom osobitných skupín pre strategickú komunikáciu a strediska EÚ pre hybridné hrozby v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Zároveň zlepšila koordinovanú reakciu zavedením systému včasného varovania s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ.
  1. EÚ spolupracovala s online platformami a internetovým odvetvím prostredníctvom dobrovoľného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií s cieľom zvýšiť transparentnosť politickej komunikácie a zabrániť manipulatívnemu využívaniu ich služieb a zabezpečiť tak, aby používatelia dokázali rozpoznať konkrétny politický obsah a reklamu a identifikovať, odkiaľ pochádzajú a kto za nimi stojí.
  1. Komisia a vysoká predstaviteľka v spolupráci s Európskym parlamentom pomohli zvýšiť informovanosť a odolnosť proti dezinformáciám v spoločnosti, a to najmä prostredníctvom šírenia faktickejších informácií a správ a obnovených snáh o zvýšenie mediálnej gramotnosti.
  1. Komisia podporila snahy členských štátov o zabezpečenie integrity volieb a posilnenie odolnosti demokratických systémov Únie. Zriadenie volebných sietí na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s prepojeniami na systém včasného varovania zlepšilo spoluprácu v oblasti potenciálnych hrozieb.

V záujme ochrany demokratických procesov a inštitúcií EÚ je však stále potrebné urobiť viac. Šírenie dezinformácií je hrozbou, ktorá sa rýchlo mení. Taktiky interných i externých aktérov (najmä tých, ktorí sú spojení s ruskými zdrojmi) sa vyvíjajú v reakcii na opatrenia prijímané štátmi a online platformami. Boj proti novým trendom a praktikám si vyžaduje nepretržitý výskum a náležité ľudské zdroje, aby bolo možné účinnejšie identifikovať a odhaľovať dezinformačné kampane a zlepšovať pripravenosť na úrovni EÚ, ako aj jednotlivých členských štátov.

Aktualizované správy online platforiem v rámci kódexu postupov

Osobitnú úlohu v boji proti dezinformáciám zohrávajú online platformy. Komisia zverejnila aj najnovšie mesačné správy spoločností Google, Twitter a Facebook podľa samoregulačného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Májové správy potvrdzujú trend, ktorý Komisia zaznamenala vo svojich predchádzajúcich posúdeniach. Od januára dosiahli všetky platformy pokrok z hľadiska transparentnosti politickej reklamy a jej zverejňovania v archívoch, ktoré poskytujú užitočné nástroje na analýzu výdavkov politických subjektov v celej EÚ na reklamu. Facebook prijal opatrenia na zabezpečenie transparentnosti reklamy zameranej na aktuálne problémy, Google a Twitter však ešte v tomto smere musia vynaložiť viac úsilia.

Viac..  Robert Hajšel: Maroš Šefčovič by mohol zreálniť Green Deal a zelenú transformáciu

Vďaka úsiliu o zabezpečenie integrity služieb sa síce podarilo obmedziť priestor na pokusy o manipuláciu zamerané na európske voľby, ale platformy musia lepšie vysvetliť, ako sa vďaka odstraňovaniu internetových botov a falošných účtov obmedzilo šírenie dezinformácií v EÚ. Google, Facebook a Twitter oznámili, že zlepšili kontrolu nad umiestňovaním reklamy s cieľom obmedziť škodlivé praktiky tzv. clickbaitu (navnadenie čitateľa kliknúť na odkaz) a znížiť príjmy šíriteľov dezinformácií z reklám. Nepodarilo sa však dosiahnuť dostatočný pokrok vo vývoji nástrojov na zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti internetových stránok uverejňujúcich reklamy.

Napriek dosiahnutým výsledkom je potrebné urobiť ešte viac: všetky online platformy musia poskytovať podrobnejšie informácie, na základe ktorých je možné identifikovať subjekty šíriace záškodnícke informácie a členské štáty, ktoré sú ich terčom. Takisto by mali intenzívnejšie spolupracovať s overovateľmi faktov a umožniť tak používateľom lepšie odhaľovať dezinformácie. V neposlednom rade by mali výskumnej komunite poskytnúť zmysluplný prístup k údajom v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. V tomto ohľade je nová iniciatíva platformy Twitter spočívajúca v sprístupnení relevantných súborov údajov na výskumné účely príležitosťou na nezávislé preskúmanie dezinformačných operácií zo strany záškodníckych subjektov. Komisia okrem toho vyzýva platformy, aby uplatňovali svoje politiky v oblasti transparentnosti politickej reklamy aj v súvislosti s nadchádzajúcimi národnými voľbami.

Ďalšie kroky

V súlade so svojimi závermi z marcového zasadania sa Európska rada na svojom júnovom samite vráti k otázke ochrany volieb a boja proti dezinformáciám. Správa bude slúžiť ako podklad pre túto diskusiu lídrov EÚ, na ktorej sa vytýči smerovanie ďalších politických opatrení.

Komisia a vysoká predstaviteľka nepoľavujú vo svojom záväzku pokračovať v úsilí o ochranu demokracie EÚ pred šírením dezinformácií a manipuláciou. Komisia ešte tohto roku podá správu o vykonávaní balíka volebných opatrení a zhodnotí účinnosť kódexu postupov a vzhľadom na to môže zvážiť ďalšie opatrenia na zabezpečenie a zlepšenie reakcie EÚ na túto hrozbu.

Súvislosti

Európska únia od roku 2015 aktívne bojuje proti dezinformáciám. V nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady z marca 2015 o potrebe čeliť pokračujúcim dezinformačným kampaniam zo strany Ruska bola v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zriadená pracovná skupina East StratCom. V roku 2016 bol prijatý spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, na ktorý v roku 2018 nadviazalo spoločné oznámenie s názvom Zvyšovanie odolnosti a posilňovanie spôsobilostí na riešenie hybridných hrozieb.

V apríli 2018 Komisia načrtla európsky prístup a samoregulačné nástroje na boj proti dezinformáciám na internete. Spoločnosti Facebook, Google, Twitter a Mozilla, ako aj obchodné združenie zastupujúce online platformy, reklamný priemysel a zadávateľov reklamy podpísali v októbri 2018 kódex postupov. Facebook, Google a Twitter sa okrem toho zaviazali predkladať každý mesiac správu o krokoch, ktoré prijali v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu. Komisia s podporou skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) pozorne monitorovala pokrok a uverejňované mesačné hodnotenia spolu s predloženými správami. Ku kódexu postupov sa 22. mája pripojila aj spoločnosť Microsoft a prijala všetky z neho vyplývajúce záväzky.

Kódex postupov úzko súvisí s odporúčaním zahrnutým do balíka volebných opatrení, o ktorom informoval predseda Juncker v prejave o stave Únie v roku 2018 s cieľom zabezpečiť slobodné, spravodlivé a bezpečné voľby do Európskeho parlamentu. Súčasťou týchto opatrení je zvýšenie transparentnosti politickej reklamy na internete a možnosť uložiť sankcie za nezákonné použitie osobných údajov s úmyslom ovplyvniť výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Členským štátom bolo zároveň odporučené, aby vytvorili vnútroštátnu sieť pre volebnú spoluprácu a zapojili sa do európskej siete pre volebnú spoluprácu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices