veterny mlyn
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ potrebuje podľa audítorov viac veternej a slnečnej energie

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov musí EÚ prijať významné opatrenia na výrobu väčšieho objemu elektriny z veternej a slnečnej energie a na splnenie svojich cieľov týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov. Podľa audítorov zažila veterná a slnečná energia od roku 2005 silný rast, ktorý sa však od roku 2014 spomaľuje.

Komisia by mala naliehať na členské štáty, aby podporovali ďalšie nasadzovanie – organizovaním aukcií na pridelenie dodatočných kapacít energie z obnoviteľných zdrojov, podporou zapájania občanov a zlepšovaním podmienok pre nasadzovanie. Audítori zároveň upozorňujú, že polovica členských štátov bude čeliť vážnej výzve v snahe splniť svoje ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov stanovené na rok 2020.

EÚ chce do konca roka 2020 vyrábať pätinu svojej energie z obnoviteľných zdrojov na účely elektriny, vykurovania a chladenia a na použitie v doprave. V rokoch 2005 až 2017 sa podiel obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe elektriny v EÚ zdvojnásobil z približne 15 % na takmer 31 %. Sektory veternej a slnečnej fotovoltickej energie predstavujú v súčasnosti najväčší podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov a vďaka klesajúcim nákladom sú čoraz vyrovnanejšou alternatívou k spaľovaniu fosílnych palív.

Audítori posúdili pokrok, ktorý dosiahla EÚ a členské štáty pri plnení cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Navštívili Nemecko, Grécko, Španielsko a Poľsko, aby preskúmali, či bola finančná podpora na výrobu elektriny z veternej a slnečnej energie účinná.

Audítori zistili, že dotácie v počiatočných systémoch podpory boli v niekoľkých prípadoch nadmerné, čo viedlo k vyšším cenám elektriny alebo vyšším štátnym deficitom. Po roku 2014, 2 SK keď členské štáty konečne podporu obmedzili, aby znížili záťaž na spotrebiteľov a štátne rozpočty, bola dôvera investorov oslabená a trh sa spomalil.

„Členské štáty stimulovali investície do veternej a slnečnej energie, avšak spôsob, akým znížili podporu, odradil potenciálnych investorov a spomalil nasadzovanie nových zdrojov,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Spomalenie prechodu na elektrinu z obnoviteľných zdrojov znamená, že nie je isté, že sa splní cieľ EÚ na rok 2020.“

Organizovanie aukcií, na ktorých sa prideľuje dodatočná kapacita pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a stanovuje cena ponuky, a podpora zapojenia občanov do tzv. zelenej ekonomiky, má podľa audítorov zásadný význam pre zvýšenie investícií. Okrem toho sú potrebné aj dodatočné zlepšenia podmienok účasti na trhu s energiou z obnoviteľných zdrojov, vrátane odstránenia obmedzujúcich pravidiel územného plánovania, zdĺhavých administratívnych postupov a nedostatkov prenosovej sústavy.

Viac..  Michal Wiezik: Máme nový, veľký nástroj na znižovanie emisií z priemyslu. Týka sa aj poľnohospodárov

Audítori tiež zistili, že polovica členských štátov sa už na konci roku 2017 priblížila k splneniu svojich národných cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020, upozorňujú však, že zvyšná polovica bude musieť vyvinúť značné ďalšie úsilie, ak má svoje ciele na rok 2020 dosiahnuť. Audítori vyjadrili obavy, či snahy výkonnejších krajín v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov budú dostatočné na to, aby vykompenzovali výsledky menej výkonných krajín, aby sa tak naplnil celkový cieľ EÚ na úrovni 20 %.

Audítori uvádzajú, že súčasné pravidlá nezabezpečujú včasné vykazovanie pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a Komisia nie je oprávnená riešiť pomalšie nasadzovanie tejto energie členskými štátmi. Poukazujú na cieľ EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov na rok 2030, ktorý je stanovený na 32 %, a konštatujú, že keďže nie sú stanovené záväzné národné ciele, môže byť ťažké ich splniť. Upozorňujú tiež, že okrem financovania z EÚ, na ktoré sa táto správa zameriava, si bude splnenie tohto cieľa vyžadovať aj značný objem verejného a súkromného národného financovania.

Na zlepšenie situácie predkladajú tieto odporúčania:

  • zamerať sa na odstránenie nedostatkov s cieľom splniť ciele na rok 2020,
  • zjednodušiť postupy a zlepšiť aktuálnosť štatistických údajov,
  • naplánovať dostatočný počet aukcií a podporovať investície do infraštruktúry sietí
  • zabezpečiť lepšie monitorovanie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices