sudnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia chce, aby sa pravidlá EÚ náležite uplatňovali a presadzovali

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ poskytuje prehľad o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2018. V prehľade výsledkov jednotného trhu, ktorý bol takisto uverejnený na internete, sa hodnotia výsledky krajín EÚ/EHP na jednotnom trhu EÚ a identifikujú sa nedostatky, v súvislosti s ktorými by jednotlivé krajiny a Komisia mali zintenzívniť svoje úsilie.

Jednotný trh môže občanom a podnikom prinášať množstvo výhod len vtedy, ak spoločne odsúhlasené pravidlá v praxi skutočne fungujú. V novembri 2018 Komisia predložila nové posúdenie zostávajúcich prekážok na jednotnom trhu a vyzvala členské štáty, aby pravidlá EÚ zavádzali, uplatňovali a presadzovali pozorne a aby nevytvárali nové prekážky. Ide o také oblasti ako emisie z automobilov, elektronický obchod, sociálne médiá, sektor služieb a mnohé ďalšie.

Komisia neustále dbá o to, aby sa pravidlá EÚ náležite uplatňovali a presadzovali. V roku 2018 Komisia napríklad podnikla rázne kroky v záujme presadzovania pravidiel v mnohých oblastiach politiky. Podporovala vnútroštátne a regionálne orgány pri vykonávaní pravidiel týkajúcich sa čistého ovzdušia a vody. Prijala takisto opatrenia proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje záväzky a nevykonali pravidlá EÚ týkajúce sa osobných záznamov o cestujúcich, boja proti terorizmu a prania špinavých peňazí. Komisia okrem toho použila presadzovacie právomoci v prípadoch, keď niektoré krajiny EÚ nekonali dostatočne rýchlo v záujme zlepšenia prístupu ľudí so zdravotným postihnutím k webovým sídlam a iným mobilným aplikáciám.

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2018

Podľa výročnej správy za rok 2018 došlo k miernemu nárastu (o 0,8 %) otvorených prípadov nesplnenia povinnosti (1 571) v porovnaní s rokom 2017 (1 559 prípadov). Po dosiahnutí päťročného maxima v roku 2016 začal počet prípadov v roku 2016 klesať a v porovnaní s rokom 2016 bol v roku 2018 o 5 % nižší. Hlavnými dotknutými oblasťami politiky boli okrem iných životné prostredie, mobilita a doprava, ako aj vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP. Pri každom nesprávnom uplatnení práva EÚ občania a podniky prichádzajú o práva a výhody, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ. V oblasti životného prostredia Komisia pokračovala v opatreniach na zabezpečenie úplného súladu so smernicou o kvalite ovzdušia, pokiaľ ide o limitné hodnoty PM10a oxidu dusičitého (NO2) a monitorovacie systémy v celej EÚ.

Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov mali Cyprus, Belgicko a Španielsko, zatiaľ čo najmenej konaní sa začalo voči EstónskuDánsku a TalianskuŠpanielsko, Taliansko Nemecko mali najviac otvorených prípadov vo veci nesprávnej transpozície a/alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ, kým Estónsko malo minulý rok najnižší celkový počet otvorených prípadov. K oblastiam politiky, v ktorých sa v roku 2018 začalo najviac nových konaní o nesplnení povinnosti, patrí vnútorný trh EÚ, priemysel, podnikanie a MSP, ako aj mobilita a doprava.

Boj proti oneskorenej transpozícii smerníc EÚ

Aby občania a podniky mohli využívať výhody práva EÚ, je nevyhnutné, aby členské štáty v stanovených lehotách transponovali európske smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov.

V roku 2018 počet nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti z dôvodu oneskorenej transpozície prudko klesol o jednu štvrtinu (z 558 prípadov v roku 2017 na 419 prípadov v roku 2018). Najvyšší počet nových prípadov oneskorenej transpozície za pôsobenia Junckerovej Komisie bol však zaznamenaný v roku 2016 (847 prípadov). Komisia začala nové postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti väčšine členských štátov za to, že do svojho vnútroštátneho práva netransponovali predpisy EÚ o ochrane osobných údajov [smernica (EÚ) 2016/680] v stanovenej lehote, na ktorej sa samy vopred dohodli. V záujme uľahčenia včasnej a správnej transpozície Komisia naďalej poskytovala členským štátom pomoc vo forme prípravy implementačných plánov, špecializovaných webových stránok a usmerňujúcich dokumentov, ako aj výmeny osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.

V minulom roku Komisia podala na Súdny dvor EÚ žaloby proti piatim členským štátom so žiadosťou, aby im uložil finančné sankcie: Slovinsko (tri veci: C-628/18,C-69/18 a C-188/18), Španielsko (tri veci: C-430/18C-165/18 a C-164/18) a Belgicko (C-676/18), Írsko (C-550/18) a Rumunsko (C-549/18) (po jednej veci).

Viac..  Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

Prehľad výsledkov jednotného trhu za rok 2019

Prehľad výsledkov jednotného trhu poskytuje podrobné informácie o tom, ako sa v roku 2018 uplatňovali v Európskom hospodárskom priestore (EHP) pravidlá jednotného trhu EÚ, do akej miery sú otvorené a integrované určité trhy a v akej miere členské štáty prispeli k rôznym nástrojom EÚ na lepšie fungovanie jednotného trhu.

Členským štátom bolo na základe výsledkov, ktoré dosiahli v roku 2018, pridelených 153 zelených137 žltých a 59 červených kariet, ktoré signalizujú výborné (zelená karta), priemerné (žltá karta) alebo podpriemerné (červená karta) výsledky.

Z prehľadu vyplýva, že napriek ďalšiemu rozšíreniu obchodu s tovarom a so službami sa situácia v určitých oblastiach politiky od roku 2017 zhoršila. Členské štáty zlepšili fungovanie niektorých nástrojov jednotného trhu, ako je napr. portál Vaša Európa a informačný systém o vnútornom trhu (IMI). Vo viacerých oblastiach politiky však členské štáty dostali viac červených kariet než v minulom roku. Išlo napríklad o spravodlivosť systémov verejného obstarávania a uznávanie odborných kvalifikácií. To isté možno konštatovať v súvislosti so spoluprácou v rámci projektov EU Pilot.

Vo všeobecnosti patria ku krajinám s najlepšími výsledkami Portugalsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Litva. Najvyšší počet červených a žltých kariet dostali Španielsko, Taliansko, GréckoLuxembursko.

Komisia reaguje na sťažnosti občanov

Občania, podniky, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany môžu oznamovať svoje podozrenia na porušenia práva EÚ prostredníctvom online formulára sťažnosti, ktorý je k dispozícii na portáli Europa v sekcii „Vaše práva. V roku 2018 sa väčšina nových sťažností týkala záležitostí spravodlivosti a práv spotrebiteľa, vnútorného trhu EÚ, priemyslu, podnikania a MSP, ako aj zamestnanosti a sociálnych vecí. Vďaka portálu SOLVIT, neformálnej sieti Komisie a členských štátov na riešenie problémov, sa občania a podniky môžu usilovať o vyriešenie svojich problémov s verejným orgánom v inej krajine EÚ.

Súvislosti

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu predkladá Komisia od roku 1984 každoročne správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku. Európsky parlament následne prijíma k správe Komisie uznesenie.

Komisia sa prioritne zameriava na problémy, v prípade ktorých by opatrenia na presadzovanie práva mohli priniesť skutočné zmeny a pridanú hodnotu pre jednotlivcov a podniky. Európska komisia v rámci rozdelenia povinností medzi európskymi inštitúciami vo všeobecnosti zodpovedá za začatie legislatívneho procesu. Rada a Európsky parlament rozhodujú o návrhoch Komisie. Členské štáty sú zodpovedné za včasné a správne uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie práva EÚ vo svojich vnútroštátnych právnych poriadkoch. Komisia tento kruh uzatvára: po prijatí jej návrhov vo forme právnych predpisov EÚ monitoruje, či členské štáty uplatňujú tieto právne predpisy správne, a v opačnom prípade podniká opatrenia. Komisia by preto mala konať dôrazne a rýchlo, ak prípady neplnenia povinností bránia v napĺňaní cieľov politík EÚ. V tejto súvislosti Komisia nedávno predstavila strategickejší prístup k presadzovaniu predpisov, pokiaľ ide o riešenie prípadov nesplnenia povinnosti, v súlade so svojím záväzkom „konať vo veľkom a ambicióznejšie vo veľkých veciach a v malom a skromnejšie v malých veciach“.

V prehľade výsledkov jednotného trhu sa hodnotí, ako členské štáty:

– vykonávajú pravidlá EÚ,

– vytvárajú otvorené a integrované trhy (napr. verejné obstarávanie, obchod s tovarom a so službami),

– riešia administratívne otázky týkajúce sa zahraničných pracovníkov (napr. odborné kvalifikácie),

– spolupracujú a prispievajú k viacerým celoúnijným nástrojom na riadenie vnútorného trhu (napr. portál Vaša Európa, Solvit a EURES)

V prehľade výsledkov jednotného trhu sa hodnotia výsledky v štyroch oblastiach politiky, dvoch oblastiach týkajúcich sa otvorenosti a integrácie trhov a výsledky týkajúce sa 13 nástrojov na riadenie vnútorného trhu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices