Navracsics
Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Komisia navrhla novú stratégiu pre Európsky inovačný a technologický inštitút

Európska komisia navrhla aktualizáciu právneho základu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ako aj jeho nový strategický inovačný program na roky 2021 – 2027.

EIT je nezávislý orgán EÚ vytvorený v roku 2008, ktorý posilňuje inovačnú schopnosť Európy. Prijaté návrhy zosúladia EIT s budúcim programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027). Tým sa napĺňa záväzok Komisie ďalej podporovať inovačný potenciál Európy. S navrhovaným rozpočtom vo výške 3 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 600 miliónov EUR alebo o 25 % v porovnaní so súčasným strategickým inovačným programom (2014 – 2020), bude EIT financovať činnosti existujúcich a nových znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) a podporí inovačnú kapacitu 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý je zároveň zodpovedný za EIT, povedal: „Od roku 2008 Európsky inovačný a technologický inštitút svojím jedinečným zameraním na vzdelávanie a podnikanie podporuje talent a tvorivosť. Stratégia, ktorú teraz zavádzame na roky 2021 – 2027, pomôže zabezpečiť, aby všetky európske regióny mali prospech z potenciálu inštitútu. Navyše ešte viac oživí inovačnú kapacitu nášho odvetvia vysokoškolského vzdelávania. Som obzvlášť hrdý na to, že dnes môžem oznámiť zriadenie nového znalostného a inovačného spoločenstva na podporu inovácií v kultúrnom a kreatívnom priemysle naplánované na rok 2022.“

EIT v súčasnosti podporuje osem ZIS, ktoré spájajú podniky, univerzity a výskumné centrá v podobe cezhraničných partnerstiev. Strategický inovačný program na roky 2021 – 2027 má dosiahnť tieto ciele:

  1. Zvyšovanie regionálneho vplyvu znalostných a inovačných spoločenstiev: V budúcnosti EIT vďaka rozvoju regionálnych podporných stratégií posilní svoje siete. Budú sa do nich zapájať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, podniky aj výskumné organizácie. Výber spolupracujúcich partnerov a príprava činností ZIS budú inkluzívnejšie. ZIS budú takisto rozvíjať prepojenia na stratégie pre inteligentnú špecializáciu, čo je iniciatíva EÚ na podporu hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest tým, že každému regiónu sa umožní identifikovať a rozvíjať vlastné konkurenčné výhody.
  1. Rozvoj inovačnej kapacity vysokoškolského vzdelávania: EIT bude podporovať 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania finančnými prostriedkami, odbornými znalosťami a poradenstvom, ktoré im umožnia rozvíjať hospodárske činnosti v ich oblasti záujmu. Inštitút bude navrhovať a realizovať činnosti najmä v krajinách s nižšou inovačnou kapacitou. EIT bude pritom stavať na úspešných politických iniciatívach, ako je HEInnovate, bezplatný nástroj na sebahodnotenie pre všetky typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, alebo rámec pre hodnotenie vplyvu na regionálne inovácie, ktorý umožní univerzitám posúdiť, ako podporujú inovácie v regiónoch, v ktorých majú sídlo.
  1. Zakladanie nových ZIS: EIT zriadi dve nové ZIS v oblastiach, ktoré sú najviac relevantné pre politické priority programu Horizont Európa. Prvé nové ZIS sa má zameriavať na kultúrny a kreatívny priemysel a začiatok jeho pôsobenia je naplánovaný na rok 2022. Toto odvetvie má vysoký potenciál rastu, venujú sa mu mnohé miestne iniciatívy, je veľmi atraktívne pre občanov a vhodne dopĺňa existujúcich osem ZIS. O prioritnej oblasti druhého nového ZIS, ktoré začne fungovať v roku 2025, sa rozhodne neskôr.
Viac..  Tri štáty EÚ sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie

Revidovaným nariadením o EIT sa zabezpečuje väčšia právna zrozumiteľnosť a zosúladenie s rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. Nový právny základ takisto zavádza jednoduchý a zjednodušený model financovania EIT, ktorého cieľom je účinnejšie podporiť ďalšie súkromné a verejné investície. Okrem toho posilňuje riadiacu štruktúru EIT.

Ďalšie kroky

Nariadenie o EIT, ako aj rozhodnutie Komisie o strategickom inovačnom programe na roky 2021 – 2027 budú predložené Európskemu parlamentu a Rade na diskusiu a prijatie.

Súvislosti

Európsky inovačný a technologický inštitút bol zriadený v roku 2008 nariadením (ES) č. 294/2008 zmeneným nariadením (ES) č. 1292/2013 a má sídlo v Budapešti. Jeho úlohou je riešiť závažné spoločenské výzvy zlepšovaním inovačnej kapacity a zvyšovaním výkonnosti EÚ integráciou vedomostného trojuholníka vzdelávania, výskumu a inovácií.

EIT je ústrednou časťou návrhu Komisie, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – nasledujúci program EÚ pre výskum a inováciu (2021 – 2027) s navrhovaným rozpočtom vo výške 100 miliárd EUR. EIT je jednou z troch zložiek jeho piliera „Inovatívna Európa“. V návrhu programu Horizont Európa sa stanovuje financovanie pre EIT v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu, ako aj dôvod jeho existencie, jeho pridaná hodnota, oblasti intervencií a základné línie činností. Samotný návrh programu Horizont Európa však neposkytuje právny základ pre pokračovanie činnosti EIT od roku 2021. Právnym základom EIT je naďalej nariadenie o EIT, v ktorom sa uvádzajú jeho poslanie, kľúčové úlohy a rámec fungovania.

Vďaka navrhovanému rozpočtu vo výške 3 miliardy EUR na roky 2021 – 2027 bude inštitút podporovať inovácie tým, že podporí viac ako 10 000 absolventov magisterských a doktorandských štúdií svojich ZIS, ale aj približne 600 nových začínajúcich podnikov a viac ako 7 000 existujúcich.

Návrhy vychádzajú z externého hodnotenia EIT, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017 a v ktorom sa potvrdilo, že existencia EIT je odôvodnená.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices