nakladna doprava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zvýšená digitalizácia nákladnej dopravy a logistiky obmedzí byrokraciu a zvýši udržateľnosť odvetvia dopravy

EÚ dosiahla značný pokrok pri digitalizácii dopravy tým, že podnikom uľahčuje poskytovanie informácií orgánom v digitálnej podobe. Veľvyslanci členských štátov pri EÚ na zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov Rady (Coreper) schválili návrh, ktorým sa vytvára jednotný právny rámec pre využívanie elektronických údajov o nákladnej doprave vo všetkých druhoch dopravy. Predsedníctvo a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu 26. novembra.

Podľa nových pravidiel sa bude od všetkých príslušných verejných orgánov vyžadovať, aby akceptovali informácie sprístupnené elektronicky na certifikovaných platformách vždy, keď sa spoločnosti rozhodnú použiť túto formu poskytovania informácií ako dôkazu dodržiavania legislatívnych požiadaviek. Spoločnosti však budú môcť naďalej v prípade záujmu predkladať informácie v papierovej podobe.

Do 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel prijme Komisia spoločné technické špecifikácie na zabezpečenie interoperability medzi rôznymi informačnými systémami, ktoré sa používajú na výmenu údajov o nákladnej doprave. Komisia tiež stanoví spoločné postupy a podrobné pravidlá upravujúce prístup k takýmto informáciám a ich spracúvanie, aby sa zabezpečilo, že dotknuté orgány budú tieto pravidlá uplatňovať jednotným spôsobom. Uskutoční sa to prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov.

V súčasnosti väčšina spoločností a iných zainteresovaných strán v oblasti nákladnej dopravy používa papierové dokumenty. Hlavnou prekážkou širšieho používania digitálnych prepravných dokladov je rôzna (ale vo všeobecnosti dosť nízka) miera akceptácie digitálnych dokladov zo strany jednotlivých verejných orgánov. Na výmenu informácií sa tiež používa veľký počet rôznych neinteroperabilných informačných systémov.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Zvýšená digitalizácia nákladnej dopravy a logistiky povedie k významným úsporám administratívnych nákladov pre podniky, najmä MSP, ktoré tvoria veľkú väčšinu dopravných a logistických spoločností v EÚ. Zároveň sa ňou znížia náklady pre orgány a zlepší sa presadzovanie predpisov, čím sa zvýši efektívnosť a udržateľnosť odvetvia dopravy.

Ďalšie kroky

Dohodnuté znenie bude teraz predmetom právnej a lingvistickej finalizácie. Potom ho musí formálne prijať Rada a následne Parlament (skoré druhé čítanie).

Nové nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení. Niektoré ustanovenia sa budú uplatňovať od nadobudnutia účinnosti právneho aktu a ostatné o štyri roky neskôr. Povinnosť akceptovať informácie sprístupnené elektronicky začne pre verejné orgány platiť päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia, v závislosti od prijatia príslušných technických špecifikácií zo strany Komisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices