Wiezik
Europoslanec Michal Wiezik. PHOTO: © European Union-EP.

Vyhlásenie europoslanca Wiezika ku stratégiám EÚ, ktoré dnes zverejnila Komisia

K Stratégii Biodiverzity

Kolégium komisárov dnes prijalo Stratégiu EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2030.

Obsahuje cieľ prísnej ochrany aspoň tretiny chránených území v EÚ, zahrňujúcej 10% pevniny a 10% mora, vrátane oblastí s vysokou biodiverzitou, zmapovanie, monitoring a prísnu ochranu všetkých zostávajúcich pralesov a starých lesov Európy.

Zaväzuje sa tiež prijatím legislatívy na obnovu ekosystémov v roku 2021. Cieľom v oblasti obnovy vodných tokov je napríklad odstránenie bariér na 25 000 km riek Európskej únie, krok nevyhnutný k zlepšeniu stavu populácií mnohých druhov rýb i navrátenie druhov, ktoré existencia bariér vyhubila na väčšine územia EÚ. 10% poľnohospodárskej pôdy majú do roku 2030 predstavovať druhovo bohaté neproduktívne prvky.

Stratégia sa v krátkosti venuje aj oblasti obnoviteľných zdrojov energie, berúc tak na vedomie vedecký konsenzus, že energetické využitie biomasy má za následok exploatáciu ekosystémov, a že využitie niektorých typov biomasy nevedie k zlepšenej klimatickej bilancii, práve naopak. V tomto kontexte text Stratégie nevylučuje zmenu v energetickej politike EÚ. Musíme si totiž uvedomiť dôležitosť ekosystémov vo viazaní uhlíka, čo nakoniec Stratégia tiež zdôrazňuje.

Dokument podliehal zmenám v podstate až do jeho vydania. Na Európsku komisiu sa len v priebehu minulého týždňa obrátili viaceré záujmové skupiny, medzi nimi sektor bioenergie lobujúc proti zmienke o problematike biopalív a energie z biomasy, ale aj neziskový sektor, vedecká obec, i poslanci Európskeho parlamentu, vrátane Michala Wiezika (SPOLU) a Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko), ktorí podporili Komisiu v ambicióznych a vedecky podložených zámeroch. Podľa našich informácií bola z fínskej strany snaha vložiť tvrdenie, že obhospodarovaný les je dôležitým nástrojom ochrany biodiverzity, čo by znížilo nie len výpovednú hodnotu, ale aj ambíciu dokumentu v kľúčovej oblasti ochrany lesov.

Som preto veľmi rád a aplaudujem novej Stratégii na ochranu biodiverzity, že sa takémuto, tzv. ‘green washingu‘ a nátlaku zo strany lesníckeho a bioenergetického sektora nepoddala, ale naopak má ambíciu veľmi adresne riešiť koreň problému. Stratégia bude silným nástrojom na prijatie nasledujúcich legislatívnych krokov, ktoré sú nevyhnutnými a kriticky dôležitými pre najbližšiu dekádu. Tieto budú musieť byť záväzné, pretože si nemôžeme dovoliť zopakovať predchádzajúce zlyhania.

K Stratégii “Z farmy na stôl“

Dnes Komisia predstavila Stratégiu “Z farmy na stôl” pre spravodlivý, zdravý a environmentálne udržateľný potravinový systém.  Jej iniciatívy majú za cieľ zníženie závislosti od pesticídov a antimikrobiálnych látok, zníženie používania hnojív, rozvíjanie ekologického poľnohospodárstva, zlepšenie životných podmienok zvierat a v neposlednom rade zastavenie straty biodiverzity. V súlade s opatreniami Stratégie na ochranu biodiverzity, taktiež publikovanej dnes, zavádza ambiciózne ciele, napríklad 50% zníženie používania chemických pesticídov a 50% zníženie vysokorizikových pesticídov do roku 2030, ako aj využitie najmenej 25% pôdy pre ekologické poľnohospodárstvo. Ďalej sa v nej uvádza, že Komisia podnikne kroky na zníženie celkového predaja antimikrobík v EÚ pre hospodárske zvieratá a akvakultúru do roku 2030 o 50%.

Táto stratégia je celosvetovo výnimočným krokom EÚ k ochrane zdravia občanov a zabezpečenia udržateľnosti potravinového cyklu, ktorého nedostatky sme mohli pozorovať aj počas krízy Covid-19. Som úprimne veľmi rád, že na európskom trhu sa štandardy a zároveň bezpečnosť a kvalita potravín značne sprísňujú, čo vôbec nie je pravidlom v iných častiach sveta.

Viac..  Pred pár rokmi sme o tom vôbec nehovorili, dnes sa má EÚ rozširovať, hovorí europoslanec Vladimír Bilčík

Stratégia je ukotvená v Európskom ekologickom dohovore a vzťahuje sa na každý krok v potravinovom dodávateľskom reťazci od výroby až po finálnu spotrebu v súlade s cieľmi obehovej ekonomiky. Spoločná poľnohospodárska politika a spoločná rybárska politika budú kľúčovými nástrojmi na jej podporu. Komisia reflektuje aj na súčasnú krízovú situáciu spôsobenú Covid-19 a na základe získaných skúseností posúdi odolnosť potravinového systému a vypracuje pohotovostný plán na zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti, ktoré sa majú zaviesť v čase krízy.

V rámci podpory udržateľnej spotreby potravín a uľahčenia prechodu na zdravú a udržateľnú stravu Komisia predstaví strategický rámec pre trvalo udržateľné označovanie potravín. Novinkou je aj návrh Komisie zastaviť stimuláciu spotreby mäsa a plánuje aj obmedziť propagáciu potravín s vysokým obsahom tuku, cukrov a solí. Sleduje tým zníženie rizík chorôb ohrozujúcich život a zdravie občanov, ako aj zníženie environmentálnej stopy tohto odvetvia. Bude taktiež propagovať zdravú a udržateľnú stravu, vrátane ekologických výrobkov v školách a verejných inštitúciách. Stratégia sa komplexne venuje aj zníženiu plytvania potravín a odpadmi, potravinovej bezpečnosti a rieši boj proti potravinovým podvodom v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Výskum a inovácie budú kľúčové pri urýchľovaní prechodu na udržateľné, zdravé a inkluzíve potravinové systémy. V rámci programu Horizont 2020 Komisia vyčlenila približne 1 miliardu EUR na výzvu ešte v tomto roku a v rámci programu Horizon Europe pôjde 10 miliárd EUR na výskum, vývoj a inovácie v oblasti potravín, biohospodárstva, prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, akvakultúry a životného prostredia, ako aj na využívanie digitálnych technológií a riešení založených na prírode pre agropotravinárstvo.

Dokument sa upravoval do poslednej chvíle pred zverejnením. Pôvodne mala byť stratégia prezentovaná už v prvom kvartáli 2020 a registrovali sme aj snahy poslancov EP z výboru pre poľnohospodárstvo na jej ďalšie oddialenie až do septembra tohto roku, kedy sa predpokladá návrat Európskeho Parlamentu do normálneho chodu. Hlavným dôvodom navrhovaného odkladu sa skôr javia sprísnenia environmentálnych podmienok pre poľnohospodárov oproti súčasnému stavu a nejasnosti implementácie a financovania stratégie, nakoľko viacročný finančný rámec na obdobie 2021-2026 ešte nie je známy.

Veľmi ma teší, že Komisia aj pri tejto stratégii odolala rôznym tlakom a že bola prezentovaná bez ďalšieho zdržania. Musíme si uvedomiť, že zdravie ľudí a našej planéty sú len dve strany tej istej mince, nemôžeme mat jedno bez druhého.

Autorom vyhlásenia je europoslanec Michal Wiezik.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Bude musieť prísť k zásadnej redukcii emisií z nákladnej dopravy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices