kyberneticke utoky, pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Brusel chce ráznejšie zasiahnuť proti dezinformáciám

Komisia a vysoký predstaviteľ analyzujú kroky, ktoré doteraz prijali na boj proti dezinformáciám v súvislosti s pandémiou koronavírusu, a navrhujú ďalší postup. Táto iniciatíva nasleduje po tom, ako európski lídri v marci 2020 vyzvali na rázny boj proti dezinformáciám a posilnenie odolnosti európskych spoločností. Pandémiu koronavírusu sprevádza rozsiahla vlna falošných alebo zavádzajúcich informácií vrátane pokusov zahraničných aktérov ovplyvňovať občanov EÚ a verejnú diskusiu. V spoločnom oznámení sa analyzuje doterajšia okamžitá reakcia a navrhujú sa konkrétne opatrenia, ktoré možno rýchlo naštartovať.

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell uviedol: „Dezinformácie v časoch koronavírusu môžu zabíjať. Musíme chrániť našich občanov tým, že ich budeme upozorňovať na nepravdivé informácie a že budeme poukazovať na aktérov, ktorí sa utiekajú k takýmto praktikám. V dnešnom technologickom svete, kde sa nebojuje mečmi, ale klávesnicami, a kde sa štátne aj neštátne subjekty systematicky dopúšťajú cieleného ovplyvňovania a dezinformačných kampaní, Európska únia zintenzívňuje svoju činnosť a posilňuje kapacity, aby dokázala čeliť týmto zbraniam.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová povedala: „Počas pandémie koronavírusu Európu zaplavila vlna dezinformácií, ktoré pochádzali tak z EÚ, ako aj spoza jej hraníc. V záujme boja proti dezinformáciám musíme mobilizovať všetkých príslušných aktérov od online platforiem až po verejné orgány a podporovať nezávislých overovateľov faktov a médiá. Online platformy počas pandémie síce podnikli pozitívne kroky, ale musia zakročiť ešte ráznejšie. Naše opatrenia sú pevne zakotvené v základných právach, najmä v oblasti slobody prejavu a práva na informácie.“

Pri kríze sa ukázalo, ako EÚ a jej demokratické spoločnosti riešia problém dezinformácií. Pre silnejšiu a odolnejšiu EÚ sú kľúčové tieto aspekty:

Porozumenie: V prvom rade je dôležité rozlišovať medzi nezákonným obsahom a obsahom, ktorý je škodlivý, ale nie nezákonný. Okrem toho medzi rôznymi formami falošného alebo zavádzajúceho obsahu sú nejasné hranice: niektoré dezinformácie sa definujú ako úmyselné, iné zasa mohli vzniknúť neúmyselne. Motivácia môže siahať od cielených pokusov zahraničných aktérov o ovplyvňovanie až po čisto ekonomické záujmy. Na každú z týchto výziev je potrebná vhodne nastavená odozva. Okrem toho treba poskytnúť viac údajov na verejnú kontrolu a zlepšiť analytické kapacity.

Komunikácia: Počas krízy EÚ zintenzívnila prácu zameranú na informovanie občanov o rizikách a na posilnenie spolupráce s inými medzinárodnými aktérmi v boji proti dezinformáciám. Komisia vyvracia mýty o koronavíruse na stránke, ktorá už bola zobrazená viac než 7 miliónov ráz. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) spolu s Komisiou posilnila strategickú komunikáciu a verejnú diplomaciu v tretích krajinách vrátane susedstva EÚ. Zahraniční aktéri a niektoré tretie krajiny, najmä Rusko a Čína, podnikajú cielené operácie na ovplyvňovanie ľudí a dezinformačné kampane v EÚ, jej susedstve i na celom svete. Napríklad pracovná skupina ESVČ East StratCom odhalila a na webovej stránke EUvsDisinfo vyvrátila viac ako 550 dezinformácií z prokremeľských zdrojov.

Dôležitým základným kameňom boja proti dezinformáciám je spolupráca:

  • Európskym parlamentom a Radou, ako aj medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, a to prostredníctvom etablovaných kanálov, ako je systém včasného varovania a integrované dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu. Tieto kanály sa budú ďalej rozvíjať s cieľom posilniť kapacity, zlepšiť analýzu rizika a skvalitniť dôležité podávanie správ v čase krízy,  
  • medzinárodnými partnermi vrátane WHO, mechanizmu rýchlej reakcie G7, NATO a ďalších. Výsledkom je intenzívnejšia výmena informácií, činnosť a výmena najlepších postupov. Toto úsilie by sa malo zintenzívniť s cieľom lepšie riešiť zahraničný vplyv a dezinformácie, 
  • EÚ zintenzívni podporu a pomoc aktérom občianskej spoločnosti, nezávislým médiám a novinárom v tretích krajinách ako súčasť balíka Team Europe a zvýši podporu pri monitorovaní porušovania slobody tlače a snahe o bezpečnejšie mediálne prostredie, 
  • napokon treba spomenúť aj to, že mnohí spotrebitelia sa nechali zlákať na nákup predražených, neúčinných alebo potenciálne nebezpečných produktov a platformy odstránili milióny klamlivých inzerátov. Komisia bude aj naďalej spolupracovať s online platformami a podporovať sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa. V rámci nej vnútroštátne orgány bojujú proti takýmto praktikám, ktoré porušujú právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Viac..  Borrell: EÚ si musí vybrať, či podporí medzinárodné inštitúcie, alebo Izrael

Transparentnosť: Komisia pozorne monitoruje činnosti online platforiem v súlade s Kódexom postupov proti šíreniu dezinformácií. Treba však vynaložiť ďalšie úsilie, zvýšiť transparentnosť a určiť nositeľov zodpovednosti:

  • Platformy by mali predkladať mesačné správy s podrobnejšími údajmi o opatreniach na zviditeľňovanie spoľahlivého obsahu a potláčanie dezinformácií o koronavíruse a súvisiacej reklamy. Takisto by mali zintenzívniť spoluprácu s overovateľmi faktov, a to vo všetkých členských štátoch a vo všetkých jazykoch, ako aj spoluprácu s výskumníkmi. Mali by transparentnejšie uplatňovať politiky informovania používateľov, ktorí pristupujú k dezinformačnému obsahu. 
  • Komisia dôrazne nabáda ostatné príslušné zainteresované strany, ktoré ešte nie sú signatármi kódexu, aby sa zúčastnili na tomto novom programe podávania správ.
  • EÚ nadviaže na prácu novozaloženého Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií a ešte viac posilní podporu overovateľov faktov a výskumníkov.

Základom našej dezinformačnej reakcie je zabezpečenie slobody prejavu a pluralitnej demokratickej diskusie.Komisia bude naďalej monitorovať, aký vplyv majú núdzové opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s koronavírusom na právne predpisy a hodnoty EÚ. Kríza poukázala na úlohu slobodných a nezávislých médií, ktoré občanom poskytujú kľúčovú službu v podobe spoľahlivých a overených informácií, čím prispievajú k záchrane životov. EÚ bude ešte intenzívnejšie podporovať nezávislé médiá v Únii a na celom svete. Komisia vyzýva členské štáty na intenzívnejšiu snahu o to, aby si novinári mohli robiť svoju prácu v bezpečí. Zároveň zdôrazňuje, že by mali čo najviac využiť hospodársku reakciu EÚ a balík obnovy na pomoc médiám, ktoré kruto zasiahla kríza, pričom však musia dbať na ich nezávislosť.

Posilnenie postavenia a zvyšovanie informovanosti občanov a súčasné zvyšovanie spoločenskej odolnosti znamená umožniť občanom zúčastňovať sa na demokratickej diskusii tým, že sa bude chrániť prístup k informáciám a sloboda prejavu, ale aj podporovať mediálna a informačná gramotnosť občanov vrátane kritického myslenia a digitálnych zručností. Na to by mohli slúžiť projekty mediálnej gramotnosti a podpora organizácií občianskej spoločnosti.

Ďalšie kroky

Navrhnuté opatrenia budú podkladom pre budúcu prácu EÚ v oblasti dezinformácií, najmä európsky akčný plán pre demokraciu a akt o digitálnych službách.

Súvislosti

Európska únia aktívne bojuje proti dezinformáciám od roku 2015. V nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady prijaté v marci 2015 bola pri Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zriadená pracovná skupina East StratCom. V roku 2016 bol prijatý spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, po ktorom v roku 2018 nasledovalo spoločné oznámenie o zvyšovaní odolnosti a posilňovaní spôsobilostí na riešenie hybridných hrozieb.

V akčnom pláne proti dezinformáciám z decembra 2018 sa uvádzajú štyri piliere boja EÚ proti dezinformáciám: 1. zlepšenie spôsobilostí na zisťovanie, analýzu a odhaľovanie dezinformácií; 2. posilnenie koordinovaných a spoločných reakcií, okrem iného prostredníctvom systému včasného varovania; 3. mobilizácia súkromného sektora pri boji proti dezinformáciám a 4. zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie odolnosti spoločnosti.

V októbri 2018 Facebook, Google, Twitter a Mozilla, ako aj odborové združenia zastupujúce online platformy, reklamný priemysel a zadávateľov reklamy podpísali kódex postupov, ktorý slúži ako samoregulačný nástroj na boj proti dezinformáciám. V roku 2019 ku kódexu pristúpil aj Microsoft. Signatári v októbri 2019 predložili sebahodnotenia. Komisia uverejní komplexné posúdenie v nadchádzajúcich týždňoch.

V spoločnom oznámení z júna 2019 Komisia a vtedajšia vysoká predstaviteľka dospeli k záveru, že hoci voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v máji 2019, sa nezaobišli bez dezinformácií, opatrenia, ktoré prijala EÚ, prispeli k potlačeniu pokusov o ovplyvňovanie zo strany tretích krajín, ako aj koordinovaných kampaní na manipuláciu verejnej mienky.

O dac

Odporúčame pozrieť

Borrell: EÚ si musí vybrať, či podporí medzinárodné inštitúcie, alebo Izrael

Európska únia si bude musieť vybrať medzi podporou medzinárodných inštitúcií presadzujúcich zásady právneho štátu a …

Consent choices