Jourova
Podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Kódex správania EÚ pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete zaznamenáva úspechy

Európska komisia uverejnila výsledky piateho hodnotenia Kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete z roku 2016. Výsledky sú celkovo pozitívne, keďže IT spoločnosti zhodnotia 90 % označeného obsahu do 24 hodín a odstránia 71 % obsahu, ktorý sa považuje za nezákonný nenávistný prejav. Platformy však musia ďalej zlepšovať transparentnosť a spätnú väzbu používateľom. Takisto musia zabezpečiť, aby sa označený obsah vyhodnocoval v priebehu času jednotne; medzi jednotlivými vzájomne porovnateľnými hodnoteniami, ktoré boli vykonané v rôznych obdobiach, sa totiž vyskytli rozdiely.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová povedala: „Pokiaľ ide o boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete, kódex správania naďalej zaznamenáva úspechy. Umožnil dosiahnuť okamžité zlepšenie, a pritom v plnej miere rešpektuje základné práva. Medzi organizáciami občianskej spoločnosti, vnútroštátnymi orgánmi a platformami IT sa vďaka nemu vytvorili hodnotné partnerstvá. Teraz dozrel čas na to, aby mali všetky platformy na celom jednotnom trhu rovnaké povinnosti a aby sa miera zodpovednosti platforiem za bezpečnosť používateľov online odrazila v právnych predpisoch. To, čo je nelegálne offline, zostáva nelegálnym aj online.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti povedal: Teším sa z týchto dobrých výsledkov. Ale nemali by sme sa nimi uspokojiť, v dobrej práci treba pokračovať. Vyzývam platformy, aby odstránili nedostatky zistené vo väčšine nedávnych hodnotení, najmä pokiaľ ide o poskytovanie spätnej väzby používateľom a transparentnosť. V tejto súvislosti prinesie zmenu budúci zákon o digitálnych službách. Vďaka nemu vznikne európsky rámec pre digitálne služby a doplnia sa súčasné opatrenia EÚ proti nezákonným nenávistným prejavom na internete.Komisia sa bude zaoberať aj záväznými opatreniami, ktoré musia platformy prijať v záujme transparentnosti, aby bolo jasné, ako postupujú proti nezákonným nenávistným prejavom.“

Z piateho hodnotenia vyplýva, že v roku 2020 sa dosiahli tieto priemerné výsledky:

  • platformy do 24 hodín posúdili 90 % označeného obsahu – v roku 2016 to bolo len 40 % obsahu.
  • platformy odstránili 71 % obsahu považovaného za nezákonný nenávistný prejav – v roku 2016 bolo odstránených len 28 % obsahu.
  • V priemere sa odstráni podobné množstvo obsahu, ako sme zaznamenali v predošlých hodnoteniach. Platformy teda naďalej rešpektujú slobodu prejavu a vyhýbajú sa odstraňovaniu obsahu, ktorý nemožno považovať za nezákonný nenávistný prejav.
  • Platformy odpovedali a poskytli spätnú väzbu na 67,1 % prijatých upozornení. Oproti predchádzajúcemu hodnoteniu (65,4 %) sa tento podiel zvýšil. Len Facebook však informuje používateľov systematicky; všetky ostatné platformy sa v tom musia zlepšiť.

Ďalší postup

Výsledky získané za posledné štyri roky uplatňovania kódexu správania sa uplatnia v prebiehajúcich diskusiách o tom, ako posilniť opatrenia proti šíreniu nezákonného obsahu online v budúcom balíku právnych predpisov o digitálnych službách, ku ktorému Komisia nedávno otvorila verejnú konzultáciu.

Viac..  Komisia označila portál Booking za strážcu prístupu a začína prieskum trhu týkajúci sa spoločnosti X

Komisia sa zamyslí nad spôsobmi, ako primäť všetky platformy, na ktorých sa objaví nezákonný nenávistný prejav, aby preň zaviedli účinné systémy oznamovania a protiopatrení.

Okrem toho bude Komisia v rokoch 2020 a 2021 pokračovať v sprostredkovaní dialógu medzi spoločnosťami IT a organizáciami občianskej spoločnosti pôsobiacimi proti nenávistným prejavom v teréne, a to najmä pokiaľ ide o spoluprácu s tímami zameranými na moderovanie obsahu a spoločné chápanie právnych špecifík nenávistného prejavu na tom-ktorom mieste.

Súvislosti

Na základe rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii sa verejné podnecovanie na násilie alebo nenávisť voči skupine ľudí alebo členovi takejto skupiny na základe rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového či národného alebo etnického pôvodu považuje za trestný čin. Nenávistné prejavy sú v tomto rámcovom rozhodnutí vymedzené ako trestný čin aj vtedy, ak k nim dôjde na internete.

Európska komisia a štyri významné IT spoločnosti (Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube) reagovali na šírenie rasistických a xenofóbnych nenávistných prejavov na internete tým, že 31. mája 2016 predstavili Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete. Odvtedy sa nemu prihlásili aj Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion a Jeuxvideo.com.

Kódex je založený na úzkej spolupráci medzi Európskou komisiou, IT platformami, organizáciami občianskej spoločnosti (OOS) a vnútroštátnymi orgánmi. Všetky zainteresované subjekty sa stretávajú v skupine na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu a xenofóbii, aby prediskutovali výzvy a dosiahnutý pokrok.

Monitorovanie sa zakaždým uskutočnilo podľa spoločne dohodnutej metodiky, ktorá umožňuje priebežné porovnávanie výsledkov. Na piatom monitorovaní sa v priebehu 6 týždňov od 4. novembra do 13. decembra 2019 podieľalo 34 organizácií občianskej spoločnosti a 5 verejných orgánov, ktoré oznámili výsledky celkovej vzorky 4 364 oznámení pochádzajúcich zo všetkých členských štátov (a Spojeného kráľovstva), okrem Luxemburska, Holandska, Malty a Dánska. Tieto oznámenia prišli buď cez nahlasovacie kanály, ktoré majú k dispozícii všetci používatelia, alebo cez kanály dostupné len dôveryhodným oznamovateľom/nahlasovateľom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices