Timmermans, Simson
Výkonný podpredseda pre európsku zelenú dohodu Frans Timmermans a Komisárka pre energetiku Kadri Simson. PHOTO: © European Union.

Európska komisia predstavila stratégiu využívania vodíka v prospech klimaticky neutrálnej Európy

Ak sa má stať Európa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, potrebuje transformovať svoj energetický systém, ktorý dnes produkuje 75 % všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ. Prijaté stratégie EÚ pre integráciu energetického systému a vodík, založené na dvoch paralelných cieľoch dosiahnutia čistejšej planéty a silnejšej ekonomiky, smerujú k vybudovaniu efektívnejšieho a vzájomne prepojenejšieho odvetvia energetiky.

Obe stratégie prichádzajú s novým investičným programom v oblasti čistej energie, ktorý je v súlade s balíkom Komisie na oživenie hospodárstva „NextGenerationEU“ a európskou zelenou dohodou. Plánované investície majú potenciál podporiť oživenie ekonomiky po pandémii koronavírusu. Vďaka nim vzniknú v Európe nové pracovné miesta a posilní sa jej vedúce postavenie a konkurencieschopnosť v strategických odvetviach, ktoré sú pre odolnosť Európy kľúčové.

Integrácia energetického systému

Stratégia EÚ pre integráciu energetického systému vytvorí rámec prechodu na zelenú energiu. Pri súčasnom modeli, kde spotreba energie v doprave, priemysle, vykurovaní a správe budov prebieha v oddelených „silách“, z ktorých každé má svoje samostatné hodnotové reťazce, pravidlá, plánovanie, samostatnú infraštruktúru a prevádzku, sa nám nepodarí dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 nákladovo efektívnym spôsobom. Zmeny v nákladoch na inovatívne riešenia preto treba začleniť do spôsobu fungovania nášho energetického systému. Je potrebné vytvoriť nové väzby medzi odvetviami a využiť technologický pokrok.

Integrácia energetického systému znamená, že systém sa plánuje a prevádzkuje ako celok, pričom spája rôzne nosiče energie, infraštruktúry a odvetvia spotreby. Takto prepojený a flexibilný systém bude efektívnejší a ľuďom prinesie nižšie náklady. Pôjde napríklad o systém, v ktorom by elektrická energia určená na pohon európskych automobilov, mohla pochádzať zo solárnych panelov na našich strechách, kým naše budovy by dostávali teplo z neďalekej továrne poháňanej čistým vodíkom vyrobeným z veternej energie na mori.

Spomínaná stratégia pozostáva z troch hlavných pilierov:

  • Prvým pilierom je „obehovejší“ energetický systém s dôrazom na energetickú účinnosť. V stratégii sa určia konkrétne opatrenia na uplatňovanie zásady uprednostňovania energetickej efektívnosti v praxi a na účinnejšie využívanie miestnych zdrojov energie v našich budovách alebo komunitách. Je tu veľký potenciál opätovného využívania odpadového tepla z priemyselných lokalít, dátových centier či iných zdrojov, ako aj energie vyrobenej z biologického odpadu alebo z čistiarní odpadových vôd. Dôležitou súčasťou týchto reforiem bude tzv. vlna obnovy.
  • Druhý pilier tvorí masívnejšia priama elektrifikácia koncových odvetví. Keďže odvetvie energetiky má najvyšší podiel energie z obnoviteľných zdrojov, mali by sme viac využívať elektrinu tam, kde je to možné: napríklad v tepelných čerpadlách do budov, elektrických vozidlách v doprave alebo elektrických oblúkových peciach v niektorých priemyselných odvetviach. Jedným z viditeľných výsledkov bude popri rozširovaní využívania solárnej a veternej energie aj sieť jedného milióna nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.
  • V odvetviach náročných na elektrifikáciu sa stratégiou podporí využívanie čistých palív vrátane vodíka z obnoviteľných zdrojov a udržateľných biopalív a bioplynu. Komisia navrhne nový systém klasifikácie a certifikácie obnoviteľných a nízkouhlíkových palív.

V stratégii je stanovených 38 opatrení na vytvorenie integrovanejšieho energetického systému. Patrí k nim revízia existujúcich právnych predpisov, finančná podpora, výskum a zavádzanie nových technológií a digitálnych nástrojov, usmernenia pre členské štáty k fiškálnym opatreniam a tiež postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá, reforma správy trhu, plánovanie infraštruktúry a lepšie informovanie spotrebiteľov. Naše konkrétne návrhy, napríklad revízia nariadenia o TEN-E do konca roku 2020 či revízia smernice o zdaňovaní energie a regulačného rámca pre trh s plynom v roku 2021, budú vychádzať z analýzy existujúcich prekážok v týchto oblastiach.

Vodíková stratégia

V integrovanom energetickom systéme môže vodík podporovať dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, výroby elektriny a jej dodávku do budov v celej Európe. Vodíková stratégia EÚ rieši, ako tento potenciál využiť v praxi pomocou investícií, regulácie, tvorby trhu a výskumu a inovácií.

Vodík je možné použiť v odvetviach, ktoré nie sú vhodné na elektrifikáciu, a skladovať tak, aby sa vyvážili variabilné toky energie z obnoviteľných zdrojov. To sa však dá dosiahnuť len koordinovanou činnosťou verejných a súkromných sektorov na úrovni EÚ. Prioritou je rozšíriť využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov vyrábaného prevažne z veternej a slnečnej energie. V krátkodobom a strednodobom horizonte sú však na rapídne zníženie emisií a podporu rozvoja životaschopného trhu potrebné aj ďalšie formy nízkouhlíkového vodíka.

Tento postupný prechod si vyžiada etapový prístup:

  • od roku 2020 do roku 2024 sa v EÚ podporí inštalácia elektrolyzérov obnoviteľného vodíka s minimálnym výkonom 6 gigawattov a výroba až jedného milióna ton vodíka z obnoviteľných zdrojov.
  • Od roku 2025 do roku 2030 sa vodík musí stať neoddeliteľnou súčasťou nášho integrovaného energetického systému s elektrolyzérmi obnoviteľného vodíka s minimálnym výkonom 40 gigawattov a až desiatimi miliónmi ton obnoviteľného vodíka v EÚ.
  • Od roku 2030 do roku 2050 by mali technológie obnoviteľného vodíka dosiahnuť štádium dokonalosti a vo veľkom sa zavádzať vo všetkých odvetviach náročných na dekarbonizáciu.
Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

S cieľom pomôcť pri plnení cieľov tejto stratégie Komisia v spolupráci s poprednými predstaviteľmi priemyslu, zástupcami občianskej spoločnosti, národnými a regionálnymi ministrami a Európskou investičnou bankou zakladá Európsku alianciu pre čistý vodík. Aliancia zriadi investičný portál pre rozširujúcu sa výrobu a podporí dopyt po čistom vodíku v EÚ.

S cieľom zamerať podporu na najčistejšie dostupné technológie vypracuje Komisia spoločné normy, terminológiu a certifikáciu na základe životného cyklu uhlíkových emisií, ktoré budú vychádzať z existujúcich právnych predpisov v oblasti klímy a energetiky a budú v súlade s taxonómiou EÚ v oblasti udržateľných investícií. Komisia navrhne politické a regulačné opatrenia ako záruku pre investorov, na uľahčenie využívania vodíka, podporu potrebných infraštruktúr a logistických sietí, prispôsobenie nástrojov plánovania infraštruktúry a podporu investícií, najmä z plánu obnovy „NextGenerationEU“.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov

Výkonný podpredseda pre európsku zelenú dohodu Frans Timmermans povedal: „Dnes prijaté stratégie posilňujú európsku zelenú dohodu a zelenú obnovu a určujú náš jasný smer na ceste k eliminácii emisií uhlíka v našom hospodárstve do roku 2050. Nová vodíková ekonomika môže byť hnacím motorom, ktorý nám pomôže prekonať hospodárske škody spôsobené pandémiou COVID-19. Vďaka rozvoju a zavádzaniu čistého vodíkového hodnotového reťazca sa Európa stane svetovým novátorom a udrží si svoje vedúce postavenie v oblasti čistých technológií.“

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová uviedla: „Až 75 % emisií skleníkových plynov v EÚ pochádza z energie. Ak chceme dosiahnuť ciele na roky 2030 a 2050, potrebujeme zásadne zmeniť náš prístup. Energetický systém EÚ musí byť lepšie integrovaný, pružnejší a schopný prispôsobiť sa najčistejším a nákladovo najefektívnejším riešeniam. V tejto súvislosti bude zohrávať kľúčovú úlohu vodík, ktorý je pre klesajúce ceny energií z obnoviteľných zdrojov a neustále inovácie stále praktickejším riešením klimaticky neutrálneho hospodárstva.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Európska aliancia pre čistý vodík, ktorá dnes začala svoju činnosť, bude riadiť investície do výroby vodíka. Vypracuje súbor konkrétnych projektov na podporu úsilia o dekarbonizáciu európskych energeticky náročných odvetví, ako sú oceliarsky a chemický priemysel. Aliancia má strategický význam pre ciele našej zelenej dohody a pre odolnosť nášho priemyslu.“ 

Súvislosti

Európska zelená dohoda je novou stratégiou rastu EÚ a plánom na dosiahnutie udržateľnejšieho hospodárstva EÚ, ktorým sa výzvy v oblasti klímy a životného prostredia menia na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a ktorý umožňuje spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých. Lepšie integrovaný energetický systém je základným predpokladom k prechodu na klimatickú neutrálnosť do roku 2050 a zároveň vytvára nové pracovné miesta, zaručuje spravodlivý prechod a podporu inovácií v EÚ, ako aj vedúce postavenie jej priemyslu vo svete.Toto odvetvie môže významne prispieť k oživeniu európskej ekonomiky zasiahnutej pandémiou koronavírusu v súlade s balíkom na oživenie hospodárstva „NextGenerationEU“, ktorý Komisia predstavila 27. mája 2020.

Dnešný energetický systém je stále postavený na viacerých paralelných, vertikálnych energetických hodnotových reťazcoch, ktoré až zbytočne pevne spájajú špecifické energetické zdroje s konkrétnymi koncovými odvetviami, čo vedie k plytvaniu veľkým množstvom energie. Napríklad ropné produkty dominujú v odvetví dopravy a ako priemyselné suroviny. Uhlie a zemný plyn sa používajú najmä na výrobu elektriny a tepla. Elektrické a plynovodné siete sú plánované a riadené nezávisle od seba. Aj trhové pravidlá sú väčšinou špecifické pre jednotlivé odvetvia. Tento model oddelených „síl“ nezodpovedá potrebám klimaticky neutrálneho hospodárstva. Je technicky a hospodársky neefektívny a prináša veľké straty v podobe odpadového tepla a nízkej energetickej účinnosti.

Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť integráciu odvetvia, je zavedenie obnoviteľného vodíka. Môže sa používať ako surovina, palivo alebo energetický nosič a úložisko a ponúka množstvo rozličných spôsobov použitia v odvetviach priemyslu, dopravy, energetiky a správy budov. A čo je najdôležitejšie, neprodukuje CO2 a takmer vôbec neznečisťuje ovzdušie. Preto je vhodným riešením na tzv. dekarbonizáciu priemyselných procesov a hospodárskych odvetví, v ktorých je znižovanie emisií uhlíka naliehavé a zároveň ťažké. To všetko robí z vodíka kľúčový prvok pri plnení záväzku EÚ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a v globálnom úsilí realizovať závery Parížskej dohody.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Komisia navrhla Rade predĺženie platnosti niekoľkých núdzových opatrení EÚ zavedených minulý rok na riešenie energetickej krízy. Hoci je …

Consent choices