zamestnanci, priemysel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia oznamuje opatrenia na zaistenie bezpečnejších a udržateľnejších dodávok surovín v Európe

Komisia  predkladá akčný plán pre kritické suroviny, zoznam kritických surovín z roku 2020 a prognostickú štúdiu o kritických surovinách pre strategické technológie a sektory s výhľadom do rokov 2030 a 2050. Akčný plán sa zameriava na súčasné a budúce výzvy a navrhujú sa v ňom opatrenia na zníženie závislosti Európy od tretích krajín prostredníctvom diverzifikácie dodávok z primárnych aj sekundárnych zdrojov a zlepšenia efektívnosti využívania a obehovosti zdrojov pri súčasnej podpore zodpovedného získavania zdrojov na celom svete.

Opatreniami sa podporí náš prechod na ekologické a digitálne hospodárstvo a zároveň sa posilní odolnosť Európy a zaistí otvorená strategická autonómia v oblasti kľúčových technológií potrebných na takýto prechod. Zoznam kritických surovín sa aktualizoval tak, aby odrážal zmenený hospodársky význam a výzvy v oblasti dodávok na základe ich priemyselnej využiteľnosti. Obsahuje 30 kritických surovín. Lítium, ktoré má zásadný význam pre prechod na elektromobilitu, sa do zoznamu pridalo po prvýkrát.

Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: „Bezpečné a udržateľné dodávky surovín sú predpokladom odolného hospodárstva. Len na batérie do elektrických automobilov a uskladňovanie energie bude napríklad Európa do roku 2030 potrebovať osemnásťkrát viac a do roku 2050 šesťdesiatkrát viac lítia. Ako vyplýva z našej prognózy, nemôžeme dovoliť, aby sa súčasné spoliehanie sa na fosílne palivá nahradilo závislosťou od kritických surovín. Narušenie našich strategických hodnotových reťazcov v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom to všetko ešte umocnilo. Vybudujeme preto silné spojenectvo pre kolektívny posun od veľkej závislosti k diverzifikovanému, udržateľnému a sociálne zodpovednému získavaniu zdrojov, obehovosti a inovácii.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: „Na to, aby Európa stála na čele zelenej a digitálnej transformácie a zostala prvým priemyselným kontinentom na svete, sa nemožno zaobísť bez viacerých surovín. Nemôžeme si dovoliť plne sa spoliehať na tretie krajiny a v prípade niektorých prvkov vzácnych zemín dokonca len na jednu krajinu. Diverzifikáciou dodávok z tretích krajín a rozvojom vlastných kapacít EÚ v oblasti ťažby, spracovania, recyklácie, rafinácie a separovania prvkov vzácnych zemín môžeme dosiahnuť väčšiu odolnosť a udržateľnosť. Vykonávanie opatrení, ktoré dnes navrhujeme, si bude vyžadovať spoločné úsilie priemyslu, občianskej spoločnosti, regiónov a členských štátov. Vyzývame členské štáty, aby do svojich národných plánov obnovy zahrnuli investície do kritických surovín.“

Cieľom akčného plánu pre kritické suroviny je:
– vytvoriť odolné hodnotové reťazce pre priemyselné ekosystémy EÚ,
– znížiť závislosť od kritických primárnych surovín prostredníctvom obehového využívania zdrojov, udržateľných výrobkov a inovácií,
– posilniť získavanie surovín z domácich zdrojov v EÚ,
– diverzifikovať získavanie zdrojov z tretích krajín a odstrániť narušenia medzinárodného obchodu pri plnom dodržiavaní medzinárodných záväzkov EÚ.

V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa v dnešnom oznámení uvádza desať konkrétnych opatrení. Po prvé, Komisia v nadchádzajúcich týždňoch vytvorí Európsku alianciu pre suroviny. Spojením všetkých relevantných zainteresovaných strán sa aliancia v prvom rade zameria na najnaliehavejšie potreby, konkrétne na zvýšenie odolnosti EÚ v hodnotových reťazcoch prvkov vzácnych zemín a magnetov, keďže je kľúčová pre väčšinu priemyselných ekosystémov EÚ, ako je energia z obnoviteľných zdrojov, obrana a vesmír. Neskôr by aliancia mohla rozšíriť svoju činnosť o riešenie ďalších potrieb týkajúcich sa kritických surovín a základných kovov.

Viac..  Vladimír Bilčík: Na Slovensku zomiera veľa ľudí kvôli nižšej kvalite ovzdušia

S cieľom lepšie využívať domáce zdroje bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi a regiónmi na identifikácii ťažobných a spracovateľských projektov v EÚ, ktoré možno zrealizovať do roku 2025. Mimoriadny dôraz sa bude klásť na oblasti ťažby uhlia a iné transformujúce sa regióny, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať odborným znalostiam a zručnostiam v oblasti ťažby a spracovania surovín.

Komisia bude podporovať využívanie svojho programu pozorovania Zeme Copernicus s cieľom zlepšiť prieskum zdrojov, prevádzkové činnosti a environmentálne manažérstvo po uzavretí. Program Horizont Európa bude zároveň podporovať výskum a inovácie, najmä v oblasti nových technológií ťažby a spracovania, nahrádzania a recyklácie.
Ďalšie opatrenia budú v súlade s európskou zelenou dohodou zamerané na obehovosť a udržateľnosť hodnotového reťazca surovín. Komisia preto do konca roka 2021 vypracuje kritériá udržateľného financovania pre banský a ťažobný priemysel. Zmapuje aj potenciál sekundárnych kritických surovín zo zásob a odpadu EÚ s cieľom identifikovať do roku 2022 životaschopné projekty zamerané na obnovu.

Komisia bude rozvíjať strategické medzinárodné partnerstvá s cieľom zabezpečiť dodávky kritických surovín, ktoré nie sú v Európe dostupné. V roku 2021 sa začnú pilotné partnerstvá s Kanadou, so zainteresovanými krajinami v Afrike a susednými krajinami EÚ. V rámci týchto a iných fór medzinárodnej spolupráce bude Komisia presadzovať udržateľné a zodpovedné ťažobné postupy a transparentnosť.

Súvislosti
Bezpečnosť dodávok surovín pre priemysel EÚ je dlhodobým problémom. EÚ hľadala spôsoby, ako ju riešiť, od zriadenia skupiny pre dodávky surovín v 70. rokoch 20. storočia až po spustenie iniciatívy v oblasti surovín v roku 2008. V tejto iniciatíve sa stanovuje stratégia na zníženie závislosti priemyselných hodnotových reťazcov a spoločenského blahobytu od neenergetických surovín diverzifikáciou zdrojov primárnych surovín z tretích krajín, posilnením získavania surovín z domácich zdrojov a podporou dodávky druhotných surovín prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov a obehovosti.

V európskej zelenej dohode a novej priemyselnej stratégii EÚ sa uznáva, že prístup k zdrojom je strategickou bezpečnostnou otázkou pre úspešnosť zelenej a digitálnej transformácie. Kríza spôsobená koronavírusom v súčasnosti vedie k tomu, že mnohé časti sveta kriticky skúmajú spôsob, akým organizujú svoje dodávateľské reťazce, najmä ak ide o verejnú bezpečnosť alebo strategické sektory. V pláne obnovy, ktorý navrhla Komisia, sa kladie dôraz na budovanie ekologickejšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy. Európa by sa preto mala usilovať o rozvoj otvorenej strategickej autonómie a diverzifikáciu dodávok surovín.

O Petra Haliaková

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Vzácne kovy, na ktorých je EÚ závislá, získame ich lepšou recykláciou

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Kritické …

Consent choices