namornici, lod
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Klimatická neutralita: Znižovanie emisií sa musí týkať aj námornej dopravy, tvrdia poslanci

Parlament v stredu v súlade so snahou o celkovú dekarbonizáciu dopravy vyzval na prijatie ambicióznejších opatrení na zníženie emisií CO2 aj v námornej doprave.

Text schválený pomerom hlasov 520 (za): 94 (proti): 77 (zdržalo sa hlasovania) predstavuje reakciu Európskeho parlamentu na návrh novelizácie nariadenia o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy, ktorý predložila Európska komisia. Ide zároveň o mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení novej legislatívy.

Poslanci podporili návrh Komisie na zosúladenie systému EÚ na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií CO2 z námornej dopravy so systémom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Zároveň však poukázali na nedostatočný pokrok IMO v úsilí o dosiahnutie ambicióznej celosvetovej dohody na znižovaní emisií skleníkových plynov.

Parlament preto požiadal Komisiu o posúdenie celkovej environmentálnej integrity opatrení IMO, a to aj v súvislosti s cieľmi obsiahnutými v Parížskej klimatickej dohode. Poslanci v tejto súvislosti zdôraznili potrebu urýchlene dosiahnuť ambicióznu celosvetovú dohodu na znižovaní emisií skleníkových plynov v námornej doprave.

Začlenenie lodnej dopravy do systému obchodovania s emisiami

Parlament presadzuje, aby lode s hrubou priestornosťou 5,000 GT a viac boli začlenené do systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Iba toto na trhovom princípe založené opatrenie na znižovanie emisií však podľa poslancov nestačí. Zákonodarcovia preto požadujú, aby lodné spoločnosti do roku 2030 znížili svoje celoročné emisie CO2 na prepravnú činnosť pri všetkých svojich lodiach v priemere aspoň o 40%.

Zriadenie Oceánskeho fondu

Parlament tiež navrhuje, aby bol na obdobie rokov 2022 až 2030 zriadený Oceánsky fond, ktorý by mal byť financovaný z výnosov z aukcií emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Fond by mal zlepšiť energetickú efektívnosť lodí a podporiť investície do inovatívnych technológií a infraštruktúry na dekarbonizáciu odvetvia námornej dopravy – napríklad do alternatívnych palív či ekologických prístavov. Podľa poslancov by sa 20% výnosov fondu malo využiť na podporu ochrany, obnovy a lepšej správy morských ekosystémov zasiahnutých globálnym otepľovaním.

Viac..  EÚ povolila používanie geneticky modifikovanej kukurice ako krmiva pre zvieratá

Vyhlásenie spravodajkyne

„Dnes vysielame jasný signál v súlade s Európskym ekologickým dohovorom a stavom klimatickej pohotovosti: monitorovanie a vykazovanie emisií CO2 je dôležité, avšak samotné štatistiky neznížia objem skleníkových plynov ani o gram. Preto ideme nad rámec návrhu Komisie a požadujeme prísnejšie opatrenia na zníženie emisií v námornej doprave,“ uviedla spravodajkyňa Jutta Paulus (Zelení/EFA, DE).

Ďalší postup

Parlament je po schválení svojho vyjednávacieho mandátu pripravený na rokovania s Radou (ministrov) EÚ. Konečné znenie nového nariadenia tak vzíde z dohody poslancov so zástupcami členských štátov.

Súvislosti

Námorná doprava je jediným sektorom, na ktorý sa výslovne nevzťahuje cieľ EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Emisie skleníkových plynov z medzinárodnej námornej dopravy tvoria podľa odhadov približne 2 – 3 percentá celkových globálnych emisií skleníkových plynov. To je viac než emisie ktoréhokoľvek štátu EÚ. V roku 2017 bola podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) námorná doprava Únie zodpovedná za 13% emisií skleníkových plynov v celom sektore dopravy v EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie skleníkových plynov

EÚ investuje takmer 3 miliardy eur príjmov z obchodovania s emisiami

Európska únia dnes vyplatila prostredníctvom modernizačného fondu 2,967 miliardy EUR na podporu 39 energetických projektov v …

Consent choices