Wiezik
Europoslanec Michal Wiezik. PHOTO: © European Union-EP.

M. Wiezik k hlasovaniu o Spoločnej poľnohospodárskej politike a Správe o odlesňovaní

Tohtotýždňové plenárne hlasovanie europarlamentu sa nieslo v duchu Reformy SPP (Spoločná poľnohospodárska politika). K téme sa vyjadruje europoslanec Michal Wiezik (Spolu-OD/EPP).

Už v utorok, keď sa hlasovalo o kompromisných návrhoch dohodnutých tromi najväčšími frakciami, bolo jasné, že proklamovaná zelená ambícia Reformy, v duchu hlavného smerovania Európskeho ekologického dohovoru sa odkladá na neurčito. Kompromisné návrhy, ktoré definovali základné rámce reformy jednoznačne nastavili reformu smerom uvoľňujúcim podmienky pre čerpanie priamych platieb, a dotácií na obrábanú plochu, a oslabovanie, či obchádzanie opatrení, ktoré by mali zlepšiť situáciu so životným prostredím, biodiverzitou a klimatickou krízou.

V podobe, v akej sa dostala reforma do finálneho piatkového hlasovania bolo zrejmé, že až 60% prostriedkov bude viazaných na priame platby, navyše podmienky na ich čerpanie sa úplne uvoľňujú. Priestor pre prírodu, tzv. neproduktívne plochy sa minimalizovali na 5% ornej pôdy, navyše do takýchto plôch sú zarátané aj niektoré kultúry krmovín a dusík viažúcich plodín. „Opatrenia na ochranu biodiverzity, zníženie spotreby hnojív, a zachovanie dobrého stavu ekosystémov sa presunuli do pozície dobrovoľnosti a rozhodovania na úrovni členských štátov, ktoré majú garantovanú maximálnu voľnosť. Z textov boli úplne odstránené referencie na dôležité stratégie o ochrane Biodiverzity a Farm2Fork, je tak evidentný rozkol s oficiálnym smerovaním EU, a našimi klimatickými a biodiverzitnými cieľmi,“ hovorí europoslanec Michal Wiezik. 

Podmienky na získanie priamej platby (GAECs) sa môžu nahradiť certifikačnými schémami, ktoré si členský štát ľubovoľne zvolí. Štáty pritom vždy volia cestu najmenšieho odporu a takéto opatrenia sa takmer úplne míňajú účinku. Podmienky na získanie priamej platby(GAECs)  môžu členské štáty aplikovať cez národné ekoschémy a teda vlastne platiť farmárom navrch, namiesto toho, aby toto bolo ako doteraz podmienka na získanie priamej platby.   

SPP nemusí k žiadnym cieľom klimatickým alebo biodiverzitným reálne prispievať. Aj vo veci merateľných indikátorov, bola použitá univerzálna výhovorka. Pri vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov sa bude brať do úvahy, že existujú externé vplyvy mimo SPP, ktoré naplneniu bránia. Tento dôvod je univerzálny a univerzálne relevantný.

Znevýhodnené územia budú aspoň zo 40% vynaložených finančných zdrojov prispievať k míňaniu na klímu a ŽP. Pritom obhospodarovanie týchto území, môže byť úplne konvenčné a väzba najmä na klímu je iluzórna. Podotýkam že viac ako 90% územia Luxemburska je kategorizované ako znevýhodnené územie,“ komentuje Wiezik.

Viac..  EHSV žiada opatrenia umožňujúce stíhať Rusko za environmentálne škody

Zaoceánske územia (napr Fr Guyana) budú mať výnimku z nespôsobilých výdavkov  na produktívne investície, lebo sú ‚ŕemote“ a potrebujú sa rozvíjať, udržateľnosť takéhoto rozvoja nie je v tomto prípade podmienkou.

Žiadny zásadný posun nenastal ani v prípade odstránenia rozdielov vo výške dotácie medzi členskými štátmi. I keď štáty s nižšou ako priemernou priamou platbou, si túto môžu kompenzovať presunom 12% prostriedkov z druhého piliera, teda na úkor kvalitatívnych opatrení zameraných napr. na rozvoj vidieka. „Vo finálnom hlasovaní som sa z týchto a ďalších dôvodov rozhodol hlasovať proti predloženej reforme SPP,“ vyjadril sa Wiezik. 

Svetlým momentom tohto týždňa bola Správa s odporúčaniami pre Komisiu o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania, za ktoré je zodpovedná EÚ. Táto správa bola dobre vypracovaná už vo výbore ENVI a okrem najdôležitejších problémov, akými je samotné odlesňovanie prepojené na spotrebu EÚ, zahrnutie celého zásobovateľského reťazca a náležitej starostlivosti („duediligence“) o zdroj ich pôvodu, reflektuje aj ďalšie naviazané problémy, ktoré sa podarilo zakomponovať do správy ešte vo výbore. Rozsah záberu problematiky sa podarilo rozšíriť o niekoľko aspektov:

  • Okrem lesov sa správa dotýka aj iných významných ekosystémov ako mangrovy a savanové cerrado ekosystémy.
  • Zahrnutie vody, vodných zdrojov a ich nadmerného využívania, najmä na zavlažovanie intenzívnych kultúr, ako jednej z príčin poškodzovania ekosystémov a ohrozovania lokálnych komunít.
  • Zohľadňovanie emisií z odlesňovania a degradácie ekosystémov.
  • Zlepšenie podmienok pre malých a stredných podnikateľov.
  • Rozšírenie kritérií náležitej starostlivosti o ďalšie prvky presahujúce súčasný rámec EÚ o zákonitosti konania ako aj uplatňovanie náhrad za škodu.

V Parlamente rezonoval aj určitý záujem zúžiť rozsah aplikovateľnosti správy v kontexte produktov, producentov a ekosystémov. Výsledky hlasovania, našťastie, potvrdili pôvodnú zelenú ambíciu EÚ. Zaujímavým a prínosným krokom je potvrdenie ambície priznať svetovým pralesom osobitý právny status a špecifické zaobchádzanie.

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

EK schválila strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európska komisia schválila strategické plány SPP Česka a Slovenska. Nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá …

Consent choices