priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Program LIFE: Vyše 280 miliónov na projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

Európska komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 280 miliónov eur z rozpočtu EÚ na viac než 120 nových projektov programu LIFE. Tieto finančné prostriedky EÚ podnietia celkové investície vo výške takmer 590 miliónov eur na pomoc pri plnení ambicióznych cieľov týchto projektov so zameraním na životné prostredie, prírodu a opatrenia v oblasti klímy. Táto suma predstavuje v porovnaní s minulým rokom nárast o 37 %.

Projekty pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody napríklad aj tým, že podporia stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity a akčný plán pre obehové hospodárstvo, prispejú k zelenej obnove po pandémii koronavírusu a pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Mnohé z nových projektov majú cezhraničný charakter a spolupracujú na nich viaceré členské štáty.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans povedal: „Európska zelená dohoda je naším plánom na vytvorenie zelenej, inkluzívnej a odolnej Európy. Projekty LIFE tieto hodnoty stelesňujú, pretože spájajú členské štáty v oblasti ochrany nášho životného prostredia, obnovy prírody a podpory biodiverzity. Už teraz sa teším na ich výsledky.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Projekty LIFE majú skutočný potenciál priniesť hmatateľné výsledky v praxi. Ponúkajú riešenia na niektoré z najzávažnejších výziev našej doby, ako sú zmena klímy, strata prírodného bohatstva či neudržateľné využívanie zdrojov. Ak sa takéto projekty budú realizovať v celej EÚ rýchlo a v dostatočnom rozsahu, môžu pomôcť Únii dosiahnuť jej ambiciózne ciele zakotvené v Európskej zelenej dohode a prispieť k budovaniu ekologickejšej a odolnejšej Európy pre nás všetkých, ale aj pre budúce generácie.“

Približne 220 miliónov eur je vyčlenených na širokú škálu projektov zameraných na životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, prírodu a biodiverzitu, ako aj správu a informovanie v oblasti životného prostredia, zatiaľ čo vyše 60 miliónov eur poputuje na projekty v oblasti zmierňovania zmeny klímyadaptácie na ňu a správy a informovania.

Patria sem aj veľké investície do ochrany a posilňovania biodiverzity v Európe. Projekty ako obnova rašelinísk – jedinečných ekosystémov, ktoré sú domovom mnohých vysoko prispôsobených, vzácnych a ohrozených druhov – prispejú k vykonávaniu stratégie EÚ v oblasti biodiverzity. Rašeliniská sú takisto dôležitým zachytávačom uhlíka a môžu posilniť úsilie Európy o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Projekty LIFE podporujú aj znižovanie spotreby energie v nových budovách v súlade s nedávno vyhlásenou stratégiou EÚ pre vlnu obnovy. Peniaze sa použijú na vývoj univerzálneho a cenovo dostupného nízkouhlíkového riešenia, ktoré by mohlo znížiť spotrebu energie vo všetkých nových budovách až o 40 %.

Finančné prostriedky sa použijú aj na projekty, ktoré zabránia plytvaniu potravinami a povedú k lepšiemu odpadovému hospodárstvu v súlade s novým akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo.

Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Okrem toho sú financie určené aj na mnohé projekty, ktoré pomôžu energeticky náročným priemyselným odvetviam znížiť emisie skleníkových plynov v súlade s ambicióznym plánom cieľov Komisie v oblasti klímy a s naším cieľom klimatickej neutrality.

Čísla v skratke

  • Prostredníctvom 47 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 208 miliónov eur, z toho EÚ poskytne 76 miliónov eur. Tieto projekty sa týkajú opatrení v piatich oblastiach: ovzdušie, životné prostredie a zdravie, efektívne využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo, odpady a voda.
  • 8 projektov LIFE zameraných na správu a informovanie v oblasti životného prostredia v objeme takmer 17 miliónov eur s príspevkom EÚ o niečo vyšším než 9 miliónov EÚ bude zvyšovať povedomie širokej verejnosti o environmentálnych otázkach a pomôže verejným orgánom podporovať, monitorovať a presadzovať dodržiavanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.
  • 16 projektov LIFE zameraných na zmiernenie zmeny klímy bude mať celkový rozpočet vo výške približne 86 miliónov eur, z čoho takmer 32 miliónov eur pochádza z EÚ.
  • 15 projektov LIFE v oblasti adaptácie na zmenu klímy zmobilizuje 50 miliónov eur, z čoho 26 miliónov eur pochádza z finančných prostriedkov EÚ.
  • 3 projekty LIFE zamerané na správu a informovanie v oblasti klímy zlepšia riadenie a zvýšia informovanosť o zmene klímy vďaka celkovému rozpočtu 7 miliónov eur, z čoho EÚ prispeje takmer 4 miliónmi eur.

Opis všetkých projektov a podrobnosti možno nájsť v prílohe.

Súvislosti

Projekty boli vybrané spomedzi viac ako 1 250 žiadostí predložených v rámci výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE 2019, ktorá bola uverejnená v apríli 2019. Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Prebieha od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov financovalo vyše 5 500 projektov v EÚ i tretích krajinách. V každom okamihu sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet na obdobie 2014 – 2020 je stanovený na úrovni 3,4 miliardy eur v súčasných cenách. V ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %.

Ďalšie informácie:

Program LIFE

O mam

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices