Bezpečnostná únia: Program boja proti terorizmu a silnejší Europol zvýšia odolnosť EÚ

Komisia predstavila nový program boja proti terorizmu, vďaka ktorému EÚ zintenzívni boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu a posilní svoju odolnosť voči teroristickým hrozbám. Program stavia na práci posledných rokov a má za úlohu podporiť členské štáty, aby vedeli teroristické hrozby lepšie predvídať, predchádzať im, chrániť pred nimi a reagovať na ne. Podľa dnes navrhnutej revízie mandátu bude Europol, agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, poskytovať členským štátom lepšiu operačnú podporu pri vyšetrovaniach.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Inkluzívnosť a práva ukotvené v základoch našej Únie sú tou najsilnejšou ochranou proti teroristickej hrozbe. Príťažlivú silu extrémistickej rétoriky oslabíme vybudovaním inkluzívnej a tolerantnej spoločnosti, kde si každý nájde svoje miesto. S európskym životným štýlom nerobíme kompromisy a treba spraviť všetko preto, aby sme tým, ktorí ho chcú zvrátiť, zabránili. Dnešným programom boja proti terorizmu zameriavame pozornosť na investície do odolnosti našich spoločností, ktoré budú mať podobu lepších cielených opatrení proti radikalizácii a za ochranu verejného priestoru pred útokmi.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Program boja proti terorizmu zvyšuje expertné kapacity na predvídanie hrozieb, pomáha miestnym spoločenstvám brániť radikalizácii, poskytuje mestám prostriedky na vhodné koncipovanie verejného priestoru, aby bol chránený, a zabezpečuje rýchlejšiu a efektívnejšiu odpoveď na útoky či pokusy o ne. Preto zároveň navrhujeme, aby sa Europolu poskytli moderné prostriedky na podporu krajín EÚ pri vyšetrovaní.“

Opatrenia na predvídanie, predchádzanie, ochranu a reakciu

Posledná vlna útokov na európskej pôde nám kruto pripomenula, že terorizmus je aj naďalej prítomný a reálny. S vývojom tejto hrozby musíme zmeniť aj spôsoby našej spolupráce na jej potlačovaní.

Cieľom programu boja proti terorizmu je:

  • Hľadanie slabých miest a budovanie kapacít na predvídanie hrozieb

Ak chcú členské štáty lepšie predvídať hrozby a nájsť prípadné slepé škvrny, mali by sa postarať, aby Spravodajské a situačné centrum EÚ (EU INTCEN) disponovalo kvalitnými vstupnými údajmi, a tak zvýšiť našu situačnú informovanosť. V rámci pripravovaného návrhu na posilnenie odolnosti kritickej infraštruktúry Komisia zriadi poradné misie na podporu členských štátov pri posudzovaní rizík, pričom bude vychádzať zo skúseností skupiny poradcov EÚ pre bezpečnosť v oblasti ochrany. K včasnému odhaleniu nových hrozieb prispeje výskum v oblasti bezpečnosti a vďaka investíciám do nových technológií bude môcť Európa aj naďalej reagovať na teroristické hrozby s náskokom.

  • Zabránenie útokom opatreniami proti radikalizácii

Ak chceme zabrániť šíreniu extrémistických ideológií online, je dôležité, aby Európsky parlament a Rada bezodkladne prijali pravidlá odstraňovania teroristického obsahu online. Komisia potom podporí ich uplatňovanie. Internetové fórum EÚ vypracuje usmernenie o online moderovaní verejne dostupných materiálov s extrémistickým obsahom.

K väčšej súdržnosti spoločnosti a prevencii radikalizácie možno prispieť podporou začleňovania a poskytovaním príležitostí cez vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Akčný plán pre integráciu a začlenenie pomôže vybudovať odolné spoločenstvá.

Program sa zároveň zameriava na posilnenie preventívnych opatrení vo väzniciach a osobitnú pozornosť venuje rehabilitácii a reintegrácii radikálnych väzňov, a to aj po ich prepustení. Komisia chce zabezpečiť šírenie vedomostí a expertízy o prevencii radikalizácie zriadením vedomostného centra EÚ, v ktorom sa budú združovať tvorcovia politík, ľudia z praxe a výskumníci.

Keďže Komisia si je vedomá, aké osobité výzvy sa spájajú so zahraničnými teroristickými bojovníkmi a ich rodinnými príslušníkmi, podporí odbornú prípravu a výmenu vedomostí, aby členské štáty zvládali ich návrat do krajiny.

  • Bezpečnostná koncepcia a zníženie zraniteľnosti na ochranu miest a ľudí

Cieľom viacerých nedávnych útokov v EÚ boli husto zaľudnené alebo hlboko symbolické miesta. EÚ zintenzívni úsilie o fyzickú ochranu verejného priestoru vrátane bohoslužobných miest, a to uplatňovaním bezpečnostnej koncepcie už v štádiu návrhu. Komisia navrhne, aby mestá prijali záväzok EÚ k mestskej bezpečnosti a odolnosti a sprístupní finančné prostriedky, ktorými ich podporí pri znižovaní zraniteľnosti verejného priestoru. Okrem toho Komisia navrhne opatrenia na zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry, napríklad dopravných uzlov, elektrární a nemocníc. Pokiaľ ide o zvýšenie leteckej bezpečnosti, Komisia preskúma možnosti vytvoriť európsky právny rámec, ktorý by umožňoval nasadiť na lety bezpečnostných pracovníkov

Viac..  Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

Každý, kto vstupuje do EÚ, či už je alebo nie je jej občanom, musí byť skontrolovaný v príslušných databázach. Členské štáty získajú v úsilí o takéto systematické kontroly na hraniciach podporu Komisie. Komisia okrem toho navrhne zriadiť systém, ktorý znemožní, aby osoba, ktorej bolo v niektorom členskom štáte z bezpečnostných dôvodov zamietnuté držanie strelnej zbrane, nemohla podať podobnú žiadosť v inom štáte. Komisia tým zacelí súčasnú právnu medzeru.

  • Lepšia reakcia na útoky vďaka zvýšeniu úrovne operačnej podpory, stíhania a práv obetí

Kľúčom k účinnej reakcii v prípade útokov a k predvolaniu páchateľov pred spravodlivosť je policajná spolupráca a celoeurópska výmena informácií. Komisia v roku 2021 navrhne kódex EÚ v oblasti policajnej spolupráce s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, ktorej súčasťou je aj boj proti terorizmu.

Pri mnohých vyšetrovaniach trestnej činnosti a terorizmu sa objavujú šifrované informácie. Komisia sa bude usilovať spolu s členskými štátmi nájsť právne, operačné a technické riešenia zákonného prístupu a presadiť taký postup, ktorý umožní zachovať účinnosť šifrovania na ochranu súkromia a bezpečnú komunikáciu, a zároveň efektívne reagovať na trestnú činnosť a terorizmus. Pokiaľ ide o zlepšenie podpory vyšetrovania a stíhania, Komisia navrhne vytvoriť sieť protiteroristických finančných vyšetrovateľov, do ktorej bude zapojený Europol a ktorá umožní sledovať tok peňazí a identifikovať zúčastnené subjekty. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty, aby využívali informácie z bojísk pri identifikovaní, odhaľovaní a stíhaní zahraničných teroristických bojovníkov, ktorí sa vracajú do krajiny.

Komisia posilní ochranu obetí teroristických útokov, ktorej súčasťou je aj ich prístup k odškodneniu.

Na predvídaní terorizmu, jeho predchádzaní, ochrane pred ním a reakcii naň sa budú podieľať partnerské krajiny v susedstve EÚ aj mimo neho a bude spočívať v zintenzívnení vzťahov s medzinárodnými organizáciami. Komisia aj vysoký predstaviteľ/podpredseda posilnia spoluprácu v oblasti strelných zbraní s partnermi na západnom Balkáne, vyrokujú s krajinami južného susedstva medzinárodné dohody o výmene osobných údajov s Europolom a zintenzívnia strategickú a operačnú spoluprácu s inými regiónmi, akým je napríklad Sahel, Africký roh, ďalšie africké krajiny a kľúčové regióny v Ázii.

Komisia vymenuje koordinátora protiteroristickej činnosti, ktorý bude v rámci Komisie a v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom koordinovať protiteroristickú politiku a financovanie EÚ.

Posilnený mandát Europolu

Komisia dnes navrhuje posilniť mandát Europolu, agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Keďže teroristi na nábor často zneužívajú služby súkromných spoločností a šírením propagandy povzbudzujú k ďalším útokom, s novým mandátom bude môcť Europol efektívne spolupracovať so súkromnými subjektmi a odovzdávať relevantné dôkazy členským štátom. Europol bude môcť napríklad pôsobiť ako styčný bod, pokiaľ nebude jasné, ktorý členský štát má právomoc.

Nový mandát Europolu takisto umožní spracovávať veľké a komplexné súbory údajov; zlepšiť spoluprácu s Európskou prokuratúrou, ako aj s partnerskými krajinami mimo EÚ; a prispieť k vývoju nových technológií, ktoré vyhovujú potrebám presadzovania práva. Takisto dôjde k posilneniu rámca Europolu na ochranu údajov a parlamentného dohľadu.

Súvislosti

Dnešný program nadväzuje na stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 až 2025, v ktorej sa Komisia zaviazala sústrediť na prioritné oblasti, kde môže obohatiť podporu členských štátov v úsilí o bezpečnosť obyvateľov Európy.

Program boja proti terorizmu nadväzuje na už prijaté opatrenia, ktoré znemožňujú teroristom prístup k prostriedkom na uskutočňovanie útokov a posilňujú odolnosť voči teroristickej hrozbe. Jej súčasťou sú pravidlá EÚ, ktorými sa riadi boj proti terorizmu, zamedzovanie financovania terorizmu a rušenie prístupu k strelným zbraniam.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices