doprava, cesty
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia prezentuje plán ekologickej, inteligentnej a cenovo dostupnej mobility

Európska komisia predstavila svoju stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility spolu s akčným plánom 82 iniciatív, ktorými sa bude riadiť naša práca na ďalšie štyri roky. Táto stratégia je základom toho, ako môže dopravný systém EÚ dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu a lepšie odolávať budúcim krízam. Ako sa uvádza v Európskej zelenej dohode, výsledkom bude 90 % zníženie emisií do roku 2050. To sa má dosiahnuť vďaka inteligentnému, konkurencieschopnému, bezpečnému, prístupnému a cenovo dostupnému dopravnému systému.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans povedal: „Ak chceme dosiahnuť naše ciele v oblasti klímy, emisie z odvetvia dopravy musia začať spoľahlivo klesať. Dnešnou stratégiou sa zmení spôsob, akým sa ľudia a tovar pohybujú v celej Európe, a uľahčí sa kombinácia rôznych druhov dopravy počas tej istej cesty. Stanovili sme ambiciózne ciele pre celý dopravný systém, aby sme zabezpečili udržateľný, inteligentný a odolný návrat z krízy COVID-19.“

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová uviedla: „Doprava predstavuje základnú líniu, ktorá spája európskych občanov a podniky, a je teda dôležitá pre nás všetkých. Digitálne technológie majú potenciál obrátiť naruby spôsob, akým sa pohybujeme, a urobiť našu mobilitu inteligentnejšou, efektívnejšou a ekologickejšou. Musíme poskytnúť podnikom stabilný rámec pre zelené investície, ktoré budú musieť v nadchádzajúcich desaťročiach realizovať. Vďaka tejto stratégii vytvoríme efektívnejší a odolnejší dopravný systém, ktorý bude neochvejne smerovať k znižovaniu emisií v súlade s našimi cieľmi Európskej zelenej dohody.“

Míľniky pre inteligentnú a udržateľnú budúcnosť

Všetky druhy dopravy sa musia stať udržateľnejšími: ekologické alternatívy musia byť široko dostupné a transformáciu musia poháňať tie správne stimuly. Napredovanie európskeho dopravného systému smerom k inteligentnej a udržateľnej budúcnosti zabezpečia konkrétne míľniky:

do roku 2030:

 • na európskych cestách bude aspoň 30 miliónov automobilov s nulovými emisiami,
 • 100 európskych miest bude klimaticky neutrálnych,
 • vysokorýchlostná železničná doprava sa v celej Európe zdvojnásobí,
 • plánované kolektívne cestovanie v prípade ciest do 500 km by malo byť uhlíkovo neutrálne,
 • automatizovaná mobilita sa bude prevádzkovať vo veľkom rozsahu,
 • námorné plavidlá s nulovými emisiami budú pripravené vstúpiť na trh,

do roku 2035:

 • veľké lietadlá s nulovými emisiami budú pripravené vstúpiť na trh,

do roku 2050:

 • takmer všetky automobily, dodávky, autobusy, ako aj nové ťažké vozidlá budú mať nulové emisie,
 • železničná nákladná doprava sa zdvojnásobí,
 • bude v prevádzke plne funkčná, multimodálna transeurópska dopravná sieť (TEN-T) pre udržateľnú a inteligentnú dopravu s vysokorýchlostnou prepojenosťou.

10 kľúčových oblastí činnosti na to, aby sa táto vízia stala realitou

Na to, aby sa naše ciele stali realitou, sa v stratégii identifikuje celkovo 82 iniciatív v 10 kľúčových oblastiach činnosti („hlavné iniciatívy“), pričom každá zahŕňa konkrétne čiastkové opatrenia.

Udržateľnosť

Ak má byť doprava udržateľná, v praxi to znamená:

 • podporovať zavádzanie vozidiel, plavidiel a lietadiel s nulovými emisiami, obnoviteľných a nízkouhlíkových palív a súvisiacej infraštruktúry – napríklad inštaláciou 3 miliónov verejných nabíjacích staníc do roku 2030,
 • budovať letiská a prístavy s nulovými emisiami – napríklad vďaka novým iniciatívam na podporu udržateľných leteckých a námorných palív,
 • zabezpečiť zdravú a udržateľnú medzimestskú a mestskú mobilitu, napríklad zdvojnásobením vysokorýchlostnej železničnej dopravy a rozvojom dodatočnej cyklistickej infraštruktúry v priebehu nasledujúcich 10 rokov,
 • ekologizovať nákladnú dopravu – napríklad zdvojnásobením železničnej nákladnej dopravy do roku 2050,
 • zaviesť cenovú prirážku na uhlík a poskytovať používateľom lepšie stimuly, napríklad uplatňovaním komplexného súboru opatrení na zabezpečenie spravodlivej a efektívnej cenotvorby vo všetkých druhoch dopravy.
Viac..  EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Inteligentný dizajn

To, ako sa budú pohybovať cestujúci a náklad, ovplyvnia inovácie a digitalizácia – za predpokladu, že sa vytvoria tie správne podmienky. Stratégia má za cieľ:

 • zabezpečiť, aby sa prepojená a automatizovaná multimodálna mobilita stala realitou – napríklad tým, že cestujúci si budú môcť kúpiť cestovné lístky na multimodálne cesty a že náklad sa bude môcť bezproblémovo presúvať medzi jednotlivými druhmi dopravy,
 • podnecovať inovácie a využívanie údajov a umelej inteligencie na inteligentnejšiu mobilitu – napríklad plnou podporou zavádzania dronov a bezpilotných lietadiel a ďalšími opatreniami na vybudovanie európskeho spoločného priestoru údajov o mobilite.

Odolnosť

Doprava je jedným z odvetví, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla najviac, a mnohé podniky v tomto odvetví čelia obrovským prevádzkovým a finančným ťažkostiam. Komisia sa preto zaväzuje:

 • posilniť jednotný trh, napríklad posilnením úsilia a investícií na dokončenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) do roku 2030 a formou podpory tohto sektora v záujme obnovy vďaka väčšiemu objemu investícií, či už verejných, alebo súkromných, do modernizácie všetkých druhov dopravy,
 • zabezpečiť, aby bola mobilita spravodlivá pre všetkých, napríklad zaistením cenovej dostupnosti a prístupnosti novej mobility vo všetkých regiónoch a pre všetkých cestujúcich vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou a zvýšením atraktívnosti odvetvia pre pracovníkov,
 • posilniť bezpečnostnú ochranu a bezpečnosť dopravy vo všetkých jej druhoch, a to aj znížením počtu úmrtí do roku 2050 takmer na nulu.

Súvislosti

Keďže doprava prispieva približne 5 % k HDP EÚ a v Európe zamestnáva viac ako 10 miliónov ľudí, dopravný systém má zásadný význam pre európske podniky a globálne dodávateľské reťazce. Zároveň však zaň naša spoločnosť platí nemalú cenu: emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, hluk, dopravné nehody či dopravné zápchy. V súčasnosti predstavujú emisie z dopravy približne štvrtinu celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Tento tlak na transformáciu dopravy prichádza v čase, keď celý sektor stále trpí dôsledkami koronavírusu. Vďaka zvýšeným verejným a súkromným investíciám do modernizácie a ekologizácie našich flotíl a infraštruktúry a posilnením jednotného trhu máme dnes historickú príležitosť urobiť európsku dopravu nielen udržateľnejšou, ale aj konkurencieschopnejšou na globálnej úrovni a odolnejšou voči akýmkoľvek budúcim otrasom.

Pri tomto vývoji by sa však na nikoho nemalo zabúdať: je nevyhnutné, aby mobilita bola prístupná a cenovo dostupná pre všetkých, aby vidiecke a vzdialené regióny zostali prepojené a aby toto odvetvie ponúkalo dobré sociálne podmienky a poskytovalo atraktívne pracovné miesta.

O mam

Odporúčame pozrieť

lexmann

M. Lexmann: Uľahčíme mobilitu osobám so zdravotným postihnutím

Pomôcť získať prioritný prístup alebo asistenciu, zabezpečiť voľný vstup alebo aspoň znížiť cenu vstupenky napríklad …

Consent choices