pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia navrhla komplexný súbor nových pravidiel pre digitálne služby

Komisia navrhla komplexný súbor nových pravidiel pre digitálne služby, ako sú sociálne médiá, online trhy a iné online platformy, ktoré pôsobia v Európskej únii: tvoria ho akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch.

V ústredí oboch návrhov stoja európske hodnoty. Nové pravidlá budú lepšie chrániť spotrebiteľov a ich základné práva online a povedú k spravodlivejším a otvorenejším digitálnym trhom pre všetkých. Moderný súbor pravidiel v rámci jednotného trhu podporí inovácie, rast a konkurencieschopnosť a používateľom prinesie nové, lepšie a spoľahlivé online služby. Takisto podnieti rozširovanie menších platforiem, malých a stredných podnikov i startupov. Tie budú mať jednoduchý prístup k zákazníkom na jednotnom trhu a zároveň nižšie náklady na dodržiavanie predpisov. Nové pravidlá okrem toho zakážu nespravodlivé podmienky ukladané online platformami, ktoré sa stali alebo sa pravdepodobne stanú strážcami prístupu k jednotnému trhu. Tieto dva návrhy sú jadrom ambície, podľa ktorej Komisia chce z tohto desaťročia urobiť „európsku digitálnu dekádu“.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová vyhlásila: „Oba návrhy sledujú jeden cieľ: zaistiť, aby sme si ako používatelia mohli na internete vyberať zo širokej škály bezpečných produktov a služieb. Okrem toho chceme, aby podniky pôsobiace v Európe mohli online súťažiť rovnako slobodne a spravodlivo ako offline. Z tohto hľadiska medzi oboma prostrediami nie je rozdiel. Mali by sme môcť bezpečne nakupovať a dôverovať správam, ktoré sa dočítame. Inými slovami, to, čo je nelegálne offline, musí byť rovnako nelegálne aj online.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: „Mnohé online platformy dnes zohrávajú ústrednú úlohu v živote našich občanov a podnikov, a dokonca aj našej spoločnosti a demokracie ako celku. Dnešnými návrhmi pripravujeme digitálny priestor na ďalšie desaťročia. Harmonizovanými pravidlami, povinnosťami ex ante, lepším dohľadom, rýchlym presadzovaním a odrádzajúcimi sankciami zabezpečíme, aby všetci, ktorí ponúkajú a využívajú digitálne služby v Európe, mali prospech z bezpečnosti, dôvery, inovácie a obchodných príležitostí.“

Akt o digitálnych službách

Prostredie digitálnych služieb sa dnes výrazne líši od situácie pred 20 rokmi, keď bola prijatá smernica o elektronickom obchode. Online sprostredkovatelia zohrávajú pri digitálnej transformácii kľúčovú rolu. Najmä online platformy priniesli spotrebiteľom významné výhody a inovácie, uľahčili cezhraničné obchodovanie v rámci Únie aj mimo nej a európskym podnikom a obchodníkom sprístupnili nové príležitosti. Zároveň ich však možno zneužiť ako prostriedok na šírenie nezákonného obsahu alebo na online predaj nelegálneho tovaru alebo služieb. Niektorí veľmi veľkí aktéri prevzali úlohu kvázi verejných priestorov na výmenu informácií a online obchod. Z tohto hľadiska nadobudlo podobné správanie takmer systémový charakter, čo prináša osobitné riziká pre práva používateľov, informačné toky a verejnú účasť.

Podľa aktu o digitálnych službách sa záväzné povinnosti platné v celej EÚ budú vzťahovať na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, so službami alebo s obsahom. Patria sem aj nové postupy rýchlejšieho odstraňovania nezákonného obsahu či komplexná ochrana základných práv používateľov online. Novým rámcom sa opätovne vyvážia práva a povinnosti používateľov, sprostredkovateľských platforiem a verejných orgánov v súlade s európskymi hodnotami vrátane dodržiavania ľudských práv, slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu. Návrhom sa dopĺňa akčný plán pre európsku demokraciu zameraný na zvýšenie odolnosti demokracie.

Konkrétne sa v akte o digitálnych službách zavedie súbor nových, harmonizovaných celoeurópskych povinností v oblasti digitálnych služieb, ktoré budú starostlivo odstupňované na základe veľkosti a vplyvu týchto služieb. Príkladom sú tieto prvky:

 • pravidlá odstraňovania nezákonného tovaru, služieb alebo obsahu online,
 • záruky pre používateľov, ktorých obsah platformy neoprávnene vymazali,
 • nové povinnosti veľmi veľkých platforiem prijímať opatrenia založené na riziku s cieľom zabrániť zneužívaniu ich systémov,
 • rozsiahle opatrenia v oblasti transparentnosti vrátane online reklamy a algoritmov používaných na odporúčanie obsahu používateľom,
 • nové právomoci na kontrolu fungovania platforiem, a to aj uľahčením prístupu výskumníkov ku kľúčovým údajom, ktoré obsahujú,
 • nové pravidlá týkajúce sa vysledovateľnosti komerčných používateľov na online trhoch, aby sa dali ľahšie odhaľovať predajcovia nezákonného tovaru alebo služieb,
 • inovatívny postup spolupráce medzi verejnými orgánmi s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie na celom jednotnom trhu.

Platformy, ktoré používa viac ako 10 % obyvateľstva EÚ (45 miliónov používateľov), sa považujú za platformy systémovej povahy a podliehajú nielen osobitným povinnostiam kontrolovať svoje vlastné riziká, ale aj novej štruktúre dohľadu. Tento nový rámec zodpovednosti bude pozostávať z výboru vnútroštátnych koordinátorov digitálnych služieb, pričom Komisia bude mať osobitné právomoci v oblasti dohľadu nad veľmi veľkými platformami vrátane možnosti priamo ich sankcionovať.

Akt o digitálnych trhoch

Akt o digitálnych trhoch rieši negatívne dôsledky vyplývajúce z určitých foriem správania platforiem, ktoré pôsobia ako „strážcovia prístupu“ na digitálnych trhoch. Ide o platformy, ktoré majú významný vplyv na vnútorný trh, slúžia ako dôležitá brána pre komerčných používateľov, aby sa dostali k zákazníkom, a majú alebo v budúcnosti budú pravdepodobne mať stabilné a trvalé postavenie. Vďaka tomu totiž majú moc konať ako súkromní tvorcovia pravidiel a vytvárať prekážky medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Niekedy majú takéto spoločnosti kontrolu nad celými ekosystémami platforiem. Ak sa strážca prístupu utieka k nekalým obchodným praktikám, môže brániť v tom, aby sa hodnotné a inovatívne služby jeho komerčných používateľov a konkurentov dostali k spotrebiteľovi, prípadne tento proces aspoň spomaliť. Medzi príklady týchto pravidiel patrí nespravodlivé využívanie údajov od podnikov pôsobiacich na týchto platformách alebo situácie, keď sú používatelia viazaní na určitú službu a majú obmedzené možnosti prechodu na inú.

Viac..  M. Lexmann: Kyberšikana sa stáva alarmujúcim problémom našej spoločnosti

Akt o digitálnych trhoch vychádza z horizontálneho nariadenia o vzťahoch medzi platformami a podnikmi, z práce strediska EÚ pre monitorovanie platforiem a z rozsiahlych skúseností Komisie s reguláciou online trhov presadzovaním práva hospodárskej súťaže. Stanovujú sa v ňom najmä harmonizované pravidlá, ktoré vymedzujú a zakazujú tieto nekalé praktiky strážcov prístupu a poskytujú mechanizmus presadzovania založený na prieskumoch trhu. Tým istým mechanizmom sa zabezpečí, aby sa povinnosti stanovené v nariadení dali v neustále sa vyvíjajúcej digitálnej realite priebežne aktualizovať.

Konkrétne sa akt o digitálnych trhoch bude vyznačovať týmito prvkami:

 • pravidlá sa budú vzťahovať len na hlavných poskytovateľov základných platformových služieb, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť nekalých praktík, ako sú vyhľadávače, sociálne siete alebo online sprostredkovateľské služby, a ktorí spĺňajú objektívne legislatívne kritériá na to, aby boli označení za strážcov prístupu,
 • vymedzia sa kvantitatívne prahové hodnoty ako základ na identifikáciu predpokladaných strážcov prístupu. Komisia bude mať takisto právomoc označiť spoločnosti za strážcov prístupu na základe prieskumu trhu,
 • zakáže sa viacero praktík, ktoré sú zjavne nekalé, ako napríklad bránenie používateľom v odinštalovaní predinštalovaného softvéru alebo aplikácií,
 • od strážcov prístupu sa bude požadovať, aby aktívne praktizovali určité postupy, ako napríklad cielené opatrenia, ktorými sa umožní, aby softvér tretích strán riadne fungoval a spolupracoval s ich vlastnými službami,
 • v záujme účinnosti nových pravidiel sa za nedodržiavanie predpisov budú ukladať sankcie, ktoré by mohli zahŕňať pokuty až do výšky 10 % celosvetového obratu strážcu prístupu. V prípade recidívy môžu tieto sankcie zahŕňať aj povinnosť prijať štrukturálne opatrenia, ktoré by sa mohli rozšíriť aj na odpredaj určitých podnikov, ak nie sú k dispozícii žiadne iné rovnako účinné alternatívne opatrenia na zabezpečenie dodržiavania predpisov,
 • Komisii sa umožní uskutočňovať cielené prieskumy trhu, aby mohla posúdiť, či je potrebné pridať do týchto pravidiel nové praktiky a služby strážcov prístupu, a nové pravidlá dohľadu tak držali krok s rýchlym tempom digitálnych trhov.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a členské štáty prerokujú návrhy Komisie v rámci riadneho legislatívneho postupu. Ak sa konečné znenie prijme, bude priamo uplatniteľné v celej Európskej únii.

Súvislosti

Akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch sú európskou odpoveďou na hĺbkovú reflexiu, na ktorej sa podieľali Komisia, členské štáty EÚ a mnohé ďalšie jurisdikcie v posledných rokoch. Jej predmetom boli účinky digitalizácie – a konkrétnejšie online platforiem – na základné práva, hospodársku súťaž a všeobecnejšie na naše spoločnosti a hospodárstva.

Komisia pri príprave tohto legislatívneho balíka konzultovala so širokou škálou zainteresovaných strán. V lete 2020 vyhlásila konzultácie, aby získala ďalšie podklady pre analýzy a zhromažďovanie dôkazov na stanovenie rozsahu konkrétnych otázok, ktoré si môžu vyžadovať zásah na úrovni EÚ v kontexte aktu o digitálnych službách a nového nástroja na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý slúžil ako základ návrhu aktu o digitálnych trhoch. V rámci otvorených verejných konzultácií, ktoré ako súčasť prípravy dnešného balíka prebiehali od júna do septembra 2020, bolo prijatých vyše 3 000 odpovedí zo všetkých oblastí digitálneho hospodárstva a z celého sveta. 

O mam

Odporúčame pozrieť

internet

Komisia určila prvý súbor veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov

Európska komisia (EK) v utorok prijala prvé rozhodnutia o určení podľa aktu o digitálnych službách. …

Consent choices