baterie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zelená dohoda: Udržateľné batérie pre obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Európska komisia predložila návrh na modernizáciu právnych predpisov EÚ o batériách, čím napĺňa svoju prvú iniciatívu spomedzi opatrení ohlásených v novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Batérie, ktoré budú počas celého životného cyklu udržateľnejšie, sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a prispievajú k ambíciám nulového znečistenia, ktoré sú v nej zakotvené. Podporujú konkurencieschopnú udržateľnosť a sú nevyhnutné pre zelenú dopravu, čistú energiu a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Návrh sa zaoberá sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi otázkami týkajúcimi sa všetkých druhov batérií.

Batérie uvádzané na trh EÚ by sa mali počas celého svojho životného cyklu vyznačovať udržateľnosťou, vysokým výkonom a bezpečnosťou. Mali by sa teda vyrábať s čo najnižším možným vplyvom na životné prostredie a s použitím materiálov získaných pri plnom dodržiavaní ľudských práv, ako aj sociálnych a ekologických noriem. Batérie musia byť trvácne a bezpečné a na konci svojej životnosti by sa mali dať použiť na iný účel, repasovať či recyklovať, pričom hodnotné materiály by sa mali vrátiť späť do hospodárstva.

Podpora konkurencieschopnej udržateľnosti v Európe

Komisia navrhuje povinné požiadavky na všetky batérie (t. j. priemyselné, automobilové, na pohon elektrických vozidiel aj prenosné), ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ. Patrí sem siahanie po zodpovedne získaných materiáloch, obmedzené používanie nebezpečných látok, minimálny obsah recyklovaných materiálov, ale aj povinnosti týkajúce sa uhlíkovej stopy, výkonnosti a trvanlivosti či označovania a rešpektovanie cieľov v oblasti zberu a recyklácie. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné pre rozvoj udržateľnejšieho a konkurencieschopnejšieho odvetvia batérií v Európe a na celom svete.

Zabezpečenie právnej istoty navyše pomôže uvoľniť rozsiahle investície a posilniť výrobnú kapacitu pre inovatívne a udržateľné batérie v Európe aj mimo nej s cieľom reagovať na rýchlo rastúci trh.

Minimalizácia vplyvu batérií na životné prostredie

Opatrenia, ktoré Komisia navrhuje, uľahčia dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Lepšie a výkonnejšie batérie budú kľúčovým príspevkom k elektrifikácii cestnej dopravy, čím sa výrazne znížia jej emisie, zvýši využívanie elektrických vozidiel a uľahčí vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ.

Komisia sa týmto návrhom zameriava aj na podporu obehového hospodárstva hodnotových reťazcov batérií a propagáciu efektívnejšieho využívania zdrojov s cieľom minimalizovať vplyv batérií na životné prostredie. Od 1. júla 2024 sa môžu na trh uvádzať iba dobíjateľné batérie priemyselných a elektrických vozidiel, v prípade ktorých bolo vydané vyhlásenie o uhlíkovej stope.

Aby sa kruh uzavrel a hodnotné materiály používané v batériách zotrvali v európskom hospodárstve čo najdlhšie, Komisia navrhuje stanoviť nové požiadavky a ciele týkajúce sa obsahu recyklovaných materiálov a zberu, spracúvania a recyklácie batérií na konci životnosti. Tým by sa zaistilo, aby hospodárstvo neprišlo o úžitok, ktorý môže mať z priemyselných a automobilových batérií alebo batérií na pohon elektrických vozidiel po skončení ich životnosti.

S cieľom výrazne zlepšiť zber a recykláciu prenosných batérií by sa miera zberu, ktorá je v súčasnosti na úrovni 45 %, mala zvýšiť na 65 % v roku 2025 a 70 % v roku 2030, aby hospodárstvo neprišlo o úžitok z materiálov batérií, ktoré používame v domácnosti. Ostatné batérie – priemyselné a automobilové batérie alebo batérie na pohon elektrických vozidiel – sa musia zbierať v plnom rozsahu. Všetky zozbierané batérie sa musia recyklovať a musia sa dosiahnuť vysoké úrovne zhodnocovania, najmä pokiaľ ide o hodnotné materiály ako kobalt, lítium, nikel a olovo.

V navrhovanom nariadení sa vymedzuje rámec, ktorý uľahčí zmenu účelu batérií z elektrických vozidiel tak, aby mohli mať druhý život, napríklad ako stacionárne systémy uskladňovania energie, prípadne aby sa dali začleniť do elektrizačnej sústavy ako zdroje energie.

Viac..  Michal Wiezik: Vlk je chránený na Slovensku aj na európskej úrovni. Prišli sme s výzvou "nestrielajte vlky"

Kľúčom k bezpečnému zdieľaniu údajov, zvýšeniu transparentnosti trhu s batériami a vysledovateľnosti veľkých batérií počas celého ich životného cyklu bude využívanie nových informačných technológií, najmä pasu batérií a prepojeného dátového priestoru. Výrobcovia tak budú môcť vyvíjať inovatívne produkty a služby v rámci dvojakej zelenej a digitálnej transformácie.

Komisia bude prostredníctvom svojich nových noriem udržateľnosti batérií podporovať aj ekologickú transformáciu na celom svete a ako súčasť svojej politiky udržateľných výrobkov vypracuje plán pre ďalšie iniciatívy.

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Čistá energia je síce kľúčovým cieľom Európskej zelenej dohody, ale naša rastúca závislosť od batérií napríklad v doprave by zároveň nemala poškodzovať životné prostredie. Nové nariadenie o batériách pomôže znížiť environmentálny a sociálny vplyv všetkých batérií počas celého ich životného cyklu. Dnešný návrh umožňuje EÚ rozšíriť používanie a výrobu batérií bezpečným, obehovým a zdravým spôsobom.“ 

Podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy Maroš Šefčovič povedal: „Komisia predkladá nový nadčasový regulačný rámec pre batérie v záujme toho, aby sa na trh EÚ uvádzali len tie najekologickejšie, najvýkonnejšie a najbezpečnejšie batérie. Tento ambiciózny rámec zameraný na transparentné a etické získavanie surovín, uhlíkovú stopu batérií a recykláciu je základným prvkom na dosiahnutie otvorenej strategickej autonómie v tomto kritickom sektore a na urýchlenie našej práce v rámci Európskej aliancie pre batérie.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Tento inovatívny návrh EÚ o udržateľných batériách je prvým veľkým impulzom pre obehové hospodárstvo ako súčasť nášho nového akčného plánu v tejto oblasti. Batérie sú nevyhnutné pre kľúčové odvetvia nášho hospodárstva a spoločnosti, ako sú mobilita, energetika či komunikácie. Tento súbor legislatívnych nástrojov orientovaný na budúcnosť zvýši udržateľnosť batérií v každej fáze ich životného cyklu. Batérie sú plné hodnotných materiálov a my chceme zaistiť, aby nevychádzali navnivoč. Udržateľnosť batérií sa musí zvyšovať ruka v ruke s ich rastúcim počtom na trhu EÚ.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Európa musí zvýšiť svoju strategickú kapacitu v oblasti nových a podporných technológií, ako sú batérie, ktoré sú nevyhnutné pre našu priemyselnú konkurencieschopnosť a plnenie našich ekologických ambícií. Vďaka investíciám a správnym politickým stimulom – vrátane dnešného návrhu nového regulačného rámca – prispievame k budovaniu celého hodnotového reťazca batérií v EÚ: od surovín a chemikálií cez elektrickú mobilitu až po recykláciu.“  

Súvislosti

Od roku 2006 sú batérie a použité batérie regulované na úrovni EÚ smernicou o batériách (2006/66/ES). Keďže v sociálno-ekonomických podmienkach, technologickom vývoji, a trhu i v spôsobe využívania batérií nastali zmeny, tento rámec si vyžaduje modernizáciu.

Dopyt po batériách rýchlo rastie a očakáva sa, že do roku 2030 sa zvýši 14-násobne. Hnacou silou je najmä elektrická doprava, vďaka ktorej tento trh naberá v celosvetovom meradle čoraz strategickejší význam. Takýto celosvetový exponenciálny nárast dopytu po batériách povedie k ekvivalentnému zvýšeniu dopytu po súvisiacich surovinách. Práve z toho vyplýva potreba minimalizácie ich vplyvu na životné prostredie.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie – do 31. …

Consent choices