zamestnanci, priemysel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové partnerstvá v rámci EÚ a investície takmer 10 miliárd do zelenej a digitálnej transformácie

Komisia navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. EÚ poskytne finančné prostriedky vo výške takmer 10 miliárd eur a partneri vyčlenia aspoň rovnakú sumu investícií. Očakáva sa, že tento kombinovaný príspevok zmobilizuje dodatočné investície na podporu dvojakej transformácie a bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na zamestnanosť, životné prostredie i spoločnosť.

Cieľom navrhovaných inštitucionalizovaných európskych partnerstiev je zlepšiť pripravenosť a reakciu EÚ na infekčné choroby, vyvinúť účinné nízkouhlíkové lietadlá pre čisté letectvo, podporovať využívanie obnoviteľných biosurovín pri výrobe energie, zabezpečiť vedúce postavenie Európy v oblasti digitálnych technológií a infraštruktúr a zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy.

Toto je spomínaných desať partnerstiev, z ktorých niektoré vychádzajú z existujúcich spoločných podnikov:

  1. Globálne zdravie EDCTP3 (Global Health EDCTP3): toto partnerstvo prinesie nové riešenia na zníženie zaťaženia infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilní výskumné kapacity s cieľom pripraviť sa a reagovať na opätovne sa objavujúce infekčné choroby v subsaharskej Afrike a na celom svete. Jeho zámerom je do roku 2030 vyvinúť a zaviesť aspoň dve nové technológie na boj proti infekčným chorobám a na podporu aspoň 100 výskumných ústavov v 30 krajinách s cieľom vyvinúť ďalšie zdravotnícke technológie proti opätovne sa objavujúcim epidémiám.
  2. Iniciatíva Inovatívne zdravie (Innovative Health Initiative): táto iniciatíva pomôže vybudovať celoeurópsky výskumný a inovačný ekosystém v oblasti zdravia, ktorý uľahčí prenos vedeckých poznatkov do konkrétnych inovácií. Bude zahŕňať prevenciu, diagnostiku, liečbu a manažment chorôb. Iniciatíva prispeje k dosiahnutiu cieľov európskeho plánu na boj proti rakovineNovej priemyselnej stratégie pre Európu a farmaceutickej stratégie pre Európu.
  3. Kľúčové digitálne technológie (Key Digital Technologies): partnerstvo sa zameriava na elektronické súčiastky, ich dizajn, výrobu a integráciu do systémov, ako aj softvér, ktorý riadi ich fungovanie. Hlavným cieľom tohto partnerstva je podporovať digitálnu transformáciu všetkých hospodárskych a spoločenských odvetví a prispievať k cieľom Európskej zelenej dohody, ako aj stimulovať výskum a inovácie smerom k ďalšej generácii mikroprocesorov. Spolu s vyhlásením o európskej iniciatíve týkajúcej sa procesorov a polovodičových technológií, ktoré podpísalo 20 členských štátov, nadchádzajúcou alianciou pre mikroelektroniku a možným novým dôležitým projektom spoločného európskeho záujmu zameraným na prelomové inovácie, o ktorom v súčasnosti diskutujú členské štáty, pomôže toto nové partnerstvo zvýšiť konkurencieschopnosť a technologickú suverenitu Európy. Viac sa dozviete tu.
  4. Európa a obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (Circular Bio-based Europe): toto partnerstvo významne prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy do roku 2030, pripraví pôdu pre klimatickú neutralitu do roku 2050 a zvýši udržateľnosť a obehovosť systémov výroby a spotreby v súlade s Európskou zelenou dohodou. Jeho cieľom je rozvíjať a rozširovať udržateľné získavanie a premenu biomasy na biovýrobky, ako aj podporovať zavádzanie bioinovácií na regionálnej úrovni s aktívnym zapojením miestnych aktérov a s cieľom oživiť vidiecke, pobrežné a okrajové regióny.
  5. Čistý vodík (Clean Hydrogen): toto partnerstvo urýchli rozvoj a zavádzanie európskeho hodnotového reťazca pre čisté vodíkové technológie, čím prispeje k udržateľným, dekarbonizovaným a plne integrovaným energetickým systémom. Spolu s vodíkovou alianciou prispeje k dosiahnutiu cieľov Únie stanovených vo vodíkovej stratégii EÚ pre klimaticky neutrálnu Európu. Partnerstvo sa zameria na výrobu, distribúciu a uskladňovanie čistého vodíka a na dodávateľské odvetvia, ktoré sa ťažko dekarbonizujú, ako sú ťažký priemysel a ťažké úžitkové dopravné aplikácie.
  6. Čisté letectvo (Clean Aviation): týmto partnerstvom sa urýchľuje vývoj a zavádzanie disruptívnych výskumných a inovačných riešení a letecká doprava sa tak dostáva na cestu ku klimatickej neutralite. Cieľom je vyvinúť novú generáciu ultraúčinných nízkouhlíkových lietadiel s novými zdrojmi energie, motormi a systémami, a tak zlepšiť konkurencieschopnosť a zamestnanosť v odvetví letectva, čo bude osobitne dôležité pre oživenie hospodárstva.
  7. Európske železnice (Europe’s Rail): toto partnerstvo urýchli vývoj a zavádzanie inovačných technológií, najmä digitálnych a automatizovaných, aby sa dosiahla radikálna transformácia železničného systému a splnili ciele Európskej zelenej dohody. Partnerstvo zlepší konkurencieschopnosť a podporí vedúce postavenie Európy v oblasti technológií v železničnej doprave.
  8. Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (Single European Sky ATM Research 3): cieľom iniciatívy je urýchliť technologickú transformáciu manažmentu letovej prevádzky v Európe, zosúladiť ho s digitálnym vekom, urobiť z európskeho vzdušného priestoru najefektívnejší a najekologickejší vzdušný priestor vo svete a podporiť konkurencieschopnosť a oživenie európskeho odvetvia letectva po kríze spôsobenej koronavírusom.
  9. Inteligentné siete a služby (Smart Networks and Services): toto partnerstvo podporí technologickú suverenitu inteligentných sietí a služieb v súlade s novou priemyselnou stratégiou pre Európu, novou stratégiou kybernetickej bezpečnosti EÚ a súborom nástrojov 5G. Jeho cieľom je pomôcť riešiť spoločenské výzvy a umožniť digitálnu a ekologickú transformáciu, ako aj podporné technológie, ktoré prispejú k oživeniu hospodárstva. Zároveň umožní európskym aktérom rozvíjať technologické kapacity pre systémy 6G ako základ budúcich digitálnych služieb do roku 2030. Viac sa dozviete tu.
  10. Metrológia (Metrology): toto partnerstvo je zamerané na urýchlenie celosvetového vedúceho postavenia Európy v metrologickom výskume a vytvorenie autonómnych európskych metrologických sietí zameraných na podporu a stimuláciu nových inovatívnych produktov, reagovanie na spoločenské výzvy a umožnenie účinného navrhovania a vykonávania právnych predpisov a noriem podporujúcich verejné politiky.
Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová vyhlásila: „V Európe najväčšie úspechy dosahujeme vtedy, keď spolupracujeme. Je to obzvlášť dôležité, ak chceme zvládnuť výzvy, ktoré prináša digitálna transformácia. Tá sa týka nás všetkých a nezastavuje sa na štátnych hraniciach – presne ako zmena klímy. Dnes navrhnuté partnerstvá zmobilizujú zdroje, aby sme mohli spoločne využívať digitálne technológie, a to aj v záujme našej zelenej transformácie.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová povedala: „Pandémia koronavírusu dodala ešte väčšiu naliehavosť nášmu dlhodobému úsiliu o lepšie využívanie výskumu a inovácií na riešenie núdzových situácií v oblasti zdravia, zmeny klímy a digitálnej transformácie. Európske partnerstvá sú našou príležitosťou spoločne reagovať na súčasné dianie a formovať hlbokú hospodársku a sociálnu transformáciu v prospech všetkých občanov EÚ.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton sa vyjadril: „Investície do inovácií sú investície do našej schopnosti viesť technologický rozvoj a rozvíjať strategické kapacity. Musíme využiť príležitosti, ktoré prinášajú kľúčové rozvíjajúce sa technológie, ako sú mikroprocesory alebo polovodiče, aby Európa mohla stáť na čele digitálnych inovácií v celosvetovom meradle. Tieto nové spoločné prístupy budú nápomocné pri podpore nášho priemyslu a dosahovaní našich digitálnych a ekologických ambícií.“

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová uviedla: „Partnerstvá EÚ budú zohrávať ústrednú úlohu pri podpore dvojakej zelenej a digitálnej transformácie v sektore mobility a dopravy. Aby sme splnili naše ambície, musíme vyvinúť prelomové technológie, ktoré prinesú na trh plavidlá a lietadlá s nulovými emisiami, rozvíjať a zavádzať kooperatívnu, prepojenú a automatizovanú mobilitu a umožniť efektívnejšie a modernejšie riadenie dopravy.“

Ďalšie kroky

Návrh nariadenia (jednotný základný akt), ktorým sa zriaďuje deväť spoločných podnikov na základe článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), prijme Rada Európskej únie po konzultácii s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom. Samostatný návrh metrologického partnerstva založený na článku 185 ZFEÚ sa prijme rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom.

Súvislosti

Európske partnerstvá sú koncepcie, ktoré umožňuje nový program EÚ pre výskum a inováciu na roky 2021 – 2027 Horizont Európa. Ich cieľom je mobilizovať verejné a súkromné zdroje a zlepšiť a urýchliť vývoj a zavádzanie nových inovačných riešení v rôznych odvetviach. Prispejú aj k cieľom Európskej zelenej dohody a posilnia európsky výskumný priestor. Partnerstvá sú otvorené širokej škále verejných a súkromných partnerov, ako sú priemyselné subjekty, univerzity, výskumné organizácie, subjekty s verejnoprospešným poslaním na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni a organizácie občianskej spoločnosti vrátane nadácií a mimovládnych organizácií.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektrina

Nemecko požaduje od EK, aby vládam umožnila dotovať elektrinu pre priemysel

Zavedenie ceny elektriny pre priemysel musí schváliť Európska komisia (EK). Premiéri 16 nemeckých spolkových krajín …

Consent choices