zeny, EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Medzinárodný deň žien 2021: COVID-19 ohrozuje rodovú rovnosť

V predvečer Medzinárodného dňa žien Komisia uverejnila správu o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2021, ktorá poukazuje na negatívny vplyv pandémie COVID-19 na ženy. Pandémia prehĺbila nerovnosti medzi ženami a mužmi takmer vo všetkých oblastiach života, a to tak v Európe, ako aj mimo nej. Prišli sme tak o ťažko vybojované úspechy z minulých rokov. Rodová rovnosť pritom ešte nikdy nebola tak vysoko na zozname priorít politického programu EÚ a Komisia vynaložila na plnenie stratégie rodovej rovnosti spred roka obrovské úsilie. Komisia dnes začala prevádzku portálu na monitorovanie stratégie v oblasti rodovej rovnosti, cez ktorý sa bude dať lepšie monitorovať a sledovať pokrok v každom z 27 členských štátov.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová dnes uviedla: „Ženy sú v boji proti pandémii v prvej línii a sú ňou viac zasiahnuté. Nemôžeme si dovoliť ústup; musíme pokračovať v boji za spravodlivosť a rovnosť. Preto EÚ stavia ženy do centra pozornosti plánov obnovy a zaviazala členské štáty, aby investície financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti smerovali aj na podporu rodovej rovnosti.“

Komisárka pre rovnosť Helena Dalli dodala: „Napriek tomu, že kríza COVID-19 nepomerne viac zasiahla do života žien, musíme sa na túto situáciu pozerať ako na príležitosť. Sme odhodlané zvýšiť úsilie, ísť ďalej a nevzdať sa žiadneho z výdobytkov rodovej rovnosti.“

Vplyv pandémie COVID-19 na ženy

Dnešná správa zameriava pozornosť na nepriaznivý vplyv pandémie COVID-19 na rodovú rovnosť:

  • Členské štáty zaznamenali prudký nárast domáceho násilia: Napríklad vo Francúzsku bolo počas prvého týždňa obmedzenia pohybu nahlásených o 32 % viac prípadov domáceho násilia, v Litve to bolo po prvých troch týždňoch o 20 % viac. Írsko zaznamenalo päťnásobný nárast príkazov na zásah proti domácemu násiliu a španielske orgány oznámili, že počas prvých dvoch týždňov obmedzenia pohybu sa počet volaní zvýšil o 18 %.
  • Ženy stáli v prvej línii boja proti celosvetovej pandémii: tvoria 76 % pracovníkov v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti a 86 % pracovníkov v službách osobnej zdravotnej starostlivosti. S príchodom pandémie zaznamenali ženy v týchto odvetviach bezprecedentný nárast pracovnej záťaže, zdravotných rizík a problémov s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom.
  • Pandémia vážne zasiahla ženy na trhu práce: Ženy sú nadmerne zastúpené v odvetviach, ktoré kríza najviac zasiahla (maloobchod, starostlivosť o hostí, starostlivosť a práca v domácnosti), pretože tieto práce nemožno robiť na diaľku. Ženy sa zároveň s väčšími problémami dostávali naspäť na trh práce počas čiastočnej obnovy v lete 2020, o čom svedčí aj nárast zamestnanosti medzi druhým a tretím štvrťrokom 2020 o 1,4 % u mužov, ale iba o 0,8 % u žien.
  • Obmedzenie pohybu má významný vplyv na neplatenú starostlivosť a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom: Ženy strávili v priemere 62 hodín týždenne starostlivosťou o deti (v porovnaní s 36 hodinami u mužov) a 23 hodín týždenne pri domácich prácach (15 hodín u mužov).
  • Šokujúci nedostatok žien v rozhodovacích orgánoch poverených riešením krízy COVID-19: V štúdii z roku 2020 sa zistilo, že počet mužov v orgánoch poverených odozvou na pandémiu výrazne prevyšuje počet žien. Zo 115 osobitných národných pracovných skupín zameraných na boj s ochorením COVID-19 tvorili v 87 krajinách vrátane 17 členských štátov EÚ 85,2 % najmä muži, 11,4 % tvorili najmä ženy a len 3,5 % bolo rodovo vyvážených. Na politickej úrovni tvoria ženy v EÚ len 30 % ministrov zdravotníctva. Pracovnú skupinu Komisie zameranú na krízu COVID-19 vedie predsedníčka von der Leyen a z piatich ďalších komisárov, ktorí sú jej členmi, sú tri ženy.
Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Napriek tomu, že kríza COVID-19 jej kladie prekážky, Komisia v uplynulom roku vynaložila značné úsilie, aby pokročila vo vykonávaní stratégie pre rodovú rovnosť. Komisia chce mať lepší prehľad o pokroku v celej EÚ, a preto dnes rozbehla prevádzku portálu na monitorovanie stratégie pre rodovú rovnosť. Projekt vypracovaný Spoločným výskumným centrom Komisie a Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) umožní monitorovať výkonnosť jednotlivých členských štátov EÚ a porovnávať túto výkonnosť medzi 27 členskými štátmi.

Súvislosti

Pred rokom prijatá stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 je založená na vízii Európy, v ktorej ženy a muži, dievčatá a chlapci v celej svojej rozmanitosti žijú bez hrozby násilia a stereotypov, môžu prosperovať a zastávať vedúce pozície. Stanovujú sa v nej kľúčové opatrenia na toto päťročné obdobie a Komisia sa v nej zaväzuje prihliadať na aspekty rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ.

Komisia minulý rok zintenzívnila boj proti rodovo motivovanému násiliu prijatím historicky prvej stratégie EÚ v oblasti práv obetí a oznámila, že má v úmysle prijať návrh proti rodovo motivovanému násiliu (k nemu prebieha verejná konzultácia). V návrhu aktu o digitálnych službách z decembra 2020 sa objasňuje zodpovednosť platforiem a uvádzajú možné riešenia násilia online.

Komisia svojou činnosťou povzbudzuje ženy k účasti na trhu práce. Akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv kladie do centra pozornosti rodovú rovnosť a pokiaľ ide o účasť žien na trhu práce a starostlivosť o deti v ranom veku, stanovuje ambiciózne ciele. Komisia 4. marca predstavila opatrenia, ktorými chce stransparentniť odmeňovanie, aby ženy a muži dostávali za rovnakú prácu aj rovnakú odmenu.

Komisia oznámila v akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v európskom programe v oblasti zručností sériu opatrení na podporu spravodlivého zastúpenia dievčat a mladých žien v povolaniach súvisiacich s IKT a rozvojom digitálnych zručností.

Hľadisko rodovej rovnosti je zahrnuté aj v budúcom rozpočte EÚ. Okrem toho v novom Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v rámci programu NextGenerationEU sa od členských štátov vyžaduje, aby vysvetlili, ako ich národné plány obnovy podporia rodovú rovnosť, a teda pomôžu zabezpečiť v EÚ rodovo citlivú obnovu.

Komisia minulý rok pokračovala v podpore iniciatív proti rodovým stereotypom cez svoje programy financovania vrátane programu EÚ Práva, rovnosť a občianstvo. Komisia presadzuje rodovú rovnosť aj mimo EÚ, a preto v novembri 2020 predložila nový akčný plán pre rodovú rovnosť (GAP III) na roky 2021 – 2025 s ambicióznou agendou rodovej rovnosti a silnejšieho postavenia žien vo vonkajšej činnosti EÚ.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) dnes uverejnil správu o pandémii COVID-19 a násilí na ženách v EÚ páchaného zo strany partnera. Ďalšie podrobné informácie možno nájsť v príslušnej tlačovej správe.

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli prijali svoju pozíciu k návrhu rozhodnutia, …

Consent choices