vidiek
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dlhodobé vízia EK: Za silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti EÚ

Európska komisia predložila dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, v ktorej identifikuje výzvy a obavy, ktorým čelia, ako aj niektoré z najsľubnejších príležitostí, ktoré môžu tieto regióny využiť. Na základe prognóz a rozsiahlych konzultácií s občanmi a ďalšími aktérmi vo vidieckych oblastiach sa v dnešnej vízii navrhuje vidiecky pakt a akčný plán pre vidiek, ktorých cieľom je, aby sa naše vidiecke oblasti stali silnejšími, prepojenými, odolnými a prosperujúcimi.

Úspešne reagovať na megatrendy a výzvy, ktoré prináša globalizácia, urbanizácia, starnutie, a využívať výhody zelenej a digitálnej transformácie znamená prijať politiky a opatrenia zohľadňujúce miestne špecifiká a rozmanitosť území EÚ, ich osobitné potreby a relatívne silné stránky.

Vo vidieckych oblastiach EÚ je obyvateľstvo v priemere staršie ako v mestských oblastiach a v nadchádzajúcom desaťročí sa bude jeho počet pomaly znižovať. V spojení s nedostatočnou konektivitou, nerozvinutou infraštruktúrou a nedostatkom rôznych pracovných príležitostí a obmedzeným prístupom k službám to vedie k tomu, že vidiecke oblasti sú pre život a prácu menej atraktívne. Ak sa podarí splniť ciele stanovené v digitálnych ambíciách EÚ do roku 2030, môžu vzniknúť ďalšie príležitosti pre udržateľný rozvoj vidieckych oblastí presahujúci rámec poľnohospodárstva, rastlinnej a živočíšnej výroby a lesného hospodárstva. Otvoria sa nové perspektívy rastu výroby, a najmä služieb, ako aj lepšej geografickej distribúcie služieb a priemyslu.

Cieľom dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ je riešiť tieto výzvy a obavy tak, že sa bude stavať na nových príležitostiach zelenej a digitálnej transformácie EÚ a skúsenostiach získaných z pandémie COVID-19 a určia sa spôsoby na zlepšenie kvality života na vidieku, dosiahnutie vyváženého územného rozvoja a bude sa stimulovať hospodársky rast.

Vidiecky pakt

Do nového vidieckeho paktu sa zapoja aktéri na úrovni EÚ, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom podporiť spoločné ciele vízie, posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a reagovať na spoločné ambície vidieckych komunít. Komisia tento rámec uľahčí prostredníctvom existujúcich sietí a podporí výmenu nápadov a najlepších postupov na všetkých úrovniach.

Akčný plán EÚ pre vidiek

Komisia predložila aj akčný plán na urýchlenie udržateľného, súdržného a integrovaného rozvoja vidieka. Viaceré politiky EÚ už poskytujú podporu vidieckym oblastiam a prispievajú k ich vyváženému, spravodlivému, zelenému a inovatívnemu rozvoju. Pri podpore a vykonávaní tohto akčného plánu bude mať zásadný význam Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a politika súdržnosti, pričom ich bude sprevádzať niekoľko ďalších oblastí politiky EÚ, a spoločne zmenia túto víziu na realitu.

Vo vízii a v akčnom pláne sa vymedzujú štyri oblasti činnosti podporované hlavnými iniciatívami, ktorých cieľom je:

  • sila: zamerať sa na posilnenie postavenia vidieckych komunít, zlepšenie prístupu k službám a uľahčenie sociálnej inovácie,
  • konektivita: zlepšiť prepojenosť z hľadiska dopravy, ako aj digitálneho prístupu,
  • odolnosť: zachovať prírodné zdroje a ekologizáciu poľnohospodárskych činností v záujme boja proti zmene klímy a zároveň zabezpečiť sociálnu odolnosť prostredníctvom poskytovania prístupu k vzdelávacím kurzom a rôznym kvalitným pracovným príležitostiam,
  • prosperita: diverzifikovať hospodárske činnosti a zlepšiť pridanú hodnotu poľnohospodárskych a agropotravinárskych činností a agroturistiky.

Komisia bude podporovať a monitorovať vykonávanie akčného plánu EÚ pre vidiek a pravidelne ho bude aktualizovať, aby sa zabezpečilo, že bude aj naďalej relevantný. Takisto bude naďalej spolupracovať s členskými štátmi a subjektami pôsobiacimi na vidieku s cieľom udržiavať dialóg o vidieckej problematike. Okrem toho sa zavedie „overovanie vplyvov na vidiecke oblasti“, pričom politiky EÚ sa budú preskúmavať optikou vidieka. Cieľom je lepšie identifikovať a zohľadniť možné vplyvy a dôsledky politickej iniciatívy Komisie na zamestnanosť, rast a udržateľný rozvoj na vidieku.

Pri Komisii sa zriadi stredisko pre monitorovanie vidieka s cieľom ďalej zlepšovať zber údajov a analýzu vidieckych oblastí. Toto stredisko bude takisto poskytovať informácie potrebné na tvorbu politík týkajúcich sa rozvoja vidieka a zároveň bude podporovať celkové vykonávanie akčného plánu pre vidiek.

Ďalšie kroky

Oznámenie dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti predstavuje prvý krok smerom k silnejším, lepšie prepojeným, odolným a prosperujúcim vidieckym oblastiam do roku 2040. Kľúčovým prvkom na dosiahnutie týchto cieľov bude vidiecky pakt a akčný plán EÚ pre vidiek.

Do konca roka 2021 sa Komisia spojí s Výborom regiónov, aby preskúmala spôsoby na dosiahnutie cieľov vízie. Do polovice roku 2023 Komisia zhodnotí, aké opatrenia financované EÚ a členskými štátmi sa vykonali a naplánovali pre vidiecke oblasti. Vo verejnej správe, ktorá sa uverejní začiatkom roka 2024, sa určia oblasti, v ktorých je potrebná posilnená podpora a financie, ako aj ďalší postup na základe akčného plánu EÚ pre vidiek. Diskusie týkajúce sa správy poskytnú podklad pre úvahy o príprave návrhov na programové obdobie 2028 – 2034.

Viac..  Farmári vo Varšave protestujú proti Európskej zelenej dohode

Súvislosti

Potrebu vypracovať dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti bola zdôraznená v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej a v poverovacích listoch adresovaných podpredsedníčke Šuiciovejkomisárovi Wojciechowskému a komisárke Ferreirovej.

V článku 174 ZFEÚ sa EÚ vyzýva, aby pri podpore celkového harmonického rozvoja, posilňovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a znižovaní rozdielov medzi jednotlivými regiónmi venovala mimoriadnu pozornosť vidieckym oblastiam.

V apríli 2021 sa uskutočnil prieskum Eurobarometra, v ktorom sa posúdili priority dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti. V prieskume sa zistilo, že 79 % občanov EÚ podporuje, aby EÚ pri rozhodovaní o verejných výdavkoch prihliadala na vidiecke oblasti, 65 % občanov EÚ si myslí, že miestna oblasť alebo provincia by mali mať možnosť rozhodovať o tom, ako sa vynaložia investície EÚ do vidieka a 44 % uviedlo dopravnú infraštruktúru a prepojenia ako kľúčovú potrebu vidieckych oblastí.

Komisia od 7. septembra do 30. novembra 2020 uskutočnila verejnú konzultáciu o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti. Viac ako 50 % respondentov uviedlo, že najnaliehavejšou potrebou vidieckych oblastí je infraštruktúra. 43 % respondentov ako naliehavú potrebu takisto uviedlo prístup k základným službám a zariadeniam, ako je voda a elektrina, ako aj banky a poštové úrady. Respondenti sa domnievajú, že počas nasledujúcich 20 rokov atraktívnosť vidieckych oblastí bude vo veľkej miere závisieť od dostupnosti digitálnej konektivity (93 %), základných služieb a elektronických služieb (94 %) a od zlepšenia klimatickej a environmentálnej výkonnosti poľnohospodárstva (92 %).

Vyjadrenia členov kolégia

Podpredsedníčka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová v tejto súvislosti uviedla: „Vidiecke oblasti sú domovom takmer 30 % obyvateľstva EÚ a našou ambíciou je výrazne zlepšiť kvalitu ich života. Vypočuli sme si ich obavy a spolu s nimi sme vypracovali túto víziu. Vychádza z nových príležitostí, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia EÚ, a zo skúseností získaných počas pandémie COVID-19. Týmto oznámením chceme vidieckym oblastiam poskytnúť nový impulz a zároveň chrániť ich osobitý charakter. Sú to atraktívne, živé a dynamické miesta, ktorým chceme dať pri budovaní budúcnosti Európy silnejší hlas.“

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski dodal: „Vidiecke oblasti sú dnes pre EÚ kľúčové – produkujú pre nás potraviny, ochraňujú naše dedičstvo a chránia našu krajinu. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii. Aby však mohli v plnej miere využiť budúce príležitosti a riešiť výzvy, ktorým v súčasnosti čelia, musíme vidieckym komunitám poskytnúť správne nástroje. Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti je prvým krokom k transformácii našich vidieckych oblastí. Nová SPP prispeje k vízii tým, že bude podporovať inteligentný, odolný a diverzifikovaný poľnohospodársky sektor, presadzovať starostlivosť o životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy a posilní sociálno-ekonomickej štruktúry vo vidieckych oblastiach. Postaráme sa o to, aby akčný plán EÚ pre vidiek umožňoval udržateľný rozvoj našich vidieckych oblastí.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Hoci všetci čelíme rovnakým výzvam, naše územia disponujú rôznymi prostriedkami a majú odlišné výhody a kapacity na ich zvládanie. Naše politiky musia citlivo vnímať osobitosti našich regiónov. Demokratickú a súdržnú Úniu, ktorú chceme, musíme budovať bližšie k občanom a územiam a zapojiť jednotlivé úrovne verejnej správy. Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti si vyžaduje riešenia navrhnuté podľa osobitných potrieb a možností všetkých oblastí a zapojenie regionálnych a miestnych orgánov a miestnych komunít. Vidiecke oblasti musia byť schopné poskytovať svojmu obyvateľstvu základné služby a stavať na svojich silných stránkach, aby sa stali motorom hospodárskeho rozvoja. Všetky tieto ciele stoja v centre novej politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.“

O mam

Odporúčame pozrieť

vidiek

Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov

Komisia spustila novú interaktívnu príručku, v ktorej sa mapujú všetky možnosti financovania vidieckych oblastí dostupné …

Consent choices