priemysel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Letná hospodárska prognóza 2021: Znovuotvorenie naštartuje obnovu

Podľa prognózy dôjde k rýchlejšiemu oživeniu hospodárstva, než sa pôvodne odhadovalo, keďže hospodárska aktivita v prvom štvrťroku prekročila očakávania a vďaka zlepšeniu zdravotnej situácie sa v druhom štvrťroku skôr uvoľnili protipandemické obmedzenia. 

So znovuotvorením ekonomík sa zrýchľuje hospodársky rast a zlepšujú ukazovatele ekonomickej nálady

Podľa priebežnej hospodárskej prognózy z leta 2021 má hospodárstvo EÚ a eurozóny v tomto roku narásť o 4,8 % a v roku 2022 o 4,5 %. V porovnaní s predchádzajúcou jarnou prognózou je miera rastu na rok 2021 výrazne vyššia v EÚ (+ 0,6 percentuálneho bodu) aj v eurozóne (0,5 percentuálneho bodu), zatiaľ čo v roku 2022 má byť v oboch oblastiach mierne vyššia (+ 0,1 percentuálneho bodu). Predpokladá sa, že reálny HDP sa v poslednom štvrťroku 2021 vráti na svoju predkrízovú úroveň tak v EÚ, ako aj v eurozóne. V prípade eurozóny je to o štvrť roka skôr, ako sa očakávalo v jarnej prognóze.

Podľa predpokladu sa rast posilní vďaka viacerým faktorom. Po prvé, aktivita v prvom štvrťroku prekročila očakávania. Po druhé, účinná stratégia na zamedzenie šírenia vírusu a pokrok v očkovaní viedli k poklesu počtu nových infekcií a hospitalizácií, čo umožnilo členským štátom EÚ v nasledujúcom štvrťroku znovu otvoriť svoje ekonomiky. Toto znovuotvorenie prospelo najmä podnikom v odvetví služieb. Povzbudivé výsledky prieskumu medzi spotrebiteľmi a podnikmi, ako aj údaje o mobilite naznačujú, že už výrazne rastie súkromná spotreba. Okrem toho sme svedkami oživenia cestovného ruchu v EÚ, čo by sa po začatí uplatňovania nového digitálneho COVID preukazu EÚ od 1. júla malo ďalej zlepšovať. Očakáva sa, že tieto faktory spoločne prevážia nepriaznivý vplyv dočasného nedostatku vstupných zdrojov a rastúcich nákladov, zasahujúci časti výrobného odvetvia.

Európska hospodárska prognóza. Zdroj: EK

Podľa očakávaní má byť hlavnou hnacou silou rastu súkromná spotreba a investície, a tie podporí aj zamestnanosť, pri ktorej sa predpokladá, že bude vývoj hospodárskej činnosti kopírovať. Prínosom pre vývoz tovaru z EÚ by mal byť silný rast u hlavných obchodných partnerov EÚ, zatiaľ čo vývoz služieb utrpí v dôsledku pretrvávajúcich obmedzení medzinárodného cestovného ruchu.

Očakáva sa, že k rastu významne prispeje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Celkové bohatstvo, ktoré tento mechanizmus v období prognózy vytvorí, má predstavovať približne 1,2 % reálneho HDP EÚ v roku 2019. Približný očakávaný rozsah jeho rastového impulzu zostáva v porovnaní s predchádzajúcou prognózou zhruba nezmenený, keďže informácie z plánov obnovy a odolnosti, ktoré boli oficiálne predložené v posledných mesiacoch, vo všeobecnosti potvrdzujú posúdenie z jari.

Miera inflácie o niečo vzrástla, ale v roku 2022 sa má jej rast spomaliť

Aj inflácia bola oproti prognóze na tento a budúci rok vyššia. Očakáva sa, že rastúce ceny energie a komodít, výrobné prekážky spôsobené kapacitnými obmedzeniami a nedostatok niektorých vstupných zdrojov a surovín, ako aj rastúci dopyt doma aj v zahraničí vyvinú tlak na zvyšovanie spotrebiteľských cien. Keď sa vyriešia výrobné obmedzenia a ponuka sa priblíži k dopytu, mali by sa tieto tlaky v roku 2022 postupne zmierňovať.

Preto sa v súčasnosti predpokladá, že inflácia v EÚ v tomto roku dosiahne priemer 2,2 % (+ 0,3 percentuálneho bodu v porovnaní s jarnou prognózou) a 1,6 % v roku 2022 (+ 0,1 percentuálneho bodu). V eurozóne sa inflácia v roku 2021 odhaduje na 1,9 % (+0,2 percentuálneho bodu) a v roku 2022 na 1,4 % (+0,1 percentuálneho bodu).

Podstatné riziká

Neistota a riziká súvisiace s výhľadom rastu sú vysoké, celkovo však zostávajú vyvážené.

Riziká spojené s výskytom a šírením variantov vírusu COVID-19 zdôrazňujú dôležitosť ďalšieho zrýchlenia plošného očkovania. Hospodárske riziká súvisia predovšetkým s reakciami domácností a podnikov na zmeny v obmedzeniach.

Ak budú obmedzenia ponuky trvalejšie a cenové tlaky sa prejavia na spotrebiteľské ceny výraznejšie, inflácia môže nakoniec dosiahnuť vyššiu ako odhadovanú mieru.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis povedal: „Európske hospodárstvo sa úspešne obnovuje a všetky jeho časti opäť do seba zapadajú. Vďaka účinnej stratégii proti šíreniu vírusu a rastúcej miere zaočkovanosti sa naše ekonomiky dokázali znovu otvoriť rýchlejšie, ako sa očakávalo. Obchod sa držal na dobrej úrovni a aj domácnosti a podniky sa napriek očakávaniam dokázali životu počas pandémie COVID-19 lepšie prispôsobiť. Po mnohých mesiacoch obmedzení je dôvera spotrebiteľov a cestovný ruch na vzostupe. Hrozbe nových variantov však bude treba venovať osobitnú pozornosť, aby sa zabezpečila bezpečnosť cestovania. Táto povzbudivá prognóza je okrem iného výsledkom správnych politických rozhodnutí, prijatých v správnom čase. Zohľadňuje aj výrazný impulz, ktorý naším hospodárstvam prinesie v nadchádzajúcich mesiacoch Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Budeme musieť pozorne sledovať rastúcu infláciu, ktorá je v neposlednom rade spôsobená silnejším domácim a zahraničným dopytom. A ako vždy musíme mať na pamäti rozdiely: hospodárstva v niektorých členských štátoch sa už do tretieho štvrťroku 2021 vrátia na úroveň pred krízou, a to možno považovať za skutočný úspech, ostatným štátom to však bude trvať dlhšie. Podporné politiky musia byť k dispozícii tak dlho, ako to bude potrebné, a krajiny by mali postupne prejsť na diferencovanejšie fiškálne prístupy. Teraz však nesmieme poľaviť v rýchlom očkovaní Európanov, aby sa varianty vírusu nezačali šíriť.“

Viac..  P. Donohoe: Európska ekonomika potrebuje rýchlejší rast

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, uviedol: „Hospodárstvo EÚ tento rok pravdepodobne zaznamená najrýchlejší rast v tomto desaťročí. Jeho hybnou silou bude rastúci dopyt doma aj v zahraničí a na rozdiel od očakávaní počínajúc jarou oveľa rýchlejšie znovuotvorenie odvetvia služieb. Aj vďaka obmedzeniam v prvých mesiacoch roka, ktoré zasiahli hospodársku činnosť menej, ako sa predpokladalo, zlepšujeme našu prognózu rastu na rok 2021 o 0,6 percentuálneho bodu. Ide o najvyššiu úpravu smerom nahor za viac ako 10 rokov, odrážajúcu dôveru podnikov, ktorá v posledných mesiacoch dosiahla rekordne vysokú úroveň. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti dáva Európe jedinečnú príležitosť začať novú kapitolu silnejšieho, spravodlivejšieho a udržateľnejšieho rastu. Napredovanie obnovy podľa plánu je podmienené zachovaním podpory politík tak dlho, ako to bude potrebné. Z obdivuhodného dosiahnutého pokroku za posledné mesiace vyplýva, že treba rozhodne zintenzívniť naše úsilie o očkovanie. Šírenie variantu Delta je jasným mementom toho, že sme sa z tieňa pandémie ešte nedostali.“

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru technických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 26. júna. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné k 28. júnu. V odhadoch sa predpokladá, že bez riadneho ohlásenia a predloženia konkrétneho návrhu už nedôjde k žiadnym zmenám politík.

Európska komisia každoročne uverejňuje dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú). Priebežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za bežný rok a na nasledujúci rok, pričom ide o údaje za všetky členské štáty, ako aj súhrnné údaje za celú EÚ a eurozónu. Ďalšou hospodárskou prognózou Európskej komisie bude jesenná hospodárska prognóza 2021, ktorá sa má uverejniť v novembri 2021.

Ďalšie informácie

Úplné znenie dokumentu: Letná hospodárska prognóza 2021

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia hovorí o postupnom raste v EÚ aj napriek geopolitickým rizikám

Európska komisia (EK) v stredu zverejnenej jarnej prognóze rastu ekonomiky v EÚ a eurozóne načrtla …

Consent choices