vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ reviduje pravidlá o poistení: Poisťovatelia by mali viac investovať do budúcnosti Európy

Európska komisia v stredu prijala komplexné preskúmanie pravidiel EÚ v oblasti poisťovníctva (známe ako „Solventnosť II“). Jedným z cieľov je umožniť poisťovniam, aby v dlhodobom horizonte viac investovali do obnovy Európy po pandémii COVID-19.

Ďalším z cieľov preskúmania je zvýšiť odolnosť odvetvia poistenia a zaistenia (t. j. poisťovní, ktoré poskytujú poistenie iným poisťovniam), a to tak, aby toto odvetvie dokázalo zvládať budúce krízy a lepšie chrániť poistníkov. Pre určité menšie poisťovne sa navyše zavedú zjednodušené a primeranejšie pravidlá.

Poistenie je pre mnohých Európanov i európske podniky životne dôležité. Chráni ľudí pred finančnými stratami v prípade nepredvídaných udalostí. Poisťovne zároveň v našom hospodárstve zohrávajú dôležitú úlohu preto, lebo nasmerúvajú úspory na finančné trhy a do reálnej ekonomiky, čím poskytujú európskym podnikom dlhodobé financovanie.

Preskúmanie pozostáva z týchto prvkov:

  • legislatívny návrh na zmenu smernice Solventnosť II (smernica 2009/138/ES),
  • oznámenie o preskúmaní smernice Solventnosť II,
  • legislatívny návrh novej smernice o ozdravení a riešení krízových situácií v oblasti poistenia.

Komplexné preskúmanie smernice Solventnosť II

Cieľom v stredu oznámeného preskúmania je zvýšiť mieru, akou sa európski poisťovatelia podieľajú na financovaní obnovy, dobudovávaní únie kapitálových trhov a smerovaní finančných prostriedkov do Európskej zelenej dohody. V krátkodobom horizonte by sa v EÚ mohol uvoľniť kapitál v odhadovanej výške až 90 miliárd eur. Uvoľnenie takejto nezanedbateľnej sumy pomôže poisťovateľom a zaisťovateľom výraznejšou mierou prispieť ako súkromní investori k obnove Európy po pandémii COVID-19. Zmeny smernice Solventnosť II budú neskôr doplnené formou delegovaných aktov. Dnešné oznámenie obsahuje zámery, ktoré Komisia v tomto ohľade vytýčila.

Prehľad kľúčových bodov dnešného balíka:

  • v dôsledku dnešných zmien budú spotrebitelia lepšie chránení a zabezpečí sa, aby poisťovne zostávali životaschopné aj v ťažkých hospodárskych časoch;
  • spotrebitelia („poistníci“) budú lepšie informovaní o finančnej situácii svojho poisťovateľa;
  • spotrebitelia budú lepšie chránení vtedy, keď sa rozhodnú zaobstarať si poistný produkt v inom členskom štáte, a to vďaka lepšej spolupráci medzi orgánmi dohľadu;
  • poisťovatelia budú motivovaní viac investovať do dlhodobého kapitálu pre potreby hospodárstva;
  • finančná sila poisťovateľov bude lepšie zohľadňovať určité riziká vrátane rizík súvisiacich s klímou a bude menej náchylná na krátkodobé výkyvy na trhu;
  • celý sektor bude lepšie kontrolovaný, aby sa zabránilo ohrozeniu jeho stability.

Navrhovaná smernica o ozdravení a riešení krízových situácií v oblasti poistenia

Cieľom smernice o ozdravení a riešení krízových situácií v oblasti poistenia je zabezpečiť lepšiu pripravenosť poisťovateľov a príslušných orgánov v EÚ na závažné finančné ťažkosti. Zavedie sa ňou nový postup riadneho riešenia krízových situácií, v rámci ktorého budú lepšie chránení poistníci, reálna ekonomika, finančný systém a v konečnom dôsledku aj daňoví poplatníci. Vnútroštátne orgány budú mať k dispozícii lepšie možnosti pre prípad, že nejaká poisťovňa vyhlási platobnú neschopnosť.

Zriadia sa kolégiá pre riešenie krízových situácií, ktoré príslušným orgánom dohľadu a orgánom pre riešenie krízových situácií umožnia prijať koordinované, včasné a rozhodné opatrenia na riešenie problémov, ktoré vzniknú v rámci cezhraničných skupín poisťovní či zaisťovní, čím sa zabezpečí, aby bol v danej situácii dosiahnutý čo najlepší výsledok pre poistníkov i hospodárstvo v širšom zmysle. Dnešné návrhy vychádzajú vo veľkej miere z technického poradenstva, ktoré poskytol Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). Zároveň kopírujú pracovné úsilie, ktoré sa v tejto oblasti vykonalo na medzinárodnej úrovni, pričom sa zohľadňujú európske špecifiká.

Viac..  Miriam Lexmann: Ľudia pracujúci z domu musia mať právo „odpojiť“ sa

Vyjadrenia členov kolégia:

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, v tejto súvislosti uviedol: „Európa potrebuje silný a dynamický sektor poisťovníctva, ktorý by investoval do nášho hospodárstva a pomáhal nám zvládať riziká, pred ktorými sme sa ocitli. Sektor poisťovníctva sa môže stať prispievateľom k zelenej dohode a únii kapitálových trhov, pretože zohráva dvojitú úlohu ochrancu aj investora. Dnešné návrhy zabezpečia, aby naše pravidlá naďalej spĺňali účel, a to preto, že sme ich urobili primeranejšími.“ 

Komisárka zodpovedná za finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová povedala: „Dnešný návrh pomôže sektoru poisťovníctva, aby v hospodárstve EÚ začal zohrávať prominentnejšiu úlohu. Umožňujeme mu investovať do obnovy a ďalších aspektov nášho hospodárstva. A podporujeme účasť poisťovní na kapitálových trhoch EÚ, čím dôjde k poskytovaniu dlhodobých investícií, ktoré majú pre udržateľnú budúcnosť taký zásadný význam. Naša čoraz väčšia únia kapitálových trhov má zásadný význam pre našu ekologickú a digitálnu budúcnosť. Zároveň hodláme zabezpečiť, aby bola náležitá pozornosť venovaná aj samotným spotrebiteľom: poistníci môžu po novom rátať s lepšou mierou ochrany, ak sa ich poisťovateľ dostane do ťažkostí.“

Ďalšie kroky

Balík legislatívnych návrhov teraz prerokujú Európsky parlament a Rada.

Súvislosti

Ochrana, ktorú poistenie poskytuje, je bytostne dôležitá pre mnohé domácnosti, podniky aj účastníkov finančného trhu. Sektor poisťovníctva zároveň ponúka riešenia na zabezpečenie príjmu aj po odchode do dôchodku a pomáha smerovať úspory na finančné trhy a do reálnej ekonomiky. Smernica Solventnosť II nadobudla účinnosť 1. januára 2016. Komisia priebežne monitorovala uplatňovanie tejto smernice a so zainteresovanými stranami uskutočnila rozsiahle konzultácie o oblastiach, v ktorých by sa mohla smernica preskúmať. Dňa 11. februára 2019 Komisia formálne požiadala orgán EIOPA o technické poradenstvo s cieľom pripraviť preskúmanie smernice Solventnosť II. Technické poradenstvo orgánu EIOPA bolo uverejnené 17. decembra 2020.

Komisia šla nad rámec minimálneho rozsahu preskúmania uvedeného v samotnej smernici a po konzultácii so zainteresovanými stranami identifikovala aj ďalšie oblasti smernice Solventnosť II, ktoré by sa mali preskúmať – ako napríklad spôsob, akým by mohlo toto odvetvie prispievať k politickým prioritám Európskej únie (napr. Európska zelená dohoda a únia kapitálových trhov), dohľad nad cezhraničnými poisťovacími činnosťami a posilnenie proporcionality prudenciálnych pravidiel vrátane oblasti podávania správ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rimantas SADZIUS

Audítori EÚ uverejnili prehľad o trhu s poistením v Európe

Európsky dvor audítorov uverejnil podkladový dokument o Európskom orgáne pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov …

Consent choices