Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej agendy postpandemickej premeny Európy na zelenší, spravodlivejší, viac digitalizovaný a odolnejší kontinent. Tento pracovný program Komisie obsahuje 42 nových politických iniciatív zameraných na plnenie všetkých šiestich hlavných cieľov politických usmernení predsedníčky von der Leyenovej a nadväzuje na jej prejav o stave Únie 2021. Odrážajú sa v ňom skúsenosti získané z výnimočne rozsiahlej pandémie a vďaka vyhláseniu Európskeho roka mládeže 2022 sa osobitná pozornosť venuje našej mladej generácii.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: „V poslednom roku sa ukázalo, s akými výzvami si vieme poradiť a čo vieme v prospech európskych občanov dosiahnuť, keď konáme jednotne. Budúci rok musíme pokračovať v rovnakom duchu, a to tak pri presadzovaní našich politík na dosiahnutie klimatickej neutrality v Európe do roku 2050, formovaní našej digitálnej budúcnosti, ako aj pri posilňovaní nášho jedinečného sociálneho trhového hospodárstva a obrane našich hodnôt a záujmov doma aj v zahraničí. Vďaka kombinovaným prostriedkom dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja NextGenerationEU, ktoré spolu poskytujú 2,018 bilióna eur, budeme môcť vybudovať lepšiu a modernejšiu Európu.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad uviedol: „Z krízy tohto rozsahu sa nestačí len zotaviť. Musíme z nej vyjsť silnejší a odolnejší. S týmto úmyslom predkladáme náš pracovný program na rok 2022. Tento program je potvrdením nášho odhodlania prekonať pandémiu a uchopiť príležitosti, ktoré ponúka súbežná zelená a digitálna transformácia. Dúfam, že urýchlene dosiahneme dohodu na kľúčových legislatívnych návrhoch s Európskym parlamentom a Radou, aby sme mohli našim občanom, podnikom a zainteresovaným stranám spoločne priniesť výsledky.

Plnenie šiestich hlavných cieľov

  1. Európska zelená dohoda

Komisia bude pokračovať v úsilí o premenu Európy do roku 2050 na prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete. Popri priekopníckom balíku právnych predpisov z roku 2021, vďaka ktorým sa majú znížiť emisie o 55 %, a tak vytvoriť podmienky pre splnenie Európskej zelenej dohody, Komisia navrhne regulačný rámec pre certifikáciu odstraňovania uhlíka; Zároveň: podnikne ďalšie kroky smerom k mobilite s nulovými emisiami, napríklad preskúma emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá; nadviaže na akčný plán nulového znečistenia a zameria sa na zlepšenie kvality vody a ovzdušia; stanoví nové pravidlá udržateľného používania pesticídov a bude presadzovať obehové hospodárstvo, v ktorom sa posilní právo na opravu výrobkov namiesto ich nahradenia. Komisia okrem už navrhnutého Sociálno-klimatického fondu zmobilizuje ďalšie zdroje, čím zdvojnásobí externé financovanie v prospech biodiverzity. Čoraz dôležitejšiu úlohu budú zohrávať aj zelené dlhopisy, ktoré svedčia o našom odhodlaní dbať pri obnove EÚ najmä na udržateľnosť financovania.

  1. Európa pripravená na digitálny vek

Keďže pandémia zapôsobila ako katalyzátor zrýchlenej digitalizácie sveta, Komisia bude pokračovať na svojej ceste digitálnym desaťročím s cieľom dosiahnuť digitálnu transformáciu EÚ do roku 2030. Pre inovácie v Európe má kľúčový význam jednotný trh. Komisia preto nanovo preskúma politiku hospodárskej súťaže a pripraví nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh, ktorý zabráni budúcim narušeniam. V odozve na naliehavé obavy o dodávky polovodičov umožňujúcich digitálne riešenia prijmeme európsky akt o čipoch, ktorým sa podporí najmodernejší ekosystém a vytvorenie nových trhov pre prelomové európske technológie. Komisia okrem toho navrhne európsky akt o kybernetickej odolnosti s cieľom stanoviť spoločné kyberneticko-bezpečnostné normy a začať budovať globálny vesmírny systém zabezpečených komunikácií EÚ, ktorý členským štátom poskytne dodatočné širokopásmové pripojenie a bezpečnú nezávislú komunikáciu po celej EÚ. Popredným bodom agendy budú aj opatrenia v prospech ľahšieho osvojovania digitálnych zručností v školskom a vo vysokoškolskom vzdelávaní.

  1. Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

Keďže oživenie naberá na obrátkach a hospodárska činnosť sa vracia na predkrízové úrovne, musíme uvažovať o tom, ako zvýšiť odolnosť nášho sociálneho trhového hospodárstva. Komisia nadviaže na akčný plán presadzovania Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý má viesť ku kvalitným pracovným miestam, spravodlivým pracovným podmienkam a lepšej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, a predloží aj návrh na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením azbestu pri práci. Na podporu politík členských štátov Komisia spevní záchranné sociálne siete nevyhnutné na zmiernenie hospodárskych otrasov a predloží iniciatívu zameranú na primeraný minimálny príjem. Keďže pri hospodárskom oživení zohráva zásadnú úlohu finančný sektor, predložíme aj návrhy na podporu plnohodnotného využívania okamžitých platieb a zároveň uľahčíme prístup podnikov v EÚ ku kapitálu. Keď sa dosiahne konečné celosvetové riešenie reformy medzinárodného rámca dane z príjmov právnických osôb, Komisia zabezpečí jeho rýchle a jednotné vykonávanie v celej EÚ.

  1. Silnejšia Európa vo svete
Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Komisia pokračuje v budovaní jedinečného mena EÚ vo svete. V priebehu budúceho roka Komisia predstaví novú stratégiu Global Gateway zameranú na vytváranie partnerstiev v oblasti prepojenosti na celom svete na podporu obchodu a investícií. Do konca tohto roka predložia EÚ a NATO nové spoločné vyhlásenie a Komisia sa bude snažiť zrýchliť prípravu skutočnej európskej obrannej únie. V úsilí o globálnu transformáciu energetiky a zdravšie oceány Komisia navrhne novú stratégiu medzinárodnej angažovanosti v oblasti energetiky a akčný plán pre medzinárodnú správu oceánov.

  1. Podpora európskeho spôsobu života

Keďže mladí ľudia by mali byť schopní formovať budúcnosť, Komisia navrhla vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže a zavedie novú iniciatívu ALMA (z angl. Aim, Learn, Master, Achieve – stanov si cieľ, nauč sa, zvládni a dosiahni), ktorá znevýhodneným mladým Európanom bez zamestnania, vzdelávania či odbornej prípravy, pomôže získať odborné skúsenosti v zahraničí s potrebnou sociálnou podporou. Konečným zámerom je zapojiť mladých do vzdelávania, odbornej prípravy alebo kvalitného zamestnania. Komisia okrem toho predloží stratégiu EÚ pre univerzity a navrhne cesty k hlbšej a udržateľnejšej nadnárodnej spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní. Komisia predloží na základe skúseností získaných z pandémie európsku stratégiu v oblasti starostlivosti, ktorá má komplexne zlepšiť starostlivosť o všetkých od detí až po dlhodobú starostlivosť. Ako súčasť európskej zdravotnej únie Komisia navrhne nový rámec pre dynamický farmaceutický sektor EÚ, ktorý má zabezpečiť prístup k cenovo dostupným a kvalitným liekom; predloží revíziu právnych predpisov EÚ o liekoch pre deti a na zriedkavé choroby a vydaním odporúčania o skríningu rakoviny podporí životne dôležitý skríning a včasnú diagnostiku rakoviny.

  1. Nový impulz pre európsku demokraciu

Európska demokracia s Konferenciou o budúcnosti Európy v plnom prúde a európskymi iniciatívami občanov sa bude aj v budúcnosti ďalej dynamizovať. Komisia takisto podnikne ďalšie kroky na ochranu slobody a plurality médií a predloží európsky akt o slobode médií. Takisto bude naďalej dohliadať na právny štát, ktorý je základným predpokladom účinného fungovania EÚ. V záujme zintenzívnenia boja proti cezhraničnej trestnej činnosti zostane popredným bodom agendy vytvorenie spoločného právneho rámca na účinné odovzdávanie trestných konaní medzi členskými štátmi. V úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami budeme pokračovať aj v úsilí o vytvorenie nového medziinštitucionálneho orgánu EÚ pre etiku. V záujme rovnosti pre všetkých navrhneme opatrenia na zlepšenie uznávania rodičovstva medzi krajinami EÚ. Predložíme aj iniciatívu proti úniku mozgov a na zmiernenie ťažkostí spojených s úbytkom obyvateľstva, v ktorej uvedieme možné riešenia.

prílohe 1 k pracovnému programu na rok 2022 sa uvádza úplný zoznam 42 nových politických iniciatív podľa šiestich hlavných cieľov.

Rovnováha záťaže

Komisia chce minimalizovať zaťaženie spojené s plnením cieľov politík EÚ, a preto v tomto pracovnom programe v plnej miere uplatní zásadu rovnováhy záťaže. To znamená, že pri ukladaní nevyhnutnej novej záťaže systematicky a z vlastnej iniciatívy v tej istej oblasti znížime zaťaženie súvisiace s existujúcimi právnymi predpismi EÚ. Očakávané náklady na dodržiavanie právnych predpisov EÚ sa vyčíslia transparentnejšie a budú sa systematicky uvádzať v posúdeniach vplyvu, zatiaľ čo administratívne náklady sa budú kompenzovať. K udržateľnosti a digitálnej transformácii bude aj naďalej prispievať zlepšovanie právnej regulácie, v rámci ktorého sa bude klásť dôraz na zásady „nespôsobovať významnú škodu“ a „digitálne služby ako štandard“ .

Ďalšie kroky

Komisia, Európsky parlament a Rada začnú rokovania o vytvorení zoznamu spoločných legislatívnych priorít, pri ktorých sa spoluzákonodarcovia zhodnú na ich urýchlenej realizácii. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty a spolupracovať s nimi v záujme riadneho dodržiavania nových a existujúcich pravidiel EÚ a v prípade potreby nebude váhať presadiť právne predpisy EÚ v konaní o nesplnení povinnosti.

Súvislosti

Komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom sa stanovuje zoznam opatrení na nasledujúci rok. Tento program informuje verejnosť a spoluzákonodarcov o našich politických záväzkoch, pokiaľ ide o predkladanie nových iniciatív, stiahnutie dosiaľ neschválených návrhov a preskúmanie existujúcich právnych predpisov EÚ. Nepokrýva stálu činnosť Komisie súvisiacu s plnením jej úlohy strážkyne zmlúv, presadzovanie existujúcich právnych predpisov ani pravidelné iniciatívy, ktoré Komisia prijíma každý rok. Pracovný program Komisie na rok 2022 je výsledkom úzkej spolupráce s Európskym parlamentom, členskými štátmi a konzultačnými orgánmi EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices