Tanier s jedlom, potraviny. PHOTO: MPaRV SR

Správa pre Európsky úrad bezpečnosti potravín: Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie

Slovenská republika každoročne predkladá Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) správu o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi. Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie stanovených hodnôt týchto látok v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, aby sa minimalizovali riziká pre spotrebiteľov. Zo správy, ktorú za rok 2020 spracovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spolu s Výskumným ústavom potravinárskym (NPPC – VÚP) vyplýva, že slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie v porovnaní s členskými štátmi EÚ a krajinami tretieho sveta. Agrorezort odporúča preto spotrebiteľom pri výbere potravín v obchodoch rozlišovať pôvod potravín a pokiaľ je to možné, nakupovať najmä slovenské produkty.

Najčastejším miestom odberu vzoriek, ktoré boli odobraté v súlade s kontrolným programom na rok 2020, boli distribučné sklady a predajne obchodných reťazcov, veľkosklady a tiež maloobchodné subjekty. V prípade vzoriek detskej a dojčenskej výživy bol odber vzoriek realizovaný v lekárňach a maloobchodných jednotkách. Odber vzoriek domácej produkcie sa prednostne realizoval v expedičných skladoch pestovateľov. Niektoré vzorky pôvodom z tretích krajín boli odobraté v rámci kontroly importu týchto potravín v mieste ich vstupu a uvedenia do voľného obehu v rámci EÚ.

Minulý rok bolo analyzovaných 468 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, hovädzej pečene, hydinového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 264 vzorkách potravín (56,4 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 16 vzoriek (3,4 %) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov (hodnoty pod limit kvantifikácie analytických metód – hodnoty pod LOQ) neboli zistené v 204 vzorkách, čo predstavuje 43,6 %.

V potravinách slovenského pôvodu neboli zistené žiadne rezíduá pesticídov v 59,6 % vzorkách a v 39,3 % vzoriek bola zistená prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov pod ustanoveným MRL. V potravinách domáceho pôvodu boli nálezy rezíduí pesticídov zistené vo vzorkách jabĺk, rajčín, jahôd, broskýň, mrkvy, šalátu, špenátu, zemiakov, sliviek a papriky. Ako nevyhovujúca bola vyhodnotená 1 vzorka raže.

Viac..  G. Lavazza: Nariadenie Európskej únie povedie k zvýšeniu cien kávy

Vo vzorkách potravín pôvodom z krajín EÚ vo viac ako v polovici vzoriek potravín (52,7 %) bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov nad LOQ použitej analytickej metódy a 5 vzoriek (2,1%) bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich. Najvyšší počet odobratých a analyzovaných vzoriek zo štátov EÚ pochádzalo z Poľska – 55, Španielska – 45, Talianska – 28, Česká republika – 20, Grécka – 19 a Holandska – 17.

Prítomnosť dvoch alebo viacerých druhov pesticídov v jednej vzorke v roku 2020 boli zaznamenané u 197 vzoriek testovaných potravín z tretích krajín. Multireziduálne nálezy s najvyšším počtom zistených rezíduí pesticídov, až 15 rôznych druhov, boli zistené u 2 vzoriek Goji (kustovnica čínska) pôvodom z Číny. Z hľadiska prítomnosti rezíduí pesticídov bolo na tom horšie ovocie oproti zelenine. Až v 158 vzorkách ovocia (83,2 % zo všetkých vzoriek ovocia) boli zistené rezíduá pesticídov, zatiaľ čo v zelenine boli zistené v 63 vzorkách (48,1 % z počtu všetkých vzoriek zeleniny).

Z uvedených výsledkov testovania potravín vyplýva, že slovenské potraviny sú v porovnaní s inými krajinami vysoko kvalitné a zdravotne nezávadné. Aj preto by sa naši spotrebitelia mali zamerať pri nakupovaní potravín na rozlišovanie pôvodu a uprednostniť čo najviac tovarov z domácej produkcie.

Celá správu o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v SR za rok 2020 je dostupná na linku:  https://bit.ly/30lwDkM 

O mam

Odporúčame pozrieť

Na podporu vysokokvalitných a udržateľných agropotravinárskych produktov pôjde 186 miliónov

Európska komisia v roku 2023 vyčlení 185,9 milióna eur na financovanie propagačných aktivít pre udržateľné …

Consent choices