Komisia
Prvé zasadnutie multilaterálnej platformy Komisie na vysokej úrovni. PHOTO: © European Union.

Nové návrhy EK: zastaviť odlesňovanie, inovovať udržateľné nakladanie s odpadom a ozdraviť pôdu

Komisia prijala tri nové iniciatívy potrebné na pretavenie cieľov Európskej zelenej dohody do reality. Komisia navrhuje nové pravidlá, ktorých cieľom je obmedziť podiel EÚ na odlesňovaní, ako aj nové pravidlá, ktoré majú uľahčiť prepravu odpadu v rámci EÚ s cieľom podporiť obehové hospodárstvo a bojovať proti vývozu nelegálneho odpadu do tretích krajín a prenášaniu našich problémov s odpadom na tretie krajiny. Komisia takisto predkladá novú stratégiu v oblasti pôdy, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby všetka európska pôda bola do roku 2050 ozdravená, odolná a dostatočne chránená. Dnešnými návrhmi Komisia predkladá nástroje, ktoré majú umožniť prechod na obehové hospodárstvo, chrániť prírodu a sprísniť environmentálne normy v Európskej únii a na celom svete.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Aby sme uspeli v globálnom boji proti kríze v oblasti klímy a biodiverzity, musíme prevziať zodpovednosť a konať doma aj v zahraničí. Naše nariadenie o odlesňovaní je reakciou na výzvy občanov, aby Európa minimalizovala svoj podiel na odlesňovaní čo najmenej a podporovala udržateľnú spotrebu. Naše nové pravidlá upravujúce prepravu odpadu podporia obehové hospodárstvo a zabezpečia, aby vývoz odpadu nepoškodzoval životné prostredie alebo ľudské zdravie inde. Naša stratégia v oblasti pôdy umožní nielen ozdravenie pôdy, ale aj jej udržateľné využitie a potrebnú právnu ochranu.“ 

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Ak očakávame ambicióznejšie politiky v oblasti klímy a životného prostredia od partnerov, my sami by sme mali prestať vyvážať zdroje znečistenia a podporovať odlesňovanie. Nariadenia o odlesňovaní a preprave odpadu, ktoré predkladáme, sú najambicióznejšími legislatívnymi pokusmi o riešenie týchto otázok na celom svete. Prostredníctvom týchto návrhov preberáme zodpovednosť a napĺňame sľuby znižovaním nášho vplyvu na znečisťovanie a stratu biodiverzity na celom svete. Zároveň predkladáme prevratnú stratégiu EÚ na ochranu pôdy so silným politickým programom, v ktorom pôda získava rovnakú úroveň ochrany ako voda, morské prostredie a ovzdušie.“

Komisia navrhuje nové nariadenie na obmedzenie podielu EÚ na odlesňovaní a degradácii lesov. V období od 1990 do roku 2020 svet stratil 420 miliónov hektárov lesov – ide o rozlohu väčšiu než územie Európskej únie. Navrhovanými novými pravidlami by sa zaručilo, že výrobky, ktoré občania EÚ nakupujú, používajú a spotrebúvajú na trhu EÚ, neprispievajú ku globálnemu odlesňovaniu a k degradácii lesov. Hlavnou príčinou týchto procesov je rozširovanie poľnohospodárskej činnosti v súvislosti s komoditami, ako je sója, hovädzie mäso, palmový olej, drevo, kakao a káva, ako aj s niektorými výrobkami, ktoré sú z nich odvodené.

V nariadení sa stanovujú záväzné pravidlá náležitej starostlivosti pre spoločnosti, ktoré chcú tieto komodity uvádzať na trh EÚ, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby boli na trhu EÚ povolené len legálne výrobky, ktorých výroba nevedie k odlesňovaniu. Komisia bude na základe systému referenčného porovnávania posudzovať jednotlivé krajiny a s nimi spojenú úroveň rizika odlesňovania a degradácie lesov, ku ktorým dochádza v dôsledku komodít, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Komisia zintenzívni dialóg s ďalšími veľkými spotrebiteľskými krajinami a zapojí sa do spoločného úsilia na multilaterálnej úrovni. Očakáva sa, že vďaka týmto novým pravidlám, ktoré podporujú spotrebu výrobkov neprispievajúcich k odlesňovaniu a ktoré znižujú vplyv EÚ na globálne odlesňovanie a degradáciu lesov, sa obmedzia emisie skleníkových plynov a strata biodiverzity. V neposlednom rade bude mať boj proti odlesňovaniu a degradácii lesov pozitívny vplyv na miestne komunity vrátane tých najzraniteľnejších, ako sú pôvodní obyvatelia, ktorí sú vo veľkej miere závislí od lesných ekosystémov.

Vďaka revidovanému nariadeniu o preprave odpadu Komisia plní ciele obehového hospodárstva a nulového znečistenia tým, že navrhuje prísnejšie pravidlá pre vývoz odpadu, efektívnejší systém obehu odpadu ako zdroja a rozhodné opatrenia proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom. Vývoz odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude obmedzený a povolený len vtedy, ak tretie krajiny budú ochotné prijímať určité odpady a budú schopné s nimi nakladať udržateľným spôsobom. Preprava odpadu do krajín OECD sa bude monitorovať a môže sa pozastaviť, ak tento odpad spôsobuje vážne environmentálne problémy v krajine určenia. Podľa návrhu by všetky spoločnosti EÚ, ktoré vyvážajú odpad mimo EÚ, mali zabezpečiť, aby zariadenia, ktoré ich odpad prijímajú, boli predmetom nezávislého auditu, ktorým sa preukáže, že s odpadom nakladajú environmentálne vhodným spôsobom.

Viac..  Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

Pokiaľ ide o EÚ, Komisia navrhuje výrazné zjednodušenie zavedených postupov, ktoré uľahčia opätovný vstup prepravovaného odpadu do obehového hospodárstva bez toho, aby sa znížila potrebná úroveň kontroly. To pomáha znížiť závislosť EÚ od primárnych surovín a podporuje inováciu a dekarbonizáciu priemyslu EÚ s cieľom plniť ciele EÚ v oblasti klímy. Vďaka novým pravidlám sa preprava odpadu prispôsobuje požiadavkám digitálnej éry zavedením elektronickej výmeny dokumentácie.

Nariadením o preprave odpadu sa ďalej posilňujú opatrenia proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom, ktoré je jednou z najzávažnejších foriem environmentálnej trestnej činnosti, keďže nezákonná preprava môže potenciálne predstavovať až 30 % prepravy odpadu v hodnote 9,5 miliardy eur ročne. Zlepšenie efektívnosti a účinnosti režimu presadzovania týchto pravidiel zahŕňa vytvorenie skupiny EÚ pre presadzovanie pravidiel v oblasti prepravy odpadu, posilnenie postavenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), aby mohol podporovať nadnárodné vyšetrovania nezákonného obchodovania s odpadom zo strany členských štátov EÚ, a zavedenie prísnejších pravidiel týkajúcich sa administratívnych sankcií.

Komisia dnes predkladá aj novú stratégiu EÚ v oblasti pôdy, ktorá je dôležitým prínosom Európskej zelenej dohody a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a ktorej cieľom je riešiť dvojitú krízu v oblasti klímy a biodiverzity. Zdravé pôdy sú základom pre 95 % potravín, ktoré konzumujeme, nachádza sa v nich 25 % biodiverzity sveta a sú najväčšou pozemskou zásobárňou uhlíka na planéte. Až 70 % pôdy v EÚ však nie je v dobrom stave. V stratégii sa stanovuje rámec s konkrétnymi opatreniami na ochranu, obnovu a udržateľné využívanie pôdy a navrhuje sa súbor dobrovoľných a právne záväzných opatrení. Cieľom stratégie je zvýšiť obsah uhlíka v poľnohospodárskej pôde, bojovať proti dezertifikácii, obnoviť degradovanú krajinu a pôdu a zabezpečiť, aby boli do roku 2050 všetky pôdne ekosystémy v dobrom stave.

V stratégii sa vyzýva na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany pôdy, aká v EÚ existuje pre vodu, morské prostredie a ovzdušie. Dosiahne sa to prostredníctvom návrhu novej právnej úpravy v oblasti zdravia pôdy, ktorý sa predloží do roku 2023 po vykonaní posúdenia vplyvu a rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami a členskými štátmi. Stratégia takisto mobilizuje potrebnú spoločenskú angažovanosť, finančné zdroje a spoločné vedomosti a presadzuje udržateľné postupy obhospodarovania a monitorovania pôdy, čím podporuje ambície EÚ v oblasti globálnych opatrení na ochranu pôdy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: EÚ musí pomôcť lesom aj mimo svojho územia

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices