koronavírus testovanie. PHOTO: © European Union 2020

Výpadok príjmov z DPH: krajiny EÚ prišli v roku 2019 o 134 miliárd eur

Európska komisia vo štvrtok zverejnila správu, podľa ktorej členské štáty EÚ prišli v roku 2019 na príjmoch z DPH o približne 134 miliárd eur. Do tejto sumy sú zahrnuté straty príjmov spôsobené podvodmi a únikmi v oblasti DPH, vyhýbaním sa plateniu DPH a optimalizačnými postupmi, konkurzmi a platobnou neschopnosťou, ako aj nesprávnymi výpočtami a administratívnymi chybami. Hoci niektoré straty príjmov sú nevyhnutné, rozhodnými opatreniami a cielenou odozvou cez politiky by sa dalo veľa zmeniť najmä v dodržiavaní predpisov.

Strata príjmov z DPH mimoriadne negatívne ovplyvňuje výdavky na verejné statky a služby, ako sú školy, nemocnice a doprava, ktoré všetci potrebujeme. Chýbajúcu DPH by členské štáty mohli použiť na pokrytie dlhu, ktorý vznikol v súvislosti s úsilím o obnovu po pandémii COVID-19, alebo na zvýšenie financovania opatrení na ochranu klímy.

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni povedal: „Napriek pozitívnemu trendu posledných rokov zostáva výpadok príjmov z DPH vážnym problémom, a to najmä vzhľadom na obrovské investičné potreby, ktoré musia naše členské štáty v najbližších rokoch riešiť. Tohtoročná suma predstavuje stratu viac ako 4 000 eur za sekundu! To je pre štátne rozpočty neprijateľné. Aby bolo na životne dôležité verejné služby, musia potom bežní ľudia a podniky tento výpadok vyrovnať platením iných daní. Potrebujeme spoločne zakročiť proti podvodom na DPH, ktoré zločinne odvádzajú peniaze z vreciek spotrebiteľov, oslabujú naše systémy sociálneho zabezpečenia a vyčerpávajú štátne pokladnice.“

Na úrovni EÚ a aj v jednotlivých štátoch pokračovali v roku 2019 snahy o zlepšenie a celkový výpadok príjmov z DPH v členských štátoch EÚ sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil približne o 7 miliárd eur. EÚ zároveň podnikla významné kroky k zlepšeniu spôsobu výberu DPH (pozri Otázky a odpovede). Okrem toho Európska komisia podporuje členské štáty v spolupráci v rámci siete „Eurofisc“, ktorú tvoria vnútroštátni úradníci z 27 členských štátov a Nórska. Od roku 2019 členovia siete aktívne využívajú nástroj financovaný z prostriedkov EÚ určený na analýzu transakčných sietí (TNA) na rýchlu výmenu a spoločné spracovanie údajov o DPH, čo im umožňuje oveľa skôr automaticky odhaľovať cezhraničné podvody na DPH. V roku 2022 Komisia predloží legislatívne návrhy na ďalšiu modernizáciu systému DPH vrátane posilnenia siete Eurofisc.

Hlavné výsledky dosiahnuté v roku 2019

V nominálnom vyjadrení sa celkový výpadok príjmov z DPH v EÚ v roku 2019 znížil takmer o 6,6 mld. eur na 134 mld. eur, čo predstavuje výrazné zlepšenie oproti poklesu v predchádzajúcom roku o 4,6 mld. eur. Hoci sa celkový výpadok príjmov z DPH v rokoch 2015 až 2019 zmenšoval, celkový dosah pandémie COVID-19 na dopyt spotrebiteľov, a teda aj príjmy z DPH v roku 2020, zostáva neznámy.

Viac..  Eugen Jurzyca: V riešení klimatickej zmeny máme zle nastavené ciele

Najvyšší výpadok príjmov z DPH v roku 2019 zaznamenalo Rumunsko, ktoré prišlo o 34,9 % príjmov z DPH, po ktorom nasledovalo Grécko (25,8 %) a Malta (23,5 %). Najmenšie výpadky zaznamenali v Chorvátsku (1,0 %), vo Švédsku (1,4 %) a na Cypre (2,7 %). V absolútnom vyjadrení boli najväčšie nedostatky v dodržiavaní predpisov v oblasti DPH zaznamenané v Taliansku (30,1 mld. eur) a Nemecku (23,4 mld. eur).

Členský štát Výpadok príjmov z DPH v % Výpadok príjmov z DPH (v mil. eur) Členský štát Výpadok príjmov z DPH
%
Výpadok príjmov z DPH (v mil. eur)
Belgicko 12,3 % 4 444 Litva 21,4 % 1 048
Bulharsko 8,3 % 508 Luxembursko 6,6 % 267
Česko 14,3 % 2 835 Maďarsko 9,6 % 1 483
Dánsko 8,6 % 2 778 Malta 23,5 % 287
Nemecko 8,8 % 23 443 Holandsko 4,4 % 2 660
Estónsko 4,5 % 116 Rakúsko 8,7 % 2 895
Írsko 10,1 % 1 721 Poľsko 11,3 % 5 379
Grécko 25,8 % 5 350 Portugalsko 7,9 % 1 609
Španielsko 6,9 % 5 840 Rumunsko 34,9 % 7 411
Francúzsko 7,4 % 13 858 Slovinsko 7,1 % 298
Chorvátsko 1,0 % 77 Slovensko 16,1 % 1 313
Taliansko 21,3 % 30 106 Fínsko 2,9 % 646
Cyprus 2,7 % 54 Švédsko 1,4 % 597
Lotyšsko 8,3 % 237 Spojené kráľovstvo 8,9 % 17 176

Vo väčšine členských štátov bola absolútna medziročná zmena výpadku príjmov z DPH nižšia ako 2 percentuálne body. Podiel výpadku príjmov z DPH sa celkovo znížil v 18 členských štátoch. Okrem Chorvátska a Cypru došlo k najvýraznejšiemu poklesu výpadku príjmov z DPH v Grécku, Litve, Bulharsku a na Slovensku (–3,2 až –2,2 percentuálneho bodu v týchto štyroch krajinách). Švédsko, Fínsko a Estónsko boli úspešné z iného hľadiska: v týchto krajinách sa daňovým orgánom už roky darí obmedzovať stratu príjmov z DPH na menej ako 5 % splatnej DPH. Najväčší nárast výpadku príjmov z DPH bol zaznamenaný na Malte (+ 5,4 percentuálneho bodu), v Slovinsku (+ 3 percentuálne body) a v Rumunsku (+ 2,3 percentuálneho bodu).

Súvislosti

Výpadok príjmov z DPH je pre EÚ aj pre členské štáty závažný problém, pretože táto daň významne prispieva do rozpočtu EÚ aj jednotlivých štátov. V predmetnej štúdii sa používa metodika „zhora nadol“, pričom na odhady výpadkov príjmov z DPH sa používajú údaje z národných účtov. Výpadok príjmov z DPH predstavuje stratu príjmov z DPH v porovnaní s teoretickým výpočtom DPH a vypočítava sa ako rozdiel medzi splatnou DPH a skutočnými príjmami z DPH.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Novelu vítam. Znížená DPH pre gastro tu mala byť už v čase pandémie

Poslanci NR SR odsúhlasili pozmeňujúci návrh, ktorým trvalo znížili DPH na 10% pre gastrosektor ako …

Consent choices