kriza, firma, ludia

Malé a stredné podniky v EÚ boli v roku 2020 podporené sumou 29 miliárd eur

Komisia uverejnila výročnú súhrnnú správu o implementácii finančných nástrojov v roku 2020. Zo správy vyplýva, že v roku 2020 sa z finančných nástrojov podporili európske malé a stredné podniky (MSP) a iní príjemcovia sumou v celkovej výške 29 mld. eur. Z uvedenej sumy sa 21,6 mld. eur (z toho 7 mld. eur na prevádzkový kapitál) v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) poskytlo pre 478 000 MSP vrátane 375 000 mikropodnikov.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Finančné nástroje umožňujú realizovať investície v rámci politiky súdržnosti flexibilným a nákladovo efektívnym spôsobom a prilákať ďalšie investície. Počas krízy spôsobenej koronavírusom pomohli rýchlo podporiť malé podniky v ich snahe o prežitie a udržanie si zamestnancov. Členské štáty a regióny vyzývam, aby v období 2021 – 2027 intenzívnejšie využívali finančné nástroje a ich prínosy.“

Finančné nástroje ako kľúčový prostriedok pomoci pri zmierňovaní hospodárskych dôsledkov krízy

Ukázalo sa, že finančné nástroje ako kapitálové a dlhové nástroje, záruky za úvery, rizikový kapitál a nástroje s rozdelením rizika sú zdrojovo efektívnym spôsobom využívania zdrojov politiky súdržnosti, a to aj v čase krízy. Pandémia koronavírusu obzvlášť ťažko postihla najmä MSP. Mnohým pracovníkom hrozilo prepustenie a podniky zápasili o prežitie. Finančné nástroje majú zásadný význam pri poskytovaní podpory MSP, ktoré to najviac potrebujú. Tým pomohli zmierniť negatívne hospodárske dôsledky krízy spôsobenej koronavírusom na regióny a mestá v EÚ. Pomoc bola poskytovaná najmä z finančných nástrojov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to vo forme finančných produktov, ako sú úvery, záruky a kapitál. V porovnaní s rokom 2019 získalo podporu prostredníctvom finančných nástrojov o 365 000 MSP viac, čo predstavuje približne o 1000 viac MSP denne. Celkovo získalo v roku 2020 podporu 478 000 MSP.

Dodatočná flexibilita vďaka EÚ

Viac..  P. Lane: Spomalenie inflácie v eurozóne je vítané, ale musí pokračovať

Finančné nástroje sa ukázali byť prínosom, a to najmä vďaka dodatočnej flexibilite, ktorú im poskytla Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus plus (CRII+), pretože členské štáty mohli zdroje zacieliť podľa meniacich sa potrieb príjemcov. Ďalšou kľúčovou charakteristikou finančných nástrojov je ich pákový efekt, keďže dokážu prilákať ďalšie investície od súkromných alebo verejných investorov. V neposlednom rade sú nákladovo efektívnym mechanizmom realizácie s veľmi nízkymi nákladmi a poplatkami za riadenie.

Kontext

Finančné nástroje možno poskytovať v rámci zdieľaného riadenia prostredníctvom finančných sprostredkovateľov v členských štátoch na podporu ich politík a programov. Takéto financovanie možno poskytovať startupom, mikropodnikom aj väčším podnikom. Existujú rôzne druhy finančných nástrojov: kapitálové a dlhové nástroje, záruky za úvery, rizikový kapitál a nástroje s rozdelením rizika. V programovom období 2014 – 2020 EÚ zdvojnásobila využívanie finančných nástrojov EŠIF oproti rokom 2007 – 2013.

Vo výročnej súhrnnej správe o implementácii finančných nástrojov sa uvádzajú údaje o pokroku dosiahnutom pri financovaní a implementácii finančných nástrojov podporovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 (do 31. decembra 2020). Správa vychádza z údajov oznámených riadiacimi orgánmi v súlade s článkom 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 o spoločných ustanoveniach, vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 821/2014 a nariadeniami pre jednotlivé fondy.

O mam

Odporúčame pozrieť

pekar

Pekári vítajú schválenie podpory Európskou komisiou a vyzývajú Sociálnu poisťovňu, aby konala

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta schválenie schémy podpory pre potravinárov a poľnohospodárov …

Consent choices