PESCO, vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nové pravidlá sadzieb DPH dávajú štátom v EÚ väčšiu flexibilitu a zároveň podporujú priority EÚ

Komisia víta dohodu ministrov financií EÚ o aktualizácii súčasných pravidiel, ktorými sa upravujú sadzby dane z pridanej hodnoty na tovar a služby. Vďaka týmto novým pravidlám budú môcť vlády flexibilnejšie uplatňovať dostupné sadzby. Zároveň sa nimi zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi EÚ. Aktualizované právne predpisy zároveň zosúladia pravidlá DPH so spoločnými prioritami EÚ, akými je boj proti zmene klímy, podpora digitalizácie a ochrana verejného zdravia. Toto konečné znenie sa teraz musí konzultovať s Európskym parlamentom.

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, v tejto súvislosti uviedol: „Dnešná jednomyseľná dohoda na modernizácii pravidiel upravujúcich sadzby DPH je vynikajúcou správou. Zdarný výsledok dlhých rokovaní svedčí o tom, že kde je vôľa, tam je cesta – európsky spôsob napredovania. Členské štáty budú môcť flexibilnejšie nastaviť svoje systémy DPH tak, aby zodpovedali zvoleným politikám a aby sa pritom zaistila súdržnosť so spoločnými európskymi prioritami: zelenou a digitálnou transformáciou a s ochranou verejného zdravia.“

Bližšie informácie

Súčasné pravidlá EÚ v oblasti sadzieb DPH majú takmer tridsať rokov a naliehavo potrebovali zmodernizovať, keďže všeobecné pravidlá DPH sa v priebehu rokov posunuli. Komisia preto v roku 2018 navrhla reformu sadzieb DPH.

Vďake dohode budú pravidlá EÚ v oblasti DPH plne v súlade so spoločnými politickými prioritami EÚ. Novo oznámené predpisy riešia uvedenú problematiku tak, že:

  • sa aktualizuje zoznam tovarov a služieb (príloha III k smernici o DPH), na ktoré môžu všetky členské štáty uplatňovať znížené sadzby DPH. Do zoznamu sa doplnia nové výrobky a služby, ktoré slúžia na ochranu verejného zdravia, sú priaznivé pre životné prostredie a podporujú digitálnu transformáciu. Keď pravidlá nadobudnú účinnosť, členské štáty budú môcť po prvýkrát oslobodiť od DPH aj určitý tovar a služby zo zoznamu považované za základné potreby,
  • do roku 2030 sa odstráni možnosť členských štátov uplatňovať znížené sadzby a oslobodenie od dane na tovar a služby, ktoré sa považujú za škodlivé pre životné prostredie a poškodzujúce klimatické ciele EÚ,
  • výnimky a oslobodenia od dane pre určitý tovar a služby, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú z historických dôvodov v niektorých členských štátoch, sa sprístupnia všetkým krajinám, v snahe zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže. Existujúce výnimky, ktoré nie sú odôvodnené cieľmi verejnej politiky a neslúžia na podporu cieľov EÚ v oblasti boja proti zmene klímy, sa však budú musieť do roku 2032 ukončiť.
Viac..  M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Nové pravidlá sa opierajú o predchádzajúcu dohodu o prechode systému DPH EÚ na systém, kde sa DPH platí v členskom štáte spotrebiteľa, a nie v členskom štáte dodávateľa. Zníži sa tak pravdepodobnosť, že rôznorodejšie sadzby (ako sa dnes dohodli) povedú k narušeniu fungovania jednotného trhu alebo hospodárskej súťaže. Zároveň sa tým predíde množeniu znížených sadzieb, ktoré by ohrozilo schopnosť členských štátov vyberať príjmy v období po pandémii COVID-19.

Členské štáty sa budú musieť aj v nadchádzajúcich rokoch neprestajne snažiť o udržateľnú obnovu po pandémii COVID-19 a výrazne investovať do zelenej a digitálnej transformácie. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležitá ochrana verejných príjmov. Aktualizované právne predpisy preto stanovujú aj minimálnu úroveň znížených sadzieb a maximálny počet tovaru a služieb v prílohe III, na ktoré môžu členské štáty tieto sadzby uplatňovať (podrobnosti sú uvedené v dokumente Otázky a odpovede). Členské štáty však budú môcť po prvýkrát uplatňovať jednu zníženú sadzbu nižšiu ako 5 % alebo oslobodiť niekoľko málo položiek v zozname od DPH.

Ďalšie kroky

Aktualizované pravidlá sa teraz postúpia Európskemu parlamentu, ktorý bude konečné znenie konzultovať do marca 2022. Po formálnom prijatí členskými štátmi nadobudnú tieto právne predpisy účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Následne budú môcť členské štáty uplatňovať nový systém.

O mam

Consent choices