pracovnici, zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Antitrustové pravidlá: Komisia vyzýva na pripomienkovanie návrhu usmernení o kolektívnych zmluvách

Európska komisia vyzýva občanov, podniky, sociálnych partnerov, akademickú obec, orgány štátnej správy a všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu usmernení o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovných podmienok samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, ktoré poskytujú služby. Návrh usmernení je súčasťou balíka, ktorý zahŕňa aj návrh smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy a oznámenie o plnom využívaní prínosov digitalizácie pre budúcnosť práce.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová, ktorá je zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, v tejto súvislosti uviedla: „Digitalizácia nemá vplyv len na to, ako spoločnosti podnikajú, ale aj na to, ako ľudia pracujú. Vytvorila príležitosti, ale pre niektorých ľudí predstavuje aj výzvy. Aj mimo rámca platformového hospodárstva majú niektoré samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov problém ovplyvniť svoje pracovné podmienky. Vedieme konzultácie o návrhu usmernení, ktorých cieľom je priniesť právnu istotu tým, že objasnia, kedy právo hospodárskej súťaže nebráni úsiliu týchto ľudí kolektívne rokovať o lepších podmienkach.“

Kolektívne zmluvy sú dôležitým nástrojom na zlepšenie pracovných podmienok. Samostatne zárobkovo činné osoby sa však v zásade považujú za „podniky“ a ak kolektívne rokujú o svojich poplatkoch a iných obchodných podmienkach, riskujú porušenie článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). Preto často nemajú istotu, či môžu kolektívne vyjednávať.

Komisia vedie konzultácie o návrhu usmernení, v ktorých sa objasňujú okolnosti, za ktorých právo hospodárskej súťaže nebráni určitým samostatne zárobkovo činným osobám, t. j. osobám, ktoré pracujú úplne samostatne a nezamestnávajú iné osoby, aby si prostredníctvom kolektívnych zmlúv zlepšili svoje pracovné podmienky. V návrhu usmernení sa na základe existujúcej judikatúry najprv opisujú okolnosti, za ktorých sú samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov porovnateľné s pracovníkmi, a teda nepodliehajú článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ).

V návrhu usmernení sa takisto objasňuje, že určité zmluvy nebudú viesť k zásahu Komisie podľa článku 101 ZFEÚ. Išlo by o prípad takých samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, ktoré vedia len ťažko ovplyvniť svoje pracovné podmienky, pretože majú slabú vyjednávaciu pozíciu. Keďže sa trhy práce vyvíjajú, a to v online i offline prostredí, niektoré samostatne zárobkovo činné osoby nemajú takú nezávislosť, ktorá sa zvyčajne spája s postavením samostatne zárobkovo činnej osoby. V dôsledku toho môžu niektoré takéto osoby len s ťažkosťami zlepšovať svoju situáciu a môžu čeliť zhoršujúcim sa pracovným podmienkam vrátane nižších príjmov.

Návrh usmernení sa týka širokej škály samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov: ide o osoby, ktoré sú ekonomicky závislé alebo pracujú spoločne s inými pracovníkmi v online a offline prostredí, osoby pracujúce pre platformy, alebo osoby, ktoré rokujú o svojich pracovných podmienkach s protistranami určitej ekonomickej sily alebo ktoré sa zúčastňujú na kolektívnych zmluvách v súlade so smernicou o autorskom práve a vnútroštátnymi ustanoveniami pracovného práva.

Viac..  EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Návrh usmernení súvisí s dnes uverejneným návrhom, ktorého cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy a zároveň podporiť udržateľný rast digitálnych pracovných platforiem v Európskej únii. V tejto súvislosti Komisia dnes predkladá návrh smernice a oznámenie o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Rozsah pôsobnosti návrhu usmernení sa však neobmedzuje na online platformové hospodárstvo.

Ďalšie kroky

Zainteresované strany môžu svoje pripomienky predložiť do 24. februára 2022. Komisia následne posúdi príspevky zainteresovaných strán s cieľom uverejniť konečnú verziu usmernení v druhom štvrťroku 2022. Správa o posúdení vplyvu sa uverejní spolu s konečným znením usmernení. Konečné usmernenia budú pre Komisiu záväzné pri jej následnom výklade a presadzovaní pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Súvislosti

Komisia uverejnila 6. januára 2021 úvodné posúdenie vplyvu tejto iniciatívy. V období od 5. marca do 31. mája 2021 sa uskutočnili konzultácie so sociálnymi partnermi a s inými zainteresovanými stranami. Komisia pred uverejnením návrhu usmernení dôkladne zvážila všetky podnety. Správa o posúdení vplyvu sa uverejní spolu s konečným znením usmernení v druhom štvrťroku 2022.

Predsedníčka von der Leyenová zdôraznila v poverovacích listoch určených výkonnej podpredsedníčke Margrethe Vestagerovej a komisárovi Nicolasovi Schmitovi, že v tomto funkčnom období je dôležité „zabezpečiť, aby sa riešili pracovné podmienky pracovníkov platforiem“. Táto iniciatíva tvorí súčasť opatrení zameraných na riešenie tejto otázky. Komisia je odhodlaná zabezpečiť dôstojné a riadne pracovné podmienky pre všetkých v Európe v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv. Kolektívne zmluvy môžu byť dôležitým nástrojom na zlepšenie pracovných podmienok.

Súdny dvor už v rozsudkoch vo veciach Albany a FNV Kunsten objasnil, že kolektívne zmluvy medzi zamestnávateľom a pracovníkom nepatria do pôsobnosti článku 101 ZFEÚ. V návrhu usmernení, ktorý vychádza z odôvodnenia tejto judikatúry, sa vysvetľuje uplatňovanie článku 101 ZFEÚ o kolektívnych zmluvách na pracovné podmienky samostatne zárobkovo činných osôb a priority Komisie v oblasti presadzovania práva v tejto súvislosti.

O mam

Consent choices