Ilustračné foto PHOTO: © European Union

COVID preukaz EÚ: Komisia schválila uznávania potvrdení o očkovaní v dĺžke 9 mesiacov

Komisia schválila pravidlá týkajúce sa digitálneho COVID preukazu EÚ, v ktorých sa stanovuje záväzné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní na účely cestovania v rámci EÚ na 9 mesiacov (presne 270 dní). Jasné a jednotné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní zaručí, že cestovné opatrenia budú naďalej koordinované; v súlade s výzvou Európskej rady z posledného zasadnutia 16. decembra 2021. Novými pravidlami sa zabezpečí, aby sa obmedzenia zakladali na najlepších dostupných vedeckých dôkazoch, ako aj na objektívnych kritériách. Nepretržitá koordinácia je nevyhnutná pre fungovanie jednotného trhu a občania EÚ budú mať jasno v tom, ako si môžu uplatniť právo na voľný pohyb.

Digitálny COVID preukaz EÚ je úspešným príbehom EÚ. Preukaz naďalej uľahčuje bezpečné cestovanie občanov v celej Európskej únii v čase pandémie. Doteraz bolo v EÚ vydaných 807 miliónov preukazov. Digitálny COVID preukaz EÚ sa stal celosvetovým štandardom: doteraz sa k systému pripojilo 60 krajín a území na piatich kontinentoch.

Novými pravidlami pre cestovanie v rámci EÚ sa harmonizujú rôzne pravidlá v jednotlivých členských štátoch. Toto obdobie platnosti zohľadňuje usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, podľa ktorých sa posilňovacie dávky odporúčajú podať najneskôr šesť mesiacov po ukončení primárneho vakcinačného cyklu. Potvrdenie o očkovaní zostane v platnosti počas ďalších troch mesiacov po uplynutí týchto šiestich mesiacov, aby sa poskytol čas na prispôsobenie vnútroštátnych očkovacích kampaní, na základe čoho budú mať občania prístup k posilňovacím dávkam.

Nové pravidlá týkajúce sa obdobia uznávania potvrdení o očkovaní slúžia na účely cestovania. Pri zavádzaní rôznych pravidiel používania potvrdení na vnútroštátnej úrovni sa členské štáty vyzývajú, aby ich zosúladili s týmito novými pravidlami s cieľom poskytnúť cestujúcim istotu a obmedziť narušenia. Okrem toho dnes Komisia takisto upravila pravidlá kódovania potvrdení o očkovaní. Táto úprava je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby sa potvrdenia o očkovaní preukazujúce dokončenie primárnej vakcinačnej série dali vo všetkých prípadoch odlíšiť od potvrdení o očkovaní vydaných po posilňovacej dávke.

Posilňovacie dávky sa budú označovať týmito kódmi:

  • 3/3 pre posilňovaciu dávku po primárnej dvojdávkovej vakcinačnej sérii.
  • 2/1 pre posilňovaciu dávku po jednodávkovej primárnej vakcinačnej sérii alebo po jednej dávke dvojdávkovej vakcíny podanej osobe, ktorá ochorenie prekonala.

Vyjadrenia členov kolégia:

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Harmonizované obdobie platnosti digitálneho COVID preukazu EÚ je nevyhnutnosťou pre bezpečný voľný pohyb a koordináciu na úrovni EÚ. Sila a úspech tohto neoceniteľného nástroja pre občanov a podniky spočíva v jeho jednotnom využívaní v celej EÚ. V súčasnosti treba zabezpečiť čo najrýchlejšie očkovanie tzv. boosterom, aby sme zabezpečili ochranu čo najväčšieho počtu občanov dodatočnou dávkou a aby naše preukazy zostali kľúčovým nástrojom cestovania a ochrany verejného zdravia.“ 

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti dodal: „Digitálny COVID preukaz EÚ je úspešným príbehom. Mali by sme sa usilovať, aby to tak zostalo, a prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam a novým poznatkom. Jednostranné opatrenia v členských štátoch by nás vrátili k fragmentácii a neistote, ktoré sme zaznamenali na jar minulého roka. Deväťmesačné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní poskytne občanom a podnikom istotu, ktorú potrebujú pri plánovaní svojich ciest s dôverou. Je teraz na členských štátoch, aby zabezpečili rýchle podanie posilňovacej dávky s cieľom chrániť naše zdravie a zaistiť bezpečné cestovanie.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Digitálny COVID preukaz EÚ sa stal celosvetovým štandardom. Vzhľadom na najnovšie vedecké poznatky o posilňovacej dávke zostáva tento preukaz základným nástrojom na boj proti rôznym vlnám pandémie. Spolu s veľkokapacitnou výrobou a dodávkou vakcín pomôže členským štátom urýchliť podávanie tzv. boosterov, čo je nevyhnutné, ak chcem chrániť verejné zdravie a zároveň zachovať voľný pohyb našich občanov.“

Súvislosti

S cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb počas pandémie COVID-19 Európsky parlament a Rada prijali 14. júna 2021 nariadenie o digitálnom COVID preukaze EÚ. V čase prijatia tohto nariadenia ešte neboli k dispozícii hodnoverné údaje o tom, ako dlho budú ľudia chránení po podaní primárnej vakcinačnej série proti ochoreniu COVID-19. V dôsledku toho nie sú v potvrdeniach o očkovaní uvádzané údaje týkajúce sa obdobia uznávania ako v prípade potvrdení o prekonaní ochorenia. Doteraz preto pravidlá týkajúce sa obdobia uznávania potvrdení o očkovaní v súvislosti s cestovaním stanovovali členské štáty.

Viac..  Eurobarometer: Európania digitalizáciu cestovných dokladov vnímajú pozitívne

Keďže sa v súčasnosti začína podávať posilňovacia dávka vakcín proti ochoreniu COVID-19, čoraz viac členských štátov v poslednom čase prijalo pravidlá týkajúce sa obdobia uznávania potvrdení o očkovaní dokončenou primárnou vakcinačnou sériou. Tieto pravidlá zohľadňujú skutočnosť, že ochrana pred infekciou COVID-19 vyvolaná vakcínou sa časom znižuje. Vzťahujú sa buď len na prípady vnútroštátneho použitia, alebo aj na účely cestovania.

Schválený delegovaný akt sa riadi prístupom, ktorý Komisia prijala vo svojom návrhu nového odporúčania Rady o koordinovanom prístupe s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb počas pandémie COVID-19 z 25. novembra 2021. Členské štáty budú uznávať potvrdenia o očkovaní počas obdobia deviatich mesiacov od podania poslednej dávky primárnej vakcinácie. V prípade jednodávkovej vakcíny to znamená 270 dní od prvej a jedinej dávky. V prípade dvojdávkovej vakcíny to znamená 270 dní od druhej dávky, alebo v súlade s vakcinačnou stratégiou členského štátu vakcinácie, od prvej a jedinej dávky podanej po zotavení sa z ochorenia COVID-19. V zmysle nových pravidiel cestovania v rámci EÚ by členské štáty mali akceptovať potvrdenie o očkovaní, od ktorého vydania uplynulo menej ako 9 mesiacov a ktoré bolo vydané po podaní poslednej dávky primárnej vakcinačnej série. Členské štáty nemajú možnosť toto obdobie uznávania skrátiť ani predĺžiť.

Členské štáty by mali okamžite podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie prístupu k vakcinácii pre tie skupiny obyvateľstva, ktorým čoskoro uplynie deväťmesačné obdobie platnosti potvrdenia o očkovaní. Pokiaľ ide o posilňovaciu dávku, keďže v súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje o období ochrany, na potvrdenia vydané po podaní posilňovacích dávok sa v súčasnosti nebude uplatňovať žiadne štandardné obdobie uznávania. Obdobie uznávania nebude súčasťou kódu v preukaze. Namiesto toho sa upravia mobilné aplikácie používané na overovanie digitálnych COVID preukazov EÚ: ak od dátumu vakcinácie uplynie viac ako 270 dní, v mobilnej aplikácii používanej na overenie sa uvedie, že platnosť preukazu uplynula. S cieľom poskytnúť dostatočný čas na technickú realizáciu obdobia uznávania a na očkovacie kampane posilňovacou dávkou členských štátov by sa tieto nové pravidlá mali uplatňovať od 1. februára 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

turizmus, cestovny ruch

Digitalizácia sociálneho zabezpečenia: Európanom uľahčí život a prácu v zahraničí aj cestovanie

Komisia v osobitnom oznámení navrhla konkrétne kroky na ďalšiu digitalizáciu koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v Európe. …

Consent choices