zemegula
PHOTO: © European Union.

Globálna Európa: Spolupráca EÚ s partnerskými krajinami a regiónmi sveta

Komisia prijala viacročné orientačné programy nástroja Globálna Európa, v ktorých sa stanovujú prioritné oblasti spolupráce s partnerskými krajinami a regiónmi na celom svete na roky 2021 – 2027. Súčasne vyčlenila finančné prostriedky na roky 2021 – 2024 (na úrovni krajiny) a na roky 2021 – 2027 (na regionálnej úrovni) v celkovej výške takmer 26,3 miliardy eur, ktoré túto spoluprácu podporia. Prijatie viacročných orientačných programov pre jednotlivé krajiny a regióny významne prispeje k opatreniam v oblasti klímy, sociálnemu začleneniu a ľudskému rozvoju, ako aj k riešeniu problematiky migrácie a núteného vysídľovania a k dosiahnutiu cieľov v oblasti rodovej rovnosti a biodiverzity.

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell v tejto súvislosti uviedol: „Musíme naše slová pretaviť do činov. Investíciami v rámci programu Globálna Európa sa zabezpečí, aby EÚ plnila svoje politické priority a účinne riešila potreby našich partnerských krajín a regiónov – od udržateľného mieru, bezpečnosti a stability až po globálne výzvy, ako je boj proti ochoreniu COVID-19 a boj proti zmene klímy. EÚ je stále najväčším darcom rozvojovej a humanitárnej pomoci na svete. Budeme sa aj naďalej zasadzovať za spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu budúcnosť na celom svete.“ 

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová uviedla: „Európska únia má dlhú históriu spolupráce založenej na spoločných cieľoch a hodnotách. Programovaním našej spolupráce na roky 2021 – 2027 sa na ďalších sedem rokov zaväzujeme bojovať proti nerovnostiam a podporovať inkluzívny, ekologický a udržateľný rozvoj. Mnohé z dohodnutých priorít prispejú k účinnému vykonávaniu stratégie Global Gateway tým, že zmobilizujú kľúčové zdroje na vytvorenie udržateľných a dôveryhodných prepojení, z ktorých majú prospech ľudia aj planéta, a zároveň budú riešiť najnaliehavejšie globálne výzvy. Som mimoriadne hrdá na to, že na programy súvisiace so vzdelávaním by sa na roky 2021 – 2027 malo vyčleniť 6 miliárd eur, čo predstavuje nárast zo 7 % na 13 % celkových výdavkov na našu vonkajšiu činnosť mimo nášho susedstva. Deťom a mládeži by sa mala poskytnúť skutočná príležitosť, aby naplno využili svoj potenciál a dosiahli lepšiu budúcnosť.“

Tím Európa, ktorý prináša výsledky

Priority boli vymedzené po konzultácii s príslušnými orgánmi partnerov a v rámci skutočného prístupu Tímu Európa spolu s členskými štátmi EÚ, európskymi finančnými inštitúciami, EIB a EBOR, ako aj Európskym parlamentom. Uskutočnili sa aj konzultácie s organizáciami občianskej spoločnosti vrátane organizácií pre ženy a mládež, miestnymi orgánmi, zástupcami zo súkromného sektora, OSN a inými podobne zmýšľajúcimi partnermi. Dohodnuté priority sú v súlade s Agendou 2030 OSN a cieľmi udržateľného rozvoja, ako aj s Parížskou dohodou a stratégiou EÚ Global Gateway.

V rámci iniciatív Tímu Európa, ktoré získajú značnú finančnú podporu, sa uskutoční niekoľko projektov v partnerských krajinách. Mnohé z nich prispejú k vykonávaniu stratégie Global Gateway. Tieto iniciatívy bude treba spoločne dohodnúť, navrhnúť, vykonávať a monitorovať v rámci prístupu Tím Európa.

Výsledok programovania – fakty a čísla

Prijaté programové dokumenty pre krajiny a regióny predstavujú sumu 26,336 miliardy eur:

Viac..  Summit EÚ je aj skúškou trpezlivosti ostatných lídrov ohľadne konania Orbána
Región Rozpočtové prostriedky vyčlenené pre jednotlivé krajiny na roky 2021 – 2024 (v miliónoch eur) Rozpočtové prostriedky vyčlenené pre jednotlivé regióny na roky 2021 – 2027 (v miliónoch eur)
Subsaharská Afrika 9 076 10 242
Ázia a Tichomorie 2 320 2 344
Severná a Južná Amerika a Karibik 1 074 1 280
SPOLU  12 470  13 866

Preskúmanie v polovici trvania, ktoré sa má dokončiť v roku 2024, bude podkladom pre rozhodnutie Komisie o rozpočtových prostriedkoch vyčlenených pre jednotlivé krajiny na roky 2025 – 2027.

V prípade subsaharskej Afriky, Ázie a Tichomoria, ako aj Severnej a Južnej Ameriky a karibských krajín a regiónov budú viacročné orientačné programy plniť všeobecné ciele politiky EÚ:

  • všetky viacročné orientačné programy zohľadňujú ciele zelenej dohody
  • viac ako 80 % viacročných orientačných programov zahŕňa digitálnu agendu
  • približne 70 % sa zaoberá udržateľným rastom a dôstojnými pracovnými miestami
  • viac ako polovica obsahuje tému migrácie
  • takmer 90 % sa zaoberá správou vecí verejných, mierom a bezpečnosťou
  • viac ako 90 % zahŕňa tému sociálneho začlenenia a ľudského rozvoja; 80 % viacročných orientačných programov sa zaoberá vzdelávaním
  • vo všetkých viacročných orientačných programoch je dôsledne zohľadnené rodové hľadisko

Všetky programové dokumenty pre jednotlivé krajiny a regióny budú doplnené o štyri tematické programy, ktoré už boli prijaté: ľudské práva a demokracia (1,5 miliardy eur); organizácie občianskej spoločnosti (1,5 miliardy eur); mier, stabilita a predchádzanie konfliktom (871 miliónov eur) a globálne výzvy (3,6 miliardy eur). Napokon, v tomto roku už bol prijatý viacročný orientačný program ERASMUS+, ktorý bude financovaný z prostriedkov vyčlenených na geografické programy mimo susedstva vo výške 1,79 miliardy eur.

Súvislosti

V rámci programovania nástoja Globálna Európa, ktoré sa oficiálne začalo v novembri 2020, sa riešia všeobecné priority Komisie, podporuje sa zelená, digitálna, inkluzívna a udržateľná obnova po pandémii COVID-19 a plne sa rešpektujú záväzky obsiahnuté v novom nástroji, najmä pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, sociálne začlenenie a ľudský rozvoj, migráciu a nútené vysídľovanie a rodovú rovnosť.

Viacročné orientačné programy pre jednotlivé krajiny a regióny prijíma Komisia po konzultácii s partnerskými krajinami/regionálnymi organizáciami, členskými štátmi EÚ a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami. V týchto dokumentoch sa stanovujú hlavné prioritné oblasti spolupráce, konkrétne ciele, očakávané výsledky, ako aj orientačná výška prostriedkov vyčlenených na spoluprácu EÚ s partnerskými krajinami a regiónmi, na ktoré sa vzťahuje nástroj Globálna Európa, t. j. so susedstvom, subsaharskou Afrikou, Áziou a Tichomorím a Severnou a Južnou Amerikou a Karibikom. Tieto viacročné orientačné programy sú teda dlhodobými plánmi vykonávania nástroja Globálna Európa v týchto krajinách a regiónoch.

O mam

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: Vplyv Číny vo svete rastie rýchlejšie než vplyv Európskej únie. Ekonomicky sme zaspali na vavrínoch

Európska komisia prijala viacročné orientačné programy nástroja Globálna Európa. Tie stanovujú prioritné oblasti spolupráce s …

Consent choices