Boj proti rakovine. PHOTO: © European Union 2021

Európsky plán v boji proti rakovine: nové opatrenia na zlepšenie prístupu k prevencii a liečbe

Komisia urobila ďalší krok na zlepšenie prístupu k prevencii, včasnému zisteniu, liečbe a starostlivosti o onkologických pacientov. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine a rok po uverejnení európskeho plánu na boj proti rakovine otvára Komisia sériu nových iniciatív, ktoré ohlásila na podujatí s názvom „Rovnaký prístup pre všetkých: rakovina žien – európsky plán na boj proti rakovine“. Toto podujatie bolo zamerané na rodové rozdiely a konkrétne opatrenia na riešenie rakoviny postihujúcej ženy. Išlo o prvé z každoročnej série podujatí venovaných otázke, ako zlepšiť zabezpečenie rovnakého prístupu k prevencii a liečbe rakoviny pre všetkých.

Rakovina postihuje v Európe v priemere o niečo viac mužov ako ženy. Na mužov pripadá 54 % nových prípadov a 56 % úmrtí. Najčastejšie diagnostikovanou rakovinou je však rakovina prsníka u žien (v roku 2020 to bolo viac ako 355 000 žien v EÚ). V rámci členských štátov EÚ, medzi nimi navzájom i medzi skupinami obyvateľstva existujú značné nerovnosti v oblastiach ako včasné zistenie, diagnostika, liečba a kvalita starostlivosti o pacientov. Je to mimoriadne výrazné v prípade odhadovanej miery výskytu rakoviny krčka maternice (ktorá sa líši päťnásobne) a miery úmrtnosti (v roku 2020 boli rozdiely v rámci EÚ osemnásobné). Tieto veľké rozdiely možno vysvetliť rozdielmi v prevalencii ľudského papilomavírusu (HPV) a v politikách očkovania a skríningu rakoviny krčka maternice v krajinách EÚ. Hlavným cieľom európskeho plánu na boj proti rakovine je znižovanie nerovností pri všetkých štádiách tohto ochorenia.

Komisia v rámci plánu EÚ na boj proti rakovine spúšťa štyri nové opatrenia, ktorými chce podporiť členské štáty pri riešení nerovností, zlepšiť skríning a očkovanie proti HPV a podporiť ľudí, ktorí rakovinu prekonali:

  • Register nerovností v oblasti onkologických ochorení pomôže identifikovať trendy a rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi. Zároveň objasní nerovnosti v prevencii rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov, ku ktorým dochádza z dôvodu pohlavia, vzdelania a úrovne príjmov, ako aj rozdiely medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Register bude usmerňovať investície a intervencie na úrovni EÚ, vnútroštátnej i regionálnej úrovni.
  • Na aktualizáciu odporúčania Rady o skríningu z roku 2003 sa použije výzva na predloženie podkladov na účely skríningu rakoviny. Je to súčasťou cieľa obsiahnutého v pláne na boj proti rakovine – zabezpečiť, aby malo 90 % obyvateľstva EÚ, ktoré spĺňa podmienky na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka, možnosť absolvovať takýto skríning do roku 2025.
  • Spoločné opatrenie v oblasti očkovania proti HPV podporí členské štáty pri zvyšovaní informovanosti a povedomia verejnosti o HPV a pri propagácii zvyšovania zaočkovanosti. Toto opatrenie prispeje k dosiahnutiu kľúčového cieľa plánu na boj proti rakovine, ktorým je eliminovať rakovinu krčka maternice tak, že do roku 2030 bude v EÚ proti HPV zaočkovaných aspoň 90 % cieľovej populácie dievčat, a zároveň výrazne zvýšiť mieru očkovania chlapcov.
  • Sieť EÚ pre mladých, ktorí prekonali rakovinu pomôže posilniť dlhodobú následnú starostlivosť o onkologických pacientov na vnútroštátnej i regionálnej úrovni. Zároveň spojí mladých ľudí s anamnézou rakoviny a ich rodiny, ako aj neformálnych a formálnych opatrovateľov.

Vyjadrenia členov kolégia:

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Boj proti rakovine sme určili za prioritu tejto Komisie, keď sme spustili európsky plán na boj proti rakovine. Naším cieľom je dosiahnuť, aby každý človek v Európskej únii, ktorý ochorie na rakovinu, mal k dispozícii liečbu, ktorú potrebuje. Vieme, že v dôsledku pandémie sa dosiahnutie tohto cieľa spomalilo, a odhaduje sa, že v súčasnosti nie je diagnostikovaný až milión prípadov. Rakovina sa nás všetkých osobne dotýka. A preto budeme pracovať na prevencii, včasnej diagnostike a rovnakom prístupe k starostlivosti, aby sme tento boj vyhrali.“

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas dodal: „Rakovina sa týka nás všetkých a boj proti nej zostáva prioritou. Rok po tom, čo sme spustili plán na boj proti rakovine, dnes podnikáme dôležité kroky na zabezpečenie rovnakého prístupu k prevencii a starostlivosti o onkologických pacientov pre všetkých. V Európe založenej na solidarite nemá nerovnosť miesto. Zvrátiť súčasné trendy v oblasti rakoviny však národné vlády a orgány verejného zdravotníctva nedokážu samy. Len prostredníctvom plnej spolupráce a pevného odhodlania všetkých strán pomôžeme zlepšiť životy a znížiť utrpenie mnohých našich občanov. Prevencia a diagnostika tvoria jadro tejto spoločnej cesty, pri ktorej sme len na začiatku.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová doplnila: „Európsky plán na boj proti rakovine prináša už rok po uverejnení výsledky. Tento rok sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine zameriame na riešenie problému nerovnosti v oblasti rakoviny postihujúcej ženy, na potrebu optimálnej európskej spolupráce a liečby a na konkrétne opatrenia tohto plánu, ktoré sa týkajú investícií do prevencie. A čo dôležité, postaráme sa o to, aby boli vypočuté hlasy tých, ktorých životy rakovina ovplyvnila. Vzhľadom na vplyv ochorenia COVID-19 na skríning, liečbu a starostlivosť je riešenie tejto závažnej výzvy v oblasti verejného zdravia v súčasnosti naliehavejšie než kedykoľvek predtým. Musíme odstrániť nedostatky a zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých. Náš plán boja proti rakovine je európskym akčným plánom, ktorého cieľom je zmeniť život všetkých onkologických pacientov a ich blízkych. Tento plán sa týka nás všetkých!“

Súvislosti

Viac..  Michal Wiezik: Ak sa žena rozhodne podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, musí dostať vysokokvalifikovanú zdravotnú starostlivosť

Európsky plán na boj proti rakovine je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie, ktorú predsedníčka EK Ursula von der Leyenová oznámila v prejave o stave Únie v septembri 2020. Vyzvala v ňom aj na bezpečnejšiu, odolnejšiu a lepšie pripravenú Európsku úniu. V pláne na boj proti rakovine, ktorý bol spustený v roku 2021, sa zaviedla nová koncepcia EÚ v otázke prevencie, liečby a starostlivosti o onkologických pacientov: ide o integrovanú koncepciu s účasťou viacerých zainteresovaných strán, v rámci ktorej sa zdravie zohľadní vo všetkých politikách. Navrhuje sa v nej 10 hlavných iniciatív a viaceré opatrenia na riešenie všetkých štádií tohto ochorenia, od prevencie až po kvalitu života súčasných i bývalých onkologických pacientov, pričom hlavný dôraz sa bude klásť na opatrenia, pri ktorých môže EÚ priniesť najvyššiu pridanú hodnotu.

Z programu EU4Health a ďalších programov financovania sa na opatrenia na boj proti rakovine vyčlenili celkovo 4 miliardy EUR. V roku 2021 boli v rámci programu EU4Health otvorené dve kolá výziev, z ktorých vzišlo 16 nových významných iniciatív. Nedávno bol prijatý nový pracovný program na rok 2022, ktorý opäť obsahuje značný počet opatrení na boj proti rakovine, tentoraz so silným dôrazom na prevenciu a diagnostiku.

Plán na boj proti rakovine sa i naďalej realizuje v spolupráci s misiou programu Horizont Európa proti rakovine, čím sa zabezpečí súlad medzi ambicióznymi výskumnými cieľmi a cieľmi, ktoré je možné realisticky dosiahnuť v politike.

O mam

Odporúčame pozrieť

Zákaz ochutených zahrievaných tabakových výrobkov nadobudol platnosť v celej EÚ

Začal platiť zákaz ochutených zahrievaných tabakových výrobkov. Tento zákaz je reakciou na výrazný nárast predaja …

Consent choices