baterie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Batérie: Poslanci presadzujú environmentálne a sociálne ambicióznejšie pravidlá

Parlament schválil svoj mandát na rokovania s členskými štátmi o konečnom znení nových pravidiel upravujúcich celý životný cyklus batérií od ich návrhu až po koniec životnosti.

Poslanci počas stredajšej plenárnej rozpravy poukázali na zásadnú úlohu, ktorú batérie zohrávajú pri prechode k obehovému a klimaticky-neutrálnemu hospodárstvu, a teda aj pri podpore konkurencieschopnosti Európskej únie a jej strategickej autonómii. Vo štvrtok sa prijatím upravenej verzie legislatívneho návrhu, ktorú plénum schválilo pomerom hlasov 584 (za): 67 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania), zasadili za novelizáciu príslušných právnych predpisov tak, aby zohľadňovali najnovší technologický vývoj.

Parlament navrhuje sprísnenie požiadaviek v oblasti udržateľnosti, výkonnosti a označovania batérií. Poslanci presadzujú zavedenie novej kategórie batérií – takzvané batérie pre ľahké dopravné prostriedky (LMT), akými sú elektrické kolobežky a bicykle. Zasadzujú sa tiež za nové pravidlá týkajúce sa vyhlásenia o uhlíkovej stope a zodpovedajúceho štítku. Do roku 2024 by podľa poslancov mali byť všetky prenosné batérie v spotrebičoch, akými sú inteligentné mobilné telefóny a ľahké dopravné prostriedky, navrhnuté tak, aby ich spotrebitelia alebo nezávislí operátori dokázali ľahko a bezpečne vybrať a vymeniť.

Odvetvie batérií by na základe schváleného textu malo zaistiť, že celý dodávateľský reťazec bude plne dodržiavať ľudské práva a pravidlá náležitej starostlivosti, a teda sa vysporiada s rizikami v oblasti získavania, spracúvania a obchodovania so surovinami, ktoré sa často nachádzajú len na území niekoľkých krajín. Parlament zadefinoval aj minimálnu úroveň zhodnocovania kobaltu, olova, lítia a niklu z použitých batérií pre ich opätovné využitie v nových batériách. Nastavil tiež ambicióznejšie ciele zberu prenosných batérií.

Podrobnejšie informácie o navrhovaných pravidlách sú k dispozícii tu.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Nariadenie o batériách zavádza po prvýkrát v rámci európskej legislatívy ucelený súbor pravidiel vzťahujúcich sa na celý životný cyklus produktu, od fázy návrhu až po koniec životnosti. Vytvára tak nový prístup zameraný na zvýšenie obehovosti batérií a stanovuje nové normy udržateľnosti, ktoré by sa mali stať referenčným bodom pre celý globálny trh s batériami. Batérie sú kľúčovou technológiou pre podporu udržateľnej mobility a pre uskladňovanie obnoviteľnej energie. Na dosiahnutie cieľov Zelenej dohody a na prilákanie investícií musia spolu-zákonodarcovia urýchlene prijať jasné a ambiciózne pravidlá a harmonogram,“ uviedla spravodajkyňa Simona Bonafè (S&D, IT).

Súvislosti

Európska komisia predstavila v decembri 2020 návrh nariadenia o batériách a použitých batériách. Cieľom nových opatrení je posilniť fungovanie vnútorného trhu, podporiť obehové hospodárstvo a znížiť negatívny environmentálny a sociálny vplyv batérií v každej fáze ich životného cyklu. Táto iniciatíva je úzko spätá s Európskou zelenou dohodouAkčným plánom pre obehové hospodárstvo a Novou priemyselnou stratégiou.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „O našej závislosti na fosílnych palivách a z nich plynúcej bezpečnostnej hrozbe pre EÚ vieme dlho, no až Putinova agresia na Ukrajine je budíčkom pre mnohých politikov. Európska zelená dohoda musí byť preto ešte ambicióznejšia. Platí to aj v prípade batérií, bez ktorých sa dekarbonizácia nezaobíde. Na ich výrobu dnes potrebujeme prvky ako lítium, ktoré sa do EÚ dovážajú. Budem preto hlasovať za finančnú podporu pre vytvorenie našich vlastných dodávateľských reťazcov a pre podporu produkcie európskych batérií. Potrebujeme ich nielen pre naše zelené ciele, ale aj pre našu prosperitu a bezpečnosť.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Navrhované opatrenia pre batérie vôbec po prvýkrát v európskej legislatíve ucelene v jednom právnom akte upravuje celý životný cyklus výrobku, od fázy návrhu až po ukončenie životnosti batérie, čím sa vytvára potrebný právny rámec pre zvýšenie obehového charakteru batérií, ktoré sú významnou technológiou na podporu udržateľnej mobility a na uchovávanie obnoviteľnej energie. Ide teda o konkrétny príspevok k prechodu k obehovej a uhlíkovo neutrálnej ekonomiky, dosiahnutiu cieľov Zelenej dohody a prilákaniu investícií. Je preto dôležité, aby aj po medziinštitucionálnych rokovaniach tento právny predpis poskytoval dostatočný právny základ pre udržateľnejšie a ľahšie odstrániteľné batérie, povinnosť batériového priemyslu vykonávať náležitú starostlivosť v hodnotovom reťazci a prísnejšie ciele zberu prenosných batérií.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Vojna na Ukrajine potvrdila, aké dôležité je pre Európu zvyšovať odolnosť a strategickú autonómiu vo všetkých kľúčových sektoroch s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť našich priemyselných odvetví a predovšetkým znížiť našu energetickú závislosť od Ruska a iných tretích krajín. Znižovaniu uhlíkových emisií a posilňovaniu našej autonómie pomôže aj intenzívnejší vývoj a výroba batérií, pričom celkové investície do tohto sektoru aj vďaka Európskej batériovej aliancie založenej komisárom Šefčovičom, dosiahli 127 miliárd EUR, čo z Európy robí globálny hotspot batérií. Musíme ale pokračovať ďalej a uspokojenie rastúceho európskeho dopytu závisí od našej schopnosti čeliť dvom výzvam: kritickým surovinám a zručnostiam. Zabezpečenie dodávok kritických surovín ako lítium, kobalt, horčík je strategickou bezpečnostnou otázkou pre Európu. Prijímanú legislatívu potrebujeme na požadovanie prísnejších požiadaviek na udržateľnosť a výkonnosť a jasné ciele pre efektívnosť zberu a recyklácie baterkového odpadu. Je nevyhnutné zatraktívniť Európu pre rozvoj projektov udržateľných surovín a zároveň rešpektovať najvyššie environmentálne normy a chrániť verejné zdravie.“

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Technológie milujeme. No milujeme technológie vtedy, keď fungujú. A je neuveriteľné, že sa finančne stále oplatí viac kúpiť nový mobil, ako sa snažiť vymeniť baterku. A to nehovorím o batériách v autách, bicykloch, či elektrickej sieti. Táto legislatíva prichádza v najvyššom čase. Musíme mať pravidlá nielen pre výrobu, výmenu, ale aj zneškodnenie batérií, od začiatku až po koniec. To je prístup cirkulárnej ekonomiky po ktorom mnohí roky voláme. Batérie sa nielen musia plne recyklovať, ale byť čo najviac vyrobené z druhotných materiálov. A bez toxických látok. Pri výrobnom procese musíme zabezpečiť férové pracovné podmienky, a to aj pokiaľ ide o tretie krajiny. Ak požadujeme bezpečné a férové pracovné podmienky doma, zaslúžia si to aj tí pracovníci, ktorí vyrábajú baterky pre európsky trh. Ak chránime prírodu doma, nemôžem kvôli našim potrebám ničiť životné prostredie tam kde to nedovidíme. Ako Európa máme príležitosť ovplyvniť aj svetový trh, pokiaľ nastavené štandardy budeme riadne dodržiavať a vymáhať.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Prijaté nariadenie je krokom vpred vo viacerých oblastiach životného cyklu batérií: od prísnejších požiadaviek na ich výrobu, udržateľnosť, výkonnosť až po účinnejšie recyklovanie a materiálové zhodnocovanie použitých batérií. Veľmi oceňujem, že do znenia bola zahrnutá aj špeciálna kategória pre ľahké dopravné prostriedky, ale taktiež aj ľudsko-právna rovina najmä v oblasti získavania niektorých surovín potrebných pre ich výrobu. Cieľom je posilniť fungovanie vnútorného trhu, podporiť obehové hospodárstvo a znížiť environmentálne zaťaženie, a to aj prostredníctvom výzvy na zabezpečenie vymeniteľnosti už zabudovaných batérií.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Používanie batérií je dôležitá otázka vo vzťahu k ekológii a čistému životnému prostrediu. Dosiahnutie bezuhlíkovej Európy do roku 2030 je veľkolepý cieľ EÚ a dosiahnutie absolútnej ekologickej čistoty do roku 2050 je cieľ grandiózny. Pokiaľ sa týka otázok batérií, ich používanie, uskladnenie a recyklácia k týmto vyššie uvedeným cieľom len prispieva, zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tomu, aký dopad to bude mať na spotrebiteľa. Spotrebiteľ bude vedieť a bude informovaný o možnej dĺžke životnosti batérie ako aj o jej zlození a nakoniec uložení na likvidáciu. Podľa môjho názoru je potrebné dbať na to, aby sa nezvyšovali náklady na recykláciu a predovšetkým náklady, ktoré by vznikli spotrebiteľovi.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Podporujem znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie v priemyselnej výrobe. Efektívne a bezpečné využívanie surovín, vrátane ich recyklácie, je nevyhnutným predpokladom k napredovaniu obehového hospodárstva v EÚ. Táto ochrana má však zmysel, len ak rovnaké pravidlá budú platiť pre všetky subjekty v dodávateľskom reťazci, aby podnikatelia z členských štátov EÚ neboli znevýhodnení oproti tretím krajinám. Zároveň potrebujeme budovať vlastné dodávateľské reťazce a posilňovať tak stabilitu a konkurencieschopnosť Európskej únie v tomto tak výnimočne dôležitom segmente.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Obehové hospodárstvo je výhrou pre nás, aj pre klímu. Cieľom nových pravidiel je podporiť obehové hospodárstvo a znížiť negatívny environmentálny vplyv batérií v každej fáze ich životného cyklu. Presadzujeme prísnejšie požiadavky v oblasti udržateľnosti a výkonnosti batérií a ambicióznejšie ciele v oblasti zberu, účinného recyklovania a materiálového zhodnocovania.“

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie – do 31. …

Consent choices